M-SParc mobile logo, purple M in an outlied hexagon, SPARC written in white in a purple circle
Careers

Swydd Animated Technologies Job

Datblygwr Undod Iau

VR & AR

Disgrifiad Swydd

Rydym yn chwilio am ddatblygwr undod i ymuno â’n tîm creadigol sy’n gweithio ar y technolegau gweledol 3D diweddaraf, wedi’u targedu at ddiwydiannau STEM a gemau.

Fel datblygwr undod, byddwch yn gyfrifol am weithredu ymarferoldeb, cod, a sicrhau ansawdd y cynnyrch gorffenedig.

Er mwyn sicrhau llwyddiant fel datblygwr Unity, dylai fod gennych brofiad o weithio gyda meddalwedd Unity, sgiliau codio rhagorol neu brofiad gydag amrywiaeth o systemau Unity, a llygad da am fanylion. Gall datblygwr Unity o’r radd flaenaf ddelweddu, dylunio a chodio cymwysiadau 3D gweledol sy’n siarad yn uniongyrchol â’r farchnad darged.

Cyfrifoldebau

 • Cyfarfod â’r tîm dylunio i drafod syniadau a manylebau.
 • Gweithredu ymarferoldeb.
 • Trawsnewid syniadau dylunio yn brofiadau ymarferol.
 • Cod dylunio ac adeiladu.
 • Profi ymarferoldeb ar ddyfeisiau lluosog, yn bennaf mewn AR a VR.
 • Sicrhau bod cynhyrchion yn cydymffurfio â safonau uchel.
 • Dealltwriaeth o becynnau a llyfrgelloedd.

Gofynion

 • Gwybodaeth gref o feddalwedd Unity.
 • Gwybodaeth am ddatblygiad 3D.
 • Y gallu i weithio i derfyn amser.
 • Sgiliau cyfathrebu da.
 • Gwybodaeth o sgriptio yn C#.
 • Sgiliau datrys problemau da..
 • Sylw rhagorol i fanylion.
 • Yn awyddus ac yn barod i ddysgu.
 • Profiad o wneud cymwysiadau VR gydag Unity (Yn ddelfrydol gyda (XRI).
 • Profiad o wneud cymwysiadau AR gan ddefnyddio undod (Yn ddelfrydol gydag AR Foundation).

Lleolir y rôl yn ein swyddfeydd yn M-SParc, Ynys Môn. Gallwn gynnig gweithio hyblyg hefyd.

Cyflog cychwynnol: £25,000 y flwyddyn
E-bostiwch eich CV i jobs@animatedtechnologies.co.uk

Junior Unity Developer

VR & AR

Job Description

We are looking for a unity developer to join our creative team working on the very latest 3D visual technologies, targeted at STEM industries and gamification.

As a unity developer, you will be responsible for implementing functionality, code, and ensuring the quality of the finished product.

To ensure success as a Unity developer, you should have experience working with Unity software, excellent coding skills or experience with a variety of Unity’s systems, and a good eye for detail. A top-class Unity developer can visualize, design, and code visual 3D applications that speak directly to the target market.

Responsibilities

 •  Meeting with the design team to discuss ideas and specifications.
 •  Implementing functionality.
 • Transforming design ideas into functional experiences.
 • Designing and building code.
 • Testing functionality on multiple devices, predominantly in AR & VR.
 • Ensuring products conform to high standards.
 • Understanding of packages and libraries.

Requirements

 • Strong knowledge of Unity software.
 • Knowledge of 3D development.
 • Ability to work to a deadline.
 • Good communication skills.
 • Knowledge of scripting in C#.
 • Good troubleshooting skills..
 • Excellent attention to detail.
 • Eager and willing to learn.
 • Experience making VR applications with Unity (Preferably with (XRI).
 • Experience making AR applications using unity (Preferably with AR Foundation).

The role will be based at our offices in M-SParc, Anglesey. We can offer flexible working as well.

Starting salary: £25,000 per annum
Email your CV to jobs@animatedtechnologies.co.uk

Hear the latest from M-SParc

Sign up today

Tom Burke

Digital Innovation Manager

tom@m-sparc.com

Tom used to work at the KFC in his hometown of Colwyn Bay before it mysteriously burned down. He then spent several years “on the lam” in East Germany, where he worked as an animator in Berlin. When the wall fell, Tom came home.

He enjoys climbing and hates ice-skating.