Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Taith i Arloesedd Pêl-droed: Gŵyl Arloesedd Pêl-droed KNVB a Chynhadledd Soccerex

Author picture
Yn ddiweddar, cefais y pleser o gynrychioli Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) drwy fy swydd fel Rheolwr Arloesedd Digidol yn M-SParc. Fe fynychom yr Ŵyl Arloesedd Pêl-droed KNVB a chynhadledd Soccerex yn yr Iseldiroedd. Roedd cynrychiolwyr o Pelly, Talent Pathway, 42able, a Rondo yno efo fi. Ariannwyd y daith hon yn bennaf gan Lywodraeth Cymru a M-SParc, ac roedd yn gyfle anhygoel i archwilio'r datblygiadau diweddaraf mewn arloesedd pêl-droed a meithrin cysylltiadau newydd.

Dechreuodd ein taith ar Fai 29 gyda’r Ŵyl Arloesedd Pêl-droed KNVB, ac yna cynhadledd Soccerex ar Fai 30. Roeddem yn dychwelyd ar Fai 31, yn llawn gwybodaeth newydd a chysylltiadau. Roedd ein dirprwyaeth yn cynnwys cynrychiolwyr o bum cwmni, pob un yn dod â’u persbectif a’u nodau unigryw: 

Pelly: Yn canolbwyntio ar gydweithrediadau posibl ac ymchwil cystadleuwyr. 

Talent Pathway: Yn anelu at ddysgu am y datblygiadau diweddaraf mewn arloesedd pêl-droed a sefydlu cysylltiadau ystyrlon. 

Creadigol Design: Stiwdio greadigol sy’n arbenigo mewn dylunio symudiadau a brandio, gan weithio gyda rhai o asiantaethau mwyaf Cymru a’r DU.

42able: Yn arbenigo mewn deallusrwydd artiffisial ac yn rhannu arbenigedd gwerthfawr gyda chynrychiolwyr eraill. 

Rondo: Yn ceisio cael mewnwelediadau i arloesedd blaenllaw yn y diwydiant a rhwydweithio â chwaraewyr allweddol yn y byd pêl-droed. 

Un o’r momentau mwyaf nodedig o’r daith oedd cysylltu â phennaeth arloesedd FIFA. Darparodd y cyflwyniad hwn lwyfan i arddangos galluoedd Pelly a Talent Pathway. Drwy gydol yr digwyddiad, fe wnaethom ddod ar draws dechnoleg anhygoel, gan gynnwys camerâu sain a systemau olrhain llygaid, sydd â photensial sylweddol i wella dadansoddi pêl-droed a hyfforddiant. 

Rhoddodd y ganolfan arloesedd yn yr Iseldiroedd argraff fawr arnom gyda’i dull hyblyg a hygyrch o weithio gyda busnesau o bob maint. Maent yn dilyn polisi agored iawn sy’n annog cydweithredu ac arloesi, gan ei gwneud yn haws i ddechreuwyr bach a chwmnïau mawr i ymgysylltu â’u cyfleusterau ac adnoddau. Roedd eu canolfan esports lawn yn uchafbwynt arall, gan arddangos pwysigrwydd cynyddol esports yn y diwydiant pêl-droed. 

Purple Quotation Mark 66
Prif amcan ein hymweliad oedd archwilio a deall y datblygiadau diweddaraf mewn arloesedd pêl-droed. Roeddem yn anelu at ddysgu am dechnolegau, systemau a strategaethau torri tir newydd a ddefnyddir gan dimau arloesi blaenllaw. Roedd y daith yn llwyddiannus iawn, gan ddarparu cyfleoedd amhrisiadwy ar gyfer rhwydweithio a dysgu. Roedd y cyllid yn ein galluogi i ymgysylltu mewn sgyrsiau wyneb yn wyneb, gan brofi'n llawer mwy effeithiol na chyfarfodydd rhithwir. Mae'r rhyngweithio uniongyrchol hyn yn hanfodol ar gyfer meithrin cydweithrediadau a allai yrru ein mentrau ymlaen.
Dr. Gavin Lawrence

Talent Pathway

Purple Quotation Mark 99
Purple Quotation Mark 66
Es i ar yr ymweliad i ddysgu mwy am arloesedd ar y blaen yn y byd pêl-droed, yn ogystal â chlywed gan arweinwyr yn y diwydiant. Roedd nifer o'r sesiynau yn SoccerEx Europe yn ddefnyddiol iawn, yn enwedig y rhai gyda chynrychiolwyr o glybiau fel Bayern Munich, Brentford, a Borussia Dortmund. Roedd hefyd yn ddiddorol clywed gan gyn-chwaraewyr rhyngwladol fel Ronald de Boer a Daphne Koster. Roedd yn werthfawr adnabod cynrychiolwyr eraill ar y daith i glywed am brosiectau sy'n cael eu datblygu trwy M-SParc. Roedd y daith yn gyfle gwych i gamu'n ôl o'r gweithgareddau dyddiol yn y gwaith i glywed am y darlun mwy o arloesedd ym maes pêl-droed a busnes pêl-droed yn ehangach.
Seiriol Dawes-Hughes

Rondo Media

Purple Quotation Mark 99

Roedd trafodaeth allweddol gyda Giel Kirkels, Capten Arloesedd yn KNVB, ynghylch cysylltu FAW â’r rhwydwaith arloesedd UEFA, a gychwynnwyd gan KNVB. Addawodd Giel gyflwyno ein tîm arloesedd FAW i’r rhwydwaith hwn, sy’n cyfarfod ddwywaith y flwyddyn ac yn cynnwys clybiau a thimau arloesedd gwledydd amrywiol. Mae’r cysylltiad hwn yn dal potensial sylweddol ar gyfer cydweithrediadau a chyfnewid gwybodaeth yn y dyfodol. Mae Giel hefyd yn bwriadu ein cysylltu â rheolwr esports KNVB i archwilio cyfleoedd cydweithredu gyda Streams+, platfform ffrydio esports a ddatblygwyd gan Haia. 

Fe wnaethom hefyd ffurfio cysylltiad ystyrlon gyda’r arweinydd arloesedd ar gyfer Cymdeithas Bêl-droed y Wlad Pwyl, gan agor drysau ar gyfer cydweithrediadau posibl yn y dyfodol o ystyried ein nodau arloesedd tebyg. Gallai hyn arwain at ymweliad dwyffordd, gan wella ein dealltwriaeth a’n hymdrechion cydweithredol ar y cyd. 

Purple Quotation Mark 66
Ein prif nod ar gyfer y daith oedd gwneud cysylltiadau newydd a gweld sut y gall ein gwasanaethau gynorthwyo busnesau allanol a chwmnïau mewnol (M-SParc). Roedd y profiad yn wirioneddol fwynhaol ac yn gynhyrchiol iawn. Cefais y cyfle i dreulio dau ddiwrnod gyda chwmnïau a sylfaenwyr na fyddwn wedi cwrdd â hwy fel arfer. Fe wnaethom drafod prosiectau posibl a hyd yn oed ailystyried rhai prosiectau a oedd wedi'u rhoi o'r neilltu o'r blaen y dylem ni, yn Creadigol Design, ystyried eu hadfywio. Yn ystod y daith, fe wnes i wneud cysylltiadau gwerthfawr gyda Dr. Gavin Lawrence o Talent Pathway, cynrychiolwyr o Pelly, Epic (Michael Stanford), a James Finney. Roedd yr amser a dreuliais yn cysylltu â thenantiaid, na fyddwn byth wedi cael y cyfle i ymgysylltu â hwy mor ddwfn o'r blaen, yn arbennig o ddefnyddiol. Roedd yn brofiad amhrisiadwy a feithrinodd berthnasoedd newydd ac yn agor posibiliadau cyffrous ar gyfer cydweithrediadau yn y dyfodol.
Dan Evans

Creadigol Design

Purple Quotation Mark 99

Mae mabwysiadu technolegau newydd wedi bod yn allweddol i lwyddiant KNVB, gwers y gallwn ei chymhwyso yn FAW. Mae eu dull o integreiddio atebion arloesol i’w gweithrediadau wedi gosod meincnod i ni. Yn ogystal, ni ellir pwysleisio digon ar bwysigrwydd prototeipio cost isel a phrofi defnyddwyr cynnar. Mae darganfod diffygion ac ailadrodd yn gyflym yn hanfodol i ddatblygiad atebion effeithiol. Mae’r dull hwn yn lleihau risgiau ac yn cyflymu’r broses ddatblygu, gan sicrhau bod y cynnyrch terfynol yn diwallu anghenion y defnyddwyr yn effeithiol. 

Fe wnaethom hefyd drafod ymchwil ar y cyd bosibl ar olrhain llygaid i ddyfarnwyr gyda Phrifysgol Bangor, FAW, a Phrifysgol Amsterdam. Gallai’r cydweithrediad hwn arwain at ddatblygiadau sylweddol mewn dyfarnu, gan wella cywirdeb penderfyniadau ac ansawdd y gemau yn gyffredinol. 

Purple Quotation Mark 66
Roedden ni'n chwilio am gysylltiadau i gyd-weithio. Roedd y daith yn rhagori ar ein disgwyliadau. Fe wnaethom gysylltu â sawl cydweithiwr posibl a chasglu ymchwil gwerthfawr ar gystadleuwyr. Yn arbennig, cawsom gyfarfod â Lee Jamison, sylfaenydd Scout7, a chynrychiolwyr o Bundeling, rhwydwaith masnachol pêl-droed. Yn ogystal, fe wnaethom rannu arbenigedd gwerthfawr gyda James Finney o 42able ar ddeallusrwydd artiffisial. Mae'r cysylltiadau hyn yn amhrisiadwy ar gyfer twf Pelly.
Stephen Hickingbotham

Pelly

Purple Quotation Mark 99

Roedd y daith i’r Iseldiroedd yn llwyddiant ysgubol. Gwnaethom gysylltiadau gwerthfawr, dysgu gan arweinwyr y diwydiant, ac adnabod cyfleoedd ar gyfer cydweithredu ac arloesi. Wrth symud ymlaen, rydym yn gyffrous am y rhagolygon o weithio gyda’n partneriaid newydd ac yn cymhwyso’r mewnwelediadau a gafwyd o’r daith hon i wella arloesedd pêl-droed yn FAW. 

Pwysleisiodd y daith hon bwysigrwydd aros ar flaen y gad o ran technoleg ac arloesi ym maes pêl-droed. Bydd y gwersi a ddysgwyd a’r cysylltiadau a wnaed yn ddi-os yn gosod y ffordd ar gyfer llwyddiant a thwf yn y dyfodol. 

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.