M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Cysylltiadau Celtaidd: Agritech.Cymru yn ymweld ag Iwerddon

Author picture

M-SParc yn arwain taith fasnach gydweithredol i Iwerddon, gyda'r pwyslais ar AgriTech. 

Mae Iwerddon yn arwain y ffordd yn fyd-eang ym maes arloesi AgriTech, a gyda’r Datganiad Cydweithio a’r Cynllun Gweithredu ar y Cyd hanesyddol rhwng y ddwy wlad, ac yn y mis pan mae Iwerddon a Chymru yn dathlu eu nawddseintiau, pa amser gwell i ymweld â’r Ynys Werdd i ddysgu, cydweithio a meithrin cysylltiadau masnach.

Yn gyntaf ar yr agenda oedd ymweliad â Ffarm Lyons bore dydd Iau (14/03), wedi’i leoli ar gampws Coleg Prifysgol Dulyn (UCD). Dan arweiniad Leo McGrath, Gary Ryan, a Tom Flanagan, mae’r ganolfan arloesi hon yn gatalydd ar gyfer busnesau newydd a busnesau bach a chanolig yn y sector technoleg amaethyddol, yn lleol ac yn rhyngwladol.

Menter nodedig yn Fferm Lyons yw’r Agccelerator, rhaglen 12 wythnos ar gyfer busnesau newydd yn Iwerddon ac Ewrop, yn y sectorau AgTech, FoodTech, a VetTech. Mae’r Agccelerator wedi sbarduno sawl cwmni llwyddiannus ers lansio yn 2021. Cafodd yr ymwelwyr gyfle i ddysgu gan gwmnïau fel Moonsyst, arloeswyr mewn systemau monitro clyfar ar gyfer gwartheg, ac Agri Data Analytics, sy’n mynd i’r afael ag allyriadau carbon amaethyddol trwy dechnegau mesur arloesol.

Un o ganlyniadau nodedig ein hymweliad oedd cychwyn trafodaethau rhwng Fferm Lyons ac M-SParc, a hwyluswyd gan Chris Woods o Brifysgol Bangor. Er gwaethaf diffyg cysylltiadau blaenorol, agorodd y trafodaethau hyn lwybrau ar gyfer cydweithio, gan addo manteision i’r ddau sefydliad.

Simon Factor, Pennaeth Mentrau a Buddsoddiadau Newydd yn NovaUCD, yn croesawu Agritech.Cymru i UCD.

Ar ôl gweithio’n helaeth ar brosiectau amaethyddiaeth a bwyd fel ‘Tech Tyfu’ a ‘Larder Cymru’, gallaf ddweud yn hyderus bod y daith hon wedi bod yn hynod werthfawr ar gyfer cydweithio yn y maes. Mae wedi bod yn daith werth chweil sy’n cyfoethogi gweledigaeth pawb a gymerodd ran.

– David Wylie, Arweinydd Bwyd Menter Mon

Parhaodd y daith i Nova UCD, lle daethom ar draws ecosystem arloesi fywiog arall. Rhannodd Lois Shaw, Rheolwr Cymorth Busnes M-SParc, gyflwyniad yn amlygu nodau cyffredin y brifysgol ag M-SParc, a phwysleisiodd effaith gadarnhaol statws Porthladd Rhydd Ymys Môn ar arloesi. Bu ein cwmnïau tenantiaid, gan gynnwys Aerialworx, 42able.AI, a Capventis yn arddangos eu gwaith, gan roi cipolwg ar yr ystod amrywiol o arloesi yn ecosystem M-SParc.

Amlinellodd Tom Burke, Rheolwr Arloesi Digidol M-SParc, ein cynlluniau ehangu uchelgeisiol, gan gynnwys adeilad newydd wedi’i neilltuo ar gyfer y sector egni. Nod ei weledigaeth ar gyfer arloesi cydweithredol yw mynd y tu hwnt i ffiniau, gan feithrin creadigrwydd a datblygiad ar draws sectorau amrywiol, yn rhyngwladol.

Rydym yn edrych ymlaen gwneud mwy yn y maes yma gyda’r newyddion diweddar am y ‘launchpad’ AgriTech yn nghanolbarth a gogledd Cymru. Rwyf yn falch o ymuno a M-SParc a’r clwstwr AgriTech ar y daith yma i rannu gwybodaeth am gyfleoedd cydweithio a Phrifysgol Dulyn.

– Gwion Williams, Uwch Reolwr Arloesedd Llywodraeth Cymru

Cyflwynodd Kerry Cohen ni i Syniadau Mawr Cymru, gan ganolbwyntio ar rymuso entrepreneuriaid ifanc 16-25 oed. Trwy ddarparu cefnogaeth a mentoriaeth cyn cychwyn, mae Syniadau Mawr Cymru yn anelu at feithrin diwylliant o entrepreneuriaeth a chadw talent Cymreig o fewn y rhanbarth.

Tynnodd Chris Woods sylw at gyfraniadau sylweddol Prifysgol Bangor at ymchwil. Fel sefydliad ymchwil blaenllaw, mae ymrwymiad Prifysgol Bangor i effaith gymdeithasol a datblygu cynaliadwy wedi ei gosod fel chwaraewr allweddol yn nhirwedd arloesi Cymru.

Nid wyf yn rhannu cefndir amaethyddol, ond mae’r daith yma wedi bod yn un gwerthfawr iawn i mi allu dysgu sut mae’r Iwerddon yn cyd-weithio efo’r Brifysgol yn Nulyn i gefnogi’r sector trwy entrepreneuriaeth ac arloesi. Rwyf yn gyffrous i fynd a’r holl syniadau newydd efo fi i fy ngwaith fy hun!

– Kerry Cohen, Arweinydd Tîm Ymgysylltu Cymunedol ar gyfer Busnes Cymru

Roedd taith fasnach M-SParc a’i hecosystem ehangach i Iwerddon ar gyfer cydweithrediad Agritech yn brofiad craff, gan arddangos pŵer meithrin y perthnasoedd hyn wrth sbarduno arloesedd yn y sector technoleg amaeth. O ddull ymarferol Fferm Lyons, i ecosystem ddeinamig Nova UCD; mae’r mentrau hyn yn tanlinellu ymroddiad Iwerddon i lunio dyfodol amaethyddiaeth drwy dechnoleg a chydweithio.

Gwych oedd cael mynd ag aelodau o’n clwstwr agri, rhai o’n tenantiaid ag swyddogion o’n system eco draw i Ddulyn ar yr ymweliad yma. Wedi ei ariannu drwy’r rhaglen Cymru Ystwyth; nod ein hymweliad oedd meithrin cysylltiadau, cysylltu ein clwstwr Agritech gyda’r clwstwr yn Nulyn, ag arddangos Cymru fel gwlad i fuddsoddi a dwi yn sicr i ni gyrraedd y nod yma. Edrychaf ymlaen at bigo fyny ar unrhyw gyfleoedd ar ôl yr ymweliad rŵan.

– Lois Shaw, Rheolwr Cefnogi Busnes a Datblygu Prosiectau M-SParc

Cydweithio, ysbrydoli a chreu cysylltiadau yw’r hyn y mae clwstwr Agritech.Cymru yn bwriadu ei gyflawni. Mae busnesau yng Nghymru sydd â diddordeb yn AgriTech yn cael eu hannog i ymuno â’r clwstwr drwy gysylltu â Rheolwr Arloesi Digidol M-SParc, Tom Burke, drwy anfon e-bost at tom@m-sparc.com. Gallwch hefyd ddysgu mwy am y clwstwr drwy fynd i wefan Agritech.Cymru.

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.