M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Swydd Animated Technologies Job

Datblygwr Undod Iau

VR & AR

Disgrifiad Swydd

Rydym yn chwilio am ddatblygwr undod i ymuno â’n tîm creadigol sy’n gweithio ar y technolegau gweledol 3D diweddaraf, wedi’u targedu at ddiwydiannau STEM a gemau.

Fel datblygwr undod, byddwch yn gyfrifol am weithredu ymarferoldeb, cod, a sicrhau ansawdd y cynnyrch gorffenedig.

Er mwyn sicrhau llwyddiant fel datblygwr Unity, dylai fod gennych brofiad o weithio gyda meddalwedd Unity, sgiliau codio rhagorol neu brofiad gydag amrywiaeth o systemau Unity, a llygad da am fanylion. Gall datblygwr Unity o’r radd flaenaf ddelweddu, dylunio a chodio cymwysiadau 3D gweledol sy’n siarad yn uniongyrchol â’r farchnad darged.

Cyfrifoldebau

 • Cyfarfod â’r tîm dylunio i drafod syniadau a manylebau.
 • Gweithredu ymarferoldeb.
 • Trawsnewid syniadau dylunio yn brofiadau ymarferol.
 • Cod dylunio ac adeiladu.
 • Profi ymarferoldeb ar ddyfeisiau lluosog, yn bennaf mewn AR a VR.
 • Sicrhau bod cynhyrchion yn cydymffurfio â safonau uchel.
 • Dealltwriaeth o becynnau a llyfrgelloedd.

Gofynion

 • Gwybodaeth gref o feddalwedd Unity.
 • Gwybodaeth am ddatblygiad 3D.
 • Y gallu i weithio i derfyn amser.
 • Sgiliau cyfathrebu da.
 • Gwybodaeth o sgriptio yn C#.
 • Sgiliau datrys problemau da..
 • Sylw rhagorol i fanylion.
 • Yn awyddus ac yn barod i ddysgu.
 • Profiad o wneud cymwysiadau VR gydag Unity (Yn ddelfrydol gyda (XRI).
 • Profiad o wneud cymwysiadau AR gan ddefnyddio undod (Yn ddelfrydol gydag AR Foundation).

Lleolir y rôl yn ein swyddfeydd yn M-SParc, Ynys Môn. Gallwn gynnig gweithio hyblyg hefyd.

Cyflog cychwynnol: £25,000 y flwyddyn
E-bostiwch eich CV i jobs@animatedtechnologies.co.uk

Junior Unity Developer

VR & AR

Job Description

We are looking for a unity developer to join our creative team working on the very latest 3D visual technologies, targeted at STEM industries and gamification.

As a unity developer, you will be responsible for implementing functionality, code, and ensuring the quality of the finished product.

To ensure success as a Unity developer, you should have experience working with Unity software, excellent coding skills or experience with a variety of Unity’s systems, and a good eye for detail. A top-class Unity developer can visualize, design, and code visual 3D applications that speak directly to the target market.

Responsibilities

 • Meeting with the design team to discuss ideas and specifications.
 • Implementing functionality.
 • Transforming design ideas into functional experiences.
 • Designing and building code.
 • Testing functionality on multiple devices, predominantly in AR & VR.
 • Ensuring products conform to high standards.
 • Understanding of packages and libraries.

Requirements

 • Strong knowledge of Unity software.
 • Knowledge of 3D development.
 • Ability to work to a deadline.
 • Good communication skills.
 • Knowledge of scripting in C#.
 • Good troubleshooting skills..
 • Excellent attention to detail.
 • Eager and willing to learn.
 • Experience making VR applications with Unity (Preferably with (XRI).
 • Experience making AR applications using unity (Preferably with AR Foundation).

The role will be based at our offices in M-SParc, Anglesey. We can offer flexible working as well.

Starting salary: £25,000 per annum
Email your CV to jobs@animatedtechnologies.co.uk

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.