Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Arwyddocâd Meithrin Arbenigedd ‘STEM’ wrth i Gymru Ymdrechu i Ddod yn Arloeswr Byd-Eang

Picture of Charlie Jones

Pryderi ap Rhisiart yw Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc), y cyntaf o’i fath yng ngogledd Cymru. Fel ffigwr blaenllaw yn economi arloesi Gogledd Cymru, mae Pryderi yn trafod potensial enfawr sector STEM Cymru a pham mae datblygu gweithlu medrus iawn o bob oed yn dal yn allweddol i’w lwyddiant yn y dyfodol.

Wrth i Gymru ennill ei le yn gynyddol ym myd STEM, mae M-SParc wedi bod yn datblygu ei ddull o ddenu’r meddyliau ifanc gorau ym maes arloesi, gan amrywio setiau sgiliau pobl o bob oed yn yr ardal leol, i helpu i fanteisio ar yr amrywiaeth eang o brosiectau arloesi sydd ar waith yn y parc gwyddoniaeth.

Mae Pryderi yn hel atgofion am sut cafodd ef ei hun ei gyflwyno i’r diwydiant, gan esbonio:

“Dechreuodd fy niddordeb mewn pynciau STEM pan oeddwn yn ifanc. Er fy mod yn dod o gefndir amaethyddol, roedd fy nhad yn awyddus i ni fynd i fyd gwyddoniaeth, ac arloesi ym maes technoleg, a chafodd hyn ddylanwad enfawr arnaf.

“Dwi’n cofio cael cysylltiad â’r rhyngrwyd am y tro cyntaf yn y 90au. Roeddwn wedi fy nghyfareddu wrth ymchwilio i fyd anhysbys, ac roedd meddwl am beth arall a allai fod yn bosibl yn gyffrous iawn. Ers hynny, mae gen i ddiddordeb yn y berthynas rhwng technolegau newydd a datblygu economaidd, rhywbeth sydd wedi bod yn sbardun mawr drwy gydol fy ngyrfa.”

Wrth drafod ei gariad parhaus at y diwydiant, dywedodd:

“Er mwyn cadw i fyny â’r sector STEM wrth iddo esblygu, mae’n rhaid i chi bob amser barhau i ddatblygu eich sgiliau eich hun ac adeiladu rhwydwaith cryf. Mae’r diwydiant yn newid o hyd, felly allwch chi byth aros yn eich unfan. Dyna sydd wedi cynnal fy niddordeb i dros y blynyddoedd. Y funud rydych chi’n colli’r brwdfrydedd hwnnw, rydych chi ar ei hôl hi, felly mae’n rhaid i chi ddal ati i edrych ymlaen.”

Yn ôl Pryderi, mae datblygu economi Gogledd Cymru wrth galon M-SParc. Wrth siarad am ei genhadaeth i greu twf economaidd ac arallgyfeirio yng Ngogledd Cymru, dywed:

“Mae gwreiddiau M-SParc yn perthyn i’m rhagflaenydd, Ieuan Wyn Jones, a oedd yn sylweddoli potensial STEM yng Ngogledd Cymru. Roedd yna gyfuniad o dalentau lleol gwych, grŵp cryf o gwmnïau lleol, prifysgolion cefnogol a mynediad at gyllid llywodraeth y gellid eu cyfuno i greu canolfan arloesi ganolog. Mae M-SParc wedi bod yn gatalydd ac wedi dod â’r elfennau allweddol hyn ynghyd.

“Ein nod oedd helpu i arallgyfeirio economi Gogledd Cymru o sectorau traddodiadol, fel twristiaeth, amaethyddiaeth a gwasanaethau cyhoeddus sydd wastad wedi bod yn fawr yn yr ardal hon.”

Wrth drafod y cyfleoedd sy’n talu’n dda y mae M-SParc yn eu cynnig i bobl leol, eglura Pryderi:

“Yn y parc gwyddoniaeth ei hun, mae gweithwyr yn tueddu i ennill oddeutu £5,000 yn fwy na chyfartaledd cenedlaethol Cymru. Gallwn gadw pobl yn eu hardaloedd lleol a chryfhau gwead cymdeithasol ein cymunedau yma yng Ngogledd Cymru drwy gynnal diwydiant amrywiol sy’n talu’n dda.

“Mae ehangder y gwaith arloesol sy’n cael ei wneud yn y parc bob dydd yn anhygoel. Ar hyn o bryd, rydym yn cefnogi tua 80 o gwmnïau – yn amrywio o wyddonwyr niwclear yn profi deunyddiau newydd i helpu i oeri adweithyddion, i gwmni sy’n datblygu dronau pwrpasol i gwmni arall sy’n adeiladu ysgol yn y metafyd. Mae mor amrywiol.”

Wrth edrych ymlaen at uchelgeisiau M-SParc i’r dyfodol, dywed:

“Yn y dyfodol agos, y ffocws mwyaf i M-SParc yw paratoi ar gyfer ein hail gam gan fod yr adeilad bellach yn llawn. Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar ansawdd y gwasanaeth a’r gefnogaeth i’n tenantiaid presennol, ond gyda golwg ar sut gallwn ni ehangu’r parc i greu hyd yn oed mwy o swyddi a chyfleoedd. Mae Sero Net erbyn 2030 hefyd yn nod enfawr i ni. Rydyn ni eisiau bod y parc gwyddoniaeth Sero Net cyntaf yn y DU, felly mae’r ras wedi cychwyn, a byddwn yn ceisio cyrraedd yno cyn 2030 os gallwn ni.

“Mae yna rai prosiectau STEM gwych sydd gyda’r gorau yn y byd yma yng Nghymru, o fusnesau newydd i sefydliadau mwy. Mae cyfle enfawr i barhau i dyfu er mwyn cadw i fyny â gwledydd eraill. Mae’r holl seilwaith yn ei le, a’r brif ffordd o ddal ati i adeiladu ar y momentwm hwn yw drwy gynyddu’r raddfa a dod o hyd i’r talentau gorau.”

Mae Pryderi yn pwysleisio potensial sector arloesi Cymru ar raddfa fyd-eang a’r ddau brif rwystr y mae angen eu goresgyn. Mae’n egluro:

“Y cyntaf o’r rhain yw cyllid. Mae angen i ni sicrhau mwy o gyllid ymchwil a datblygu ar gyfer ymdrechion masnachol, ochr yn ochr â buddsoddiadau preifat.

“Y prif rwystr arall yw sicrhau’r dalent orau ac yna datblygu sgiliau ein gweithlu STEM. Mae yna fwlch sgiliau y mae angen i ni fynd i’r afael ag ef. Ar hyn o bryd mae cyflogwyr M-SParc yn gorfod recriwtio gweithwyr medrus o bob cwr o’r byd yn hytrach na defnyddio’r talentau posibl a allai fod yma ar garreg y drws.”

O ReAct+ i Twf Swyddi Cymru+, mae Llywodraeth Cymru yn cynnig amrywiaeth o raglenni drwy Busnes Cymru i helpu cyflogwyr i gryfhau sgiliau eu gweithwyr presennol a denu talent newydd i’w timau.

Wrth drafod rhai o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau yn y sector hwn, mae Pryderi yn honni:

“Bydd yr amrywiaeth hwn o gymorth i gyflogwyr gan Lywodraeth Cymru yn profi i fod yn ffordd effeithiol i fusnesau STEM Cymru arfogi eu hunain â’r doniau sydd eu hangen arnynt i ffynnu yn y dyfodol. Mae’r gwaith a wneir gan brosiectau eraill megis Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol Gogledd Cymru ac ymwybyddiaeth y llywodraeth o ofynion sgiliau busnesau yn hanfodol.

“Ond fel diwydiant, mae angen i ni hefyd fynd gam ymhellach ac ymgysylltu ag ysgolion cynradd ac uwchradd i wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn ymwybodol o’r amrywiaeth eang o lwybrau gyrfa sydd ar gael iddyn nhw drwy STEM.

“Mae’n hanfodol ein bod yn neilltuo digon o amser ac adnoddau i godi ymwybyddiaeth ymysg pobl ifanc er mwyn paratoi’r ffordd iddyn nhw fynd i brentisiaethau STEM, interniaethau ac opsiynau prifysgol.”

Wrth siarad am bwysigrwydd cael pobl ifanc a gweithlu o bob oed, dywedodd Pryderi:

“Mae angen cymysgedd amrywiol o dalent arnom yn y maes hwn. Mae pobl ifanc yn dod ag egni a ffordd newydd o edrych ar bethau, sy’n allweddol i waith arloesol yn M-SParc yn y dyfodol.

“Ond rydyn ni hefyd eisiau annog pobl o bob oed a allai fod yn chwilio am yrfa newydd i gymryd rhan yn y maes newydd hwn ac ymuno â ni ar y daith hon. I helpu i’w harfogi â’r sgiliau newydd sydd eu hangen arnynt, mae ein cwmni sgiliau yma yn cynnig rhaglen lle rydym yn talu eu cyflogau am chwe mis ac yn eu rhoi mewn diwydiant wedyn.

“Mae technoleg yn newid bob dydd, felly beth bynnag fo’u hoed, yr hyn sydd ei angen arnom yw pobl sy’n gallu gweithio mewn tîm a chyfathrebu’n dda. Beth bynnag oedd eu profiad blaenorol, os yw’r nodweddion personoliaeth hyn ganddynt, gallwn wedyn ddysgu’r elfennau penodol i’w helpu i ragori ym mha bynnag faes maen nhw’n mynd iddo. Bod yn berson cyflawn, gyda diddordeb yn y byd a dealltwriaeth o sut mae pethau’n gweithio, yw’r prif beth mae ein cyflogwyr yn M-SParc yn chwilio amdano.”

Fel rhan o Warant i Bobl Ifanc Llywodraeth Cymru, mae cynllun Recriwtio a Hyfforddi Busnes Cymru yn cynnig amrywiaeth eang o gymorth er mwyn helpu cyflogwyr i greu cyfleoedd i bobl ifanc ac oedolion ymuno â’r gweithle, gan gynnwys Prentisiaethau a Twf Swyddi Cymru+.

Ewch i https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy i gael rhagor o wybodaeth.

Gan Newyddion Busnes Cymru

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.