M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

DEWCH I WEITHIO GYDA NI // COME WORK WITH US

Isod mae’r ffurflen gais i’w lawrlwytho a’i chwblhau. Mae’r un ffurflen ar gyfer pob rôl!

Below is the application form to download and complete. It is the same form for each role!

CYNGHORYDD BUSNES - TWF BUSNESAU NEWYDD

Fel Cynghorydd Twf Busnesau Newydd, byddwch yn cefnogi ac yn gweithio gyda busnesau newydd cyffrous yng Nghymru sydd â rhagolygon ar gyfer twf anhygoel, gan danio eu huchelgais.

BUSINESS ADVISOR - START-UP GROWTH

As a Start-up Growth Business Advisor, you will work with and support exciting start-up’s in Wales who have incredible growth prospects, igniting their ambitions.

CYNGHORYDD BUSNES - BUSNESAU NEWYDD I BOBL IFANC

Fel Cynghorydd Busnesau Newydd i bobl ifanc, byddwch yn tanio ac yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf, gan blannu hadau entrepreneuriaeth a’u cefnogi ar eu taith.

BUSINESS ADVISOR - START-UP YOUNG PEOPLE

As a Start-up Business Advisor for young people, you will ignite and inspire the next generation, planting the seeds of entrepreneurship and supporting their journey.

CYNGHORYDD SGILIAU

Fel Cynghorydd Sgiliau, bydd gennych ran hanfodol yn y gwasanaeth i bontio’r bwlch rhwng y byd academaidd a diwydiant.

SKILLS ADVISOR

As the Skills Advisor, you will play an integral role within the service to bridge the gap between academia and industry.

CYNGHORYDD DATGARBONEIDDIO

Fel Cynghorydd Datgarboneiddio, byddwch chi’n cefnogi busnesau bach a chanolig yng Nghymru i ddeall yr agendâu datgarboneiddio a sero net, pam maen nhw’n bwysig a beth y gallen nhw ei wneud i helpu i gyrraedd y targedau sero net uchelgeisiol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

DECARBONISATION OFFICER

As the Decarbonisation Advisor, you will Support SMEs in Wales understand the decarbonisation and netzero agenda’s, why their important and what they can do to help reach the ambitious net zero targets set by Welsh and UK Government.

CYDLYNYDD MENTORA

Fel y Cydlynydd Mentora byddwch yn datblygu rhwydwaith cryf o fentoriaid busnes i gysylltu â chleientiaid Busnes Cymru (menteion), i’w galluogi i gyrraedd eu potensial twf.

Cydlynydd Mentora

As the Mentoring Co-ordinator you will develop a strong network of business mentors to connect with Business Wales clients (mentees), to enable them to reach their growth potential.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.