M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

DEWCH I WEITHIO GYDA NI // COME WORK WITH US

Isod mae’r ffurflen gais i’w lawrlwytho a’i chwblhau. Mae’r un ffurflen ar gyfer pob rôl!

Below is the application form to download and complete. It is the same form for each role!

CYNGHORYDD SGILIAU

Fel y Cynghorydd Sgiliau, byddwch yn chwarae rhan annatod o fewn y gwasanaeth i bontio’r bwlch rhwng y byd academaidd a diwydiant.

SKILLS ADVISOR

As the Skills Advisor, you will play an integral role within the service to bridge the gap between academia and industry.

CYNGHORYDD DIGIDOL

2 x swydd ar gael. Fel y Cynghorydd Digidol, byddwch yn cynorthwyo busnesau bach a chanolig yng Nghymru i wneud y defnydd gorau o Ddigidol i ganiatáu twf yn eu cwmni.

DIGITAL ADVISOR

2 x posts available. As the Digital Advisor, you will assist SMEs in Wales to make best use of Digital to allow growth within their company.

CYDLYNYDD MENTORA

Fel y Cydlynydd Mentora byddwch yn datblygu rhwydwaith cryf o fentoriaid busnes i gysylltu â chleientiaid Busnes Cymru (menteion), i’w galluogi i gyrraedd eu potensial twf.

Cydlynydd Mentora

As the Mentoring Co-ordinator you will develop a strong network of business mentors to connect with Business Wales clients (mentees), to enable them to reach their growth potential.

CYNGHORYDD DATGARBONEIDDIO

2 x swydd ar gael. Fel y Cynghorydd Datgarboneiddio, byddwch yn Cefnogi BBaChau yng Nghymru i ddeall yr agenda datgarboneiddio a netzero, pam eu bod yn bwysig a beth y gallant ei wneud i helpu i gyrraedd y targedau sero net uchelgeisiol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

DECARBONISATION OFFICER

2 x roles available. As the Decarbonisation Advisor, you will Support SMEs in Wales understand the decarbonisation and netzero agenda’s, why their important and what they can do to help reach the ambitious net zero targets set by Welsh and UK Government.

CYNGHORYDD BUSNES – BUSNESAU NEWYDD I BOBL IFANC

1 x llawn amser ac 1 x 50% ar gael. Fel Cynghorydd Busnes cychwyn ar gyfer pobl ifanc, byddwch yn tanio ac yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf, gan blannu hadau entrepreneuriaeth a chefnogi eu taith.

BUSINESS ADVISOR - START UP YOUNG PEOPLE

1 x full-time and 1 x 50% role available. As a start-up Business Advisor for young people, you will ignite and inspire the next generation, planting the seeds of entrepreneurship and supporting their journey.

CYNGHORYDD BUSNES – TWF BUSNESAU NEWYDD

Fel Cynghorydd Busnes Twf Busnesau Newydd, byddwch yn gweithio gyda, ac yn cefnogi, busnesau newydd cyffrous yng Nghymru sydd â rhagolygon twf anhygoel, gan danio eu huchelgeisiau.

BUSINESS ADVISOR - START UP GROWTH

As a Start-up Growth Business Advisor, you will work with and support exciting start-up’s in Wales who have incredible growth prospects, igniting their ambitions.

HWYLUSYDD YMGYSYLLTU Â BUSNESAU NEWYDD

2 x swydd ar gael. Fel yr Hwylusydd Ymgysylltu â Busnesau Newydd, byddwch yn cyflwyno rhaglen arloesol o weithgareddau ymgysylltu ac allgymorth, gan gynnwys digwyddiadau, i ysbrydoli a hyrwyddo datblygiad meddwl entrepreneuraidd.

START UP ENGAGEMENT FACILITATOR

2 X posts available. As the Start-Up Engagement Facilitator, you will deliver an innovative programme of engagement and outreach activities, including events, to inspire and promote the development of entrepreneurial thinking.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw