M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Campfa'r Ffwrnes

Am Ffwrnes

Mae ein tenantiaid a’n tîm yn hynod o brysur, felly mae’n bwysig eu bod yn cael mynediad hawdd at bopeth sydd ei angen arnynt i ofalu am eu iechyd a’u lles. Gall Caffi Tanio ddarparu llu o opsiynau bwyd a diod iachus iddynt, ond beth os ydych am gyrraedd y gampfa ar ôl diwrnod hir o waith?

Dyna lle mae Ffwrnes yn dod i mewn! Gyda mynediad i’n tenantiaid yn cael ei ddarparu ar sail aelodaeth, mae gan ein campfa bopeth y gallai fod ei angen arnoch i ofalu am eich ffitrwydd corfforol a meddyliol ar ôl diwrnod prysur yn y gwaith.

Ffwrnes

Offer ar gael:

  • Dau ‘Pulse Fitness’ Beiriant Rhwyfo Cysyniad dau.
  • Un ‘Pulse Fitness’ Effaith Isel Felin Draed Elevation.
  • Tri ‘Pulse Fitness’ Grwp Beicio Troelli.
  • ‘Pulse Fitness’ rac Dumbbell llawn.
  • 2 mainc ymarfer corff

Tenantiaid, plis gwyliwch y fideo isod. Mae’r treadmil, beic a peiriant rhwyfo i gyd yn ein gampfa a medrwch eu gwylio 9:40, 11:46 a 13:18 mewn i’r fideo. Pan ‘da chi’n barod, cysylltwch gyda ni er mwyn i ni cael chi’n barod i ddefnyddio Ffwrnes!

Costau Ffwrnes

6 mis

£110

12 mis

£200

Iechyd Da

Mae COVID-19 wedi amharu ar ein bywydau ni gyd dros y misoedd diwethaf, ac i lawer mae wedi cael rhywfaint o effaith o leiaf ar ein hiechyd a’n lles. Er enghraifft, mae 42% o weithwyr wedi teimlo unigrwydd yn ystod y pandemig.

Gan edrych ymlaen, wrth i fwy o bobl ddechrau dychwelyd yn ôl i M-SParc, rydym yn gwella ein cynnig cymorth i gynnwys cefnogaeth iechyd a lles. Gobeithiwn ni y byddwch chi bob amser yn teimlo’n ddiogel wrth ddod i M-SParc, a’ch bod yn teimlo y gallwch chi ddychwelyd i’r awyrgylch cadarnhaol ac egnïol yma.

Mae gwytnwch yn bwysig. Mae’n ein helpu i barhau â bywyd dydd i ddydd, hyd yn oed os ydym yn wynebu rhwystrau annisgwyl ac anodd. Os hoffech chi weithio ar eich gwytnwch, mae Erin Thomas yn gallu eich arwain drwy 6 sesiwn, i oresgyn hyn a dysgu strategaethau ymdopi ymarferol. Gall y rhaglen hon hefyd helpu os ydych chi’n teimlo’n isel, yn ynysig, neu’n cael trafferth gyda’ch iechyd meddwl fel arall. Bydd M-SParc yn talu cost eich sesiwn gyntaf, gyda dim ond £100 ar ôl i chi ei dalu. TBydd cyfle yn y brecwast tenantaid nesaf i glywed mwy am y sesiynnau yma.

Dyna lle mae Ffwrnes yn dod i mewn! Gyda mynediad i’n tenantiaid yn cael ei ddarparu ar sail aelodaeth, mae gan ein campfa bopeth y gallai fod ei angen arnoch i ofalu am eich ffitrwydd corfforol a meddyliol ar ôl diwrnod prysur yn y gwaith.

Gwytnwch

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Cymerodd lawer ohonoch ran yn y gweminarau ymwybyddiaeth ofalgar am ddim dros y misoedd diwethaf. Mae croeso i unrhyw un ymuno. Maen nhw’n rhedeg bob amser cinio dydd Mercher am 1:10, am 20 munud.
Diolch i’ch cyd-denantiaid, gallwch nawr gael mynediad i’r llwybrau gorau o amgylch M-SParc ar gyfer cerdded neu redeg! Dilynwch y ddolen hon i gael mynediad i’r mapiau Strava, ac i ffwrdd a chi i rhedeg:

Ymarfer Corff

Bwyta'n Iach

Gall yr un hwn ymddangos yn amlwg, ond gallai’r bwyd rydych chi’n ei fwyta effeithio ar eich iechyd corfforol a meddyliol. Felly nawr, pan brynnwch bargen bryd bwyd gan Caffi Tanio, fe gewch chi ddarn o ffrwyth yn ychwanegol. Mae’r ffrwyth gennym ni, mwynhewch!

Mae Ceri Lloyd wedi creu fideos ymarfer corff a rysáit pwrpasol i chi. Gall ioga helpu gydag iechyd meddwl a chorfforol, gan hyrwyddo cryfder a brwydro yn erbyn straen.

Ioga

Ffynnu

Os yw’n well gennych fonitro’ch iechyd meddwl eich hun, gallwch ddefnyddio ap y GIG ‘Thrive’. Gall yr ap hwn helpu gyda materion straen a phryder, ac mae’n rhad ac am ddim! Tarwch e-bost i Lois.

I’ch helpu , rydym wedi ymuno â MediTec i gynnal cwrs cymorth cyntaf – yn rhad ac am ddim. E-bostiwch Lois i gofrestru’ch diddordeb.

Cymorth Cyntaf

Cymorth Pellach

Efallai y bydd gan eich cyflogwr, rheolwr llinell, neu adran AD fynediad at gymorth pellach hefyd. Os ydych chi’n teimlo eich bod chi’n cael trafferth gyda’ch iechyd neu’ch lles, siaradwch gyda rhywun cyn gynted ag y gallwch. Mae cefnogaeth ar gael bob amser, mae’n fater o ddod o hyd i’r hyn sy’n gweithio i chi.

Emily Roberts, llun proffil mewn ysfafell cyfarfod

Eisiau ymuno â Ffwrnes?

Cysylltwch ag Emily, a all eich helpu i gwblhau eich aelodaeth!