Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Llythrennedd Carbon i Sefydliadau yng Ngogledd Cymru

7.5 awr. Ardystiwyd gan y Carbon Literacy Project.

M-SParc, Gaerwen

Arlein a Mewn Person

Dyddiadau Amrywiol

£120 + VAT

Amlinelliad o'r Cwrs

Mae hyfforddiant llythrennedd carbon yn rhaglen addysgol sydd wedi’i gynllunio i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o allyriadau carbon, newid yn yr hinsawdd, a’r effeithiau cysylltiedig.

Mae’r Carbon Literacy Project yn diffinio Llythrennedd Carbon fel “ymwybyddiaeth o gostau ac effeithiau carbon gweithgareddau bob dydd a’r gallu a’r cymhelliant i leihau allyriadau, ar sail unigol, gymunedol a sefydliadol.”

Mae’n briodol i ystod eang o gynulleidfaoedd, gan gynnwys gweithwyr busnesau ac asiantaethau’r llywodraeth, myfyrwyr, aelodau o’r gymuned, a’r cyhoedd.

Y nod yw ennyn diddordeb a chreu cymdeithas fwy gwybodus sy’n gallu gwneud dewisiadau amgylcheddol cyfrifol a chefnogi polisïau ac arferion cynaliadwy.

Bydd y pynciau’n cynnwys y canlynol:

  • Gwyddorau’r Hinsawdd: Mae’r cyfranogwyr yn dysgu am egwyddorion sylfaenol gwyddorau’r hinsawdd.
  • Allyriadau Carbon: Mae’r hyfforddiant yn cynnig gwybodaeth am ffynonellau allyriadau carbon.
  • Effeithiau Newid Hinsawdd: Addysgir y cyfranogwyr am ganlyniadau posibl newid hinsawdd.
  • Lliniaru ac Addasu: Mae hyfforddiant llythrennedd carbon yn aml yn archwilio strategaethau ar gyfer lleihau allyriadau carbon (lliniaru) ac addasu i’r newidiadau sydd eisoes yn digwydd (addasu).
  • Camau Gweithredu Personol a Sefydliadol: Mae’r hyfforddiant yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd camau pendant i leihau eu hôl troed carbon.
  • Cyfathrebu ac Eiriolaeth: Mae’r gallu i ledaenu’r neges yn agwedd bwysig ar Lythrennedd Carbon.
Rhodri, llun proffil
Arweinydd y Cwrs

Rhodri Daniel

Cyn gitarydd roc teithiol rhyngwladol wedi troi’n gwrw cynaliadwyedd ac ynni carbon isel!

Mae Rhodri yn Swyddog Arloesi o fewn tîm Carbon Isel M-SParc, yn cefnogi datblygiadau newydd yn y rhanbarth, gan ysgogi’r economi werdd a’i chadwyn gyflenwi ehangach. Graddiodd Rhodri gyda Gradd Meistr mewn Cemeg o Brifysgol Bryste ac mae wedi treulio blynyddoedd lawer yn y byd academaidd a diwydiant (rhwng cyfnod fel gitarydd teithiol rhyngwladol). Mae ganddo brofiad helaeth o arwain prosiectau, gyda ffocws arbennig ar y sector carbon isel, ac mae’n dod â gwybodaeth dechnegol, rheoli prosiect a sgiliau ysgrifennu cynigion rhagorol i’r tîm. 

Mae’n unigolyn angerddol ac ysgogol, gyda diddordeb brwd mewn datblygu ynni carbon isel, ac awydd dwfn i arddangos sut y gall Gogledd Cymru ac ardaloedd gwledig eraill ar draws y DU arwain y ffordd mewn arloesedd a dyhead ar ein taith tuag at gymdeithas ryngwladol Sero Net.

Mae cwrs rhagarweiniol rhad ac am ddim ar ddydd Mawrth (26/03) ar gael trwy Busnes Cymru; mae lleoedd yn gyfyngedig.

Mae'r cwrs Llythrennedd Carbon i Sefydliadau yng Ngogledd Cymru gan M-SParc wedi'i ardystio gan y Carbon Literacy Project.
Debbie, profile photo

Trafodwch pecyn unigryw i'ch tîm

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.