Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Llwyddiant y Cyflymydd Egni

Author picture
Mae’r Cyflymydd Egni, rhaglen 12 wythnos a ddatblygwyd i gyflymu twf ac effaith busnesau sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd, wedi dod i ben gyda chanlyniadau positif iawn. Fe’i cyflwynwyd mewn partneriaeth rhwng M-SParc a Tramshed Tech; a bydd siŵr o fod cydweithio pellach rhwng y ddau sefydliad.

Mi roedd 12 cwmni â’r potensial i gyfrannu at ddyfodol mwy cynaliadwy Cymru Gyfan wedi ymuno â ni ar y rhaglen. Roeddent yn amrywio yn eu gweithgareddau, o fusnesau newydd yn edrych ar ddal a storio carbon, i fesur ôl troed carbon sector y cyfryngau. Roedd eraill yn asesu rôl digidol yn y newid i sero net neu yn defnyddio sgil-gynhyrchion gwlân i wneud cynhyrchion mwy effeithlon. Yn gyffredin iddyn nhw gyd oedd y nod o fynd â’u cwmnïau ymhellach yn gyflymach, ac gwyddon bod y cyflymydd yn ffordd bendant o gyflawni hyn.

Yn ystod y rhaglen, rydyn ni wedi rhoi sylw i pitsio, buddsoddi, cynaliadwyedd, cyllid gwyrdd, adrodd straeon, ac wedi cael sesiynau cyfoedion ac un-i-un gwych! Roedd pob un yn sesiynau pwrpasol, wedi’u teilwra ar gyfer y sector carbon isel gyda’r nod o yrru’r cwmnïau yn eu blaenau.

Mae fy nghefndir mewn gwyddoniaeth, a dydw i erioed wedi sefydlu busnes (neu hyd yn oed wedi meddwl am y peth os ydw i’n onest!) felly i mi roedd yn wych ymuno yn y sesiynau i ddysgu sut i ddatblygu cyflwynid pitsio a dweud stori dda, ac i glywed rhai o’r syniadau a’r arloesedd rhyfeddol gan y garfan.

Yma yn nhîm Egni M-SParc ‘da ni’n gweithio ar draws y sector carbon isel ac felly roedd yn wych gallu rhannu gwybodaeth, mewnwelediadau a chysylltiadau â’r garfan a gobeithio darparu rhai safbwyntiau unigryw.

 

“Rwyf wedi bod yn falch iawn o gael fy nghroesawu ar garfan gyflymu Egni. Dwi’n ddatblygwr Technoleg Ynni sy’n edrych i wneud cysylltiadau â rhanddeiliaid, partneriaid posibl, a buddsoddwyr.

Mae’r cynnwys wedi bod yn hynod ddefnyddiol i ni fel cwmni, y gweithdai buddsoddi, busnes a marchnata ehangach a’r seminarau arbenigol sero net a datgarboneiddio wedi’u targedu.

Rwyf wedi gallu ymgysylltu â’r siaradwyr ar ôl y sgyrsiau ar sail 1 i 1 ac wedi cynllunio ymgysylltu parhaus i fanteisio ar gyfleoedd posibl yn y dyfodol, wrth i mi gyrraedd fy ngherrig milltir arloesi a datblygu. Mae cyfnod cyffrous o’n blaenau a hoffwn ddiolch i M-SParc a Tramshed Tech am hwyluso a gyrru’r prosiect yn ei flaen. Byswn yn sicr yn argymell carfannau’r dyfodol. Cyfle gwerthfawr i ddysgu mewn amgylchedd cefnogol a chraff.”

Author picture

Jamie Sheridan
Robert Lim Inventions Ltd

Mae adborth yn hanfodol i wella’r rhaglen, felly hoffwn ddiolch i Jamie a gweddill y tîm am fod yn agored ac yn onest am eu profiad. Gallwn ddatblygu a diwygio’r rhaglen er gwell, a pharhau â’n partneriaeth â Tramshed Tech, i greu ecosystem Carbon Isel gryfach i Gymru gyfan.

Debbie, profile photo

Cysylltwch â Debbie

I ddysgu mwy am arloesi carbon isel.

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.