M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Syniadau gwych.
Cefnogaeth wych.
Busnesau gwych.

Lois Shaw, llun proffil

Cymorth Busnes sy'n gwneud M-SParc yn wahanol

Ni fydd M-SParc yn gadael unrhyw un o’n tenantiaid i ‘fynd ar ei ben ei hun’. Mae’r cymorth yn ymwneud â meithrin a chefnogi busnesau, helpu i wneud cysylltiadau a chreu cymuned, gan sicrhau bod cwmnïau tenantiaid yn rhan o eco-system i’w harwain ar eu taith.

Rydym wedi adeiladu cymuned o gefnogaeth a all eich cynorthwyo, gan gynnwys arbenigwyr Treth Ymchwil a Datblygu mewnol, Cyngor AD, a Chyfreithwyr Masnachol. Gan ein bod yn eiddo’n gyfan gwbl i Brifysgol Bangor, gallwn eich cysylltu’n uniongyrchol ag arbenigedd ymchwil Prifysgol Bangor. Os ydych chi’n bwriadu cyflogi, gallwn helpu i’ch cysylltu chi â graddedigion sydd â’r sgiliau cywir. Rydym hefyd yn cynnig cymorth menter i fyfyrwyr y Brifysgol, ac yn sicrhau bod ein tenantiaid yn elwa o hyn.

Bydd pob tenant yn elwa o’r gwasanaeth hwn, yn ogystal â’r rhai ar y Rhith Denant +. Mae ein swyddog cymorth busnes, Lois, yn gweithio gyda thenantiaid i greu pecyn pwrpasol wedi’i deilwra i’w hanghenion.

Mae Lois yn angerddol am y cwmnïau rydyn ni’n gweithio gyda nhw. Bydd cyfarfodydd diweddaru rheolaidd yn sicrhau bod y cymorth a gynigir yn berthnasol a bod cynnydd yn cael ei dracio.

Ein nod yw eich helpu i lwyddo a thyfu

Rydym yn gweld cymorth busnes fel rhan allweddol o hyn.

Bydd darparwyr cymorth busnes o’r rhanbarth yn ymweld â M-SParc yn rheolaidd i ddarparu eu gwasanaethau, a gellir drefnu cyfarfodydd ar y safle fel nad yw cwmnïau’n gwastraffu amser yn teithio i’r cyfarfodydd hyn.

Mae ein Pecyn Gwybodaeth Busnes yn cael ei gyflwyno i’n holl denantiaid, i ddangos iddynt pa gymorth y gallant gael mynediad ato. Mae’r pecyn yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd gyda gwybodaeth ac mae Lois bob amser wrth law i siarad â thenantiaid am bob agwedd o’r hyn sydd ar gael.

Ydych chi’n meddwl dod yn denant?

Sut gallwn ni eich helpu chi

Os nad ydych yn denant, ac yn dechrau eich busnes eich hun, gallwn gynnig cymorth pa bynnag sector yr ydych ynddo, drwy’r Hwb Menter.

Cyflymwch dwf eich busnes yn 2022 gydag arloesedd o hadau i dwf.

HANESION LLWYDDIANT

Rydyn ni wedi helpu yn ddiweddar

M-SParc, Academi Logo

Academi Sgiliau M-SParc- Stori Lwyddiant

Darllenwch am eu llwyddiant a sut y gwnaethom chwarae rhan yn eu stori
Lois Shaw, llun proffil

Rydych chi'n unigryw

Felly gadewch i ni gyflawni’r canlyniadau gorau gyda’n gilydd.