M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Syniadau gwych.
Cefnogaeth wych.
Busnesau gwych.

Lois Shaw, llun proffil

Cymorth Busnes sy'n gwneud M-SParc yn wahanol

Ni fydd M-SParc yn gadael unrhyw un o’n tenantiaid i ‘fynd ar ei ben ei hun’. Mae’r cymorth yn ymwneud â meithrin a chefnogi busnesau, helpu i wneud cysylltiadau a chreu cymuned, gan sicrhau bod cwmnïau tenantiaid yn rhan o eco-system i’w harwain ar eu taith.

Rydym wedi adeiladu cymuned o gefnogaeth a all eich cynorthwyo, gan gynnwys arbenigwyr Treth Ymchwil a Datblygu mewnol, Cyngor AD, a Chyfreithwyr Masnachol. Gan ein bod yn eiddo’n gyfan gwbl i Brifysgol Bangor, gallwn eich cysylltu’n uniongyrchol ag arbenigedd ymchwil Prifysgol Bangor. Os ydych chi’n bwriadu cyflogi, gallwn helpu i’ch cysylltu chi â graddedigion sydd â’r sgiliau cywir. Rydym hefyd yn cynnig cymorth menter i fyfyrwyr y Brifysgol, ac yn sicrhau bod ein tenantiaid yn elwa o hyn.

Bydd pob tenant yn elwa o’r gwasanaeth hwn, yn ogystal â’r rhai ar y Rhith Denant +.

Cefnogaeth Arloesi a Masnacheiddio

Fel rydym wedi dweud, ni wnaiff M-SParc adael i’w tenantiaid “fod ar eu pen eu hunain”, mae’r un peth yn wir am fasnacheiddio Eiddo Deallusol a syniadau newydd. Mae Gwenllian yn gweithio’n agos efo’n tenantiaid, ein ecosustem a’r gymuned fusnes yng Ngogledd Cymru i roi cymorth gyda phrosiectau masnacheiddio a materion yn ymwneud efo Eiddo Deallusol.

Mae Gwenllian yn gweithio o fewn y Tim Arloesi ac yn gweithio’n agos efo tim Gwasanaeth Cefnogi Effaith ac Ymchwil Integredig (IRIS) ym Mhrifysgol Bangor ynghyd â phartneriaid, sefydliadau a sectorau eraill i gefnogi ecsbloetiaeth llwyddiannus o Eiddo Deallusol a syniadau.

Ar hyn o bryd, drwy gynllun AgorIP, gallwch gael mynediad at gefnogaeth arbenigwyr i’ch cynghori a’ch arwain ar eich siwrna masnacheiddio.

Ein Cynnig

 • Dewch yn rhan o ecosystem a chymuned M-SParc.
 • Nodi a mynediad at amrywiaeth o ffynonellau cyllid trwy grantiau cychwyn a datblygu Llywodraeth Cymru, Prifysgol Bangor, Innovate UK, UKRC, a Horizon 2020.
 • Cymorth ymarferol i wneud cynigion am gyllid.
 • $10,000 o gredydau AWS a gostyngiad gan gynnwys ffioedd wedi’u hepgor ar Brosesydd Talu Stripe.
 • Gostyngiad o 50% ar ystafelloedd cyfarfod.
 • Gwahoddiad i ddigwyddiadau rhwydweithio, gan gynnwys y Brecwast Tenantiaid a Barbeciw.
 • Mynediad i gyngor arbenigol gan ein timau Carbon Isel a Digidol mewnol
 • Cyfarfodydd gyda darpar fuddsoddwyr, gan gynnwys Banc Datblygu Cymru, Banc Busnes Prydain, a rhwydweithiau Angylion Busnes wedi’u trefnu ar eich rhan.
 • Mynediad i gymorthfeydd un i un rheolaidd ar y safle gydag amrywiaeth o ddarparwyr cymorth busnes a buddsoddi allanol.
 • Mynediad i deithiau Masnach a Buddsoddi.
 • Gwelededd i’ch Cwmni ar wefan M-SParc i ehangu cyrhaeddiad eich cleient.
 • Cylchlythyr misol i denantiaid, gan gynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau a chymorth busnes.
 • Y cyfle i chi siarad yn un o’n digwyddiadau, a fydd yn caniatáu ichi arddangos eich cwmni i gynulleidfa ehangach.
 • Defnydd o gyfeiriad M-SParc
 • Blwch post personol ar gyfer post sy’n dod i mewn – gellir ychwanegu post ymlaen am gost ychwanegol.
 • Defnydd o gaffi a desg Tanio, gyda wi-fi am ddim, parcio, a mynediad i bwynt gwefru cerbydau trydan.
HANESION LLWYDDIANT

Darllennwch am ein tenantiaid arloesol fan hyn….

Gwarchod Enwau Lleoedd Cymraeg… un GIF ar y tro.- Stori Lwyddiant

O fewn ei phrosiect, mae Sioned yn cydweithio gyda disgyblion uwchradd a chynradd Gogledd Cymru i ddylunio a hyrwyddo cyfres o sticeri GIFs Enwau Lleoedd Cymraeg.

Cynnig Ychwanegol

Os nad ydych yn denant, ac yn dechrau eich busnes eich hun, gallwn gynnig cymorth pa bynnag sector yr ydych ynddo, drwy’r Hwb Menter.

Cyflymwch dwf eich busnes yn 2022 gydag arloesedd o hadau i dwf.

Cysylltwch i holi.

Lois Shaw, llun proffil

Rydych chi'n unigryw

Felly gadewch i ni gyflawni’r canlyniadau gorau gyda’n gilydd.