M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Syniadau gwych.
Cefnogaeth wych.
Busnesau gwych.

Lois Shaw, llun proffil

Cymorth Busnes sy'n gwneud M-SParc yn wahanol

Ni fydd M-SParc yn gadael unrhyw un o’n tenantiaid i ‘fynd ar ei ben ei hun’. Mae’r cymorth yn ymwneud â meithrin a chefnogi busnesau, helpu i wneud cysylltiadau a chreu cymuned, gan sicrhau bod cwmnïau tenantiaid yn rhan o eco-system i’w harwain ar eu taith.

Rydym wedi adeiladu cymuned o gefnogaeth a all eich cynorthwyo, gan gynnwys arbenigwyr Treth Ymchwil a Datblygu mewnol, Cyngor AD, a Chyfreithwyr Masnachol. Gan ein bod yn eiddo’n gyfan gwbl i Brifysgol Bangor, gallwn eich cysylltu’n uniongyrchol ag arbenigedd ymchwil Prifysgol Bangor. Os ydych chi’n bwriadu cyflogi, gallwn helpu i’ch cysylltu chi â graddedigion sydd â’r sgiliau cywir. Rydym hefyd yn cynnig cymorth menter i fyfyrwyr y Brifysgol, ac yn sicrhau bod ein tenantiaid yn elwa o hyn.

Bydd pob tenant yn elwa o’r gwasanaeth hwn, yn ogystal â’r rhai ar y Rhith Denant +.

Cefnogaeth Arloesi a Masnacheiddio

Fel rydym wedi dweud, ni wnaiff M-SParc adael i’w tenantiaid “fod ar eu pen eu hunain”, mae’r un peth yn wir am fasnacheiddio Eiddo Deallusol a syniadau newydd. Mae Gwenllian yn gweithio’n agos efo’n tenantiaid, ein ecosustem a’r gymuned fusnes yng Ngogledd Cymru i roi cymorth gyda phrosiectau masnacheiddio a materion yn ymwneud efo Eiddo Deallusol.

Mae Gwenllian yn gweithio o fewn y Tim Arloesi ac yn gweithio’n agos efo tim Gwasanaeth Cefnogi Effaith ac Ymchwil Integredig (IRIS) ym Mhrifysgol Bangor ynghyd â phartneriaid, sefydliadau a sectorau eraill i gefnogi ecsbloetiaeth llwyddiannus o Eiddo Deallusol a syniadau.

Golygfa o ardal Tanio o falconi mewnol y llawr cyntaf

Ein Cynnig

 • Dewch yn rhan o ecosystem a chymuned M-SParc.
 • Nodi a mynediad at amrywiaeth o ffynonellau cyllid trwy grantiau cychwyn a datblygu Llywodraeth Cymru, Prifysgol Bangor, Innovate UK, UKRC, a Horizon 2020.
 • Cymorth ymarferol i wneud cynigion am gyllid.
 • $5,000 o gredydau AWS a gostyngiad gan gynnwys ffioedd wedi’u hepgor ar Brosesydd Talu Stripe.
 • Gostyngiad o 50% ar ystafelloedd cyfarfod.
 • Gwahoddiad i ddigwyddiadau rhwydweithio, gan gynnwys y Brecwast Tenantiaid a Barbeciw.
 • Mynediad i gyngor arbenigol gan ein timau Carbon Isel a Digidol mewnol
 • Cyfarfodydd gyda darpar fuddsoddwyr, gan gynnwys Banc Datblygu Cymru, Banc Busnes Prydain, a rhwydweithiau Angylion Busnes wedi’u trefnu ar eich rhan.
 • Mynediad i gymorthfeydd un i un rheolaidd ar y safle gydag amrywiaeth o ddarparwyr cymorth busnes a buddsoddi allanol.
 • Mynediad i deithiau Masnach a Buddsoddi.
 • Gwelededd i’ch Cwmni ar wefan M-SParc i ehangu cyrhaeddiad eich cleient.
 • Cylchlythyr misol i denantiaid, gan gynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau a chymorth busnes.
 • Y cyfle i chi siarad yn un o’n digwyddiadau, a fydd yn caniatáu ichi arddangos eich cwmni i gynulleidfa ehangach.
 • Defnydd o gyfeiriad M-SParc
 • Blwch post personol ar gyfer post sy’n dod i mewn – gellir ychwanegu post ymlaen am gost ychwanegol.
 • Defnydd o gaffi a desg Tanio, gyda wi-fi am ddim, parcio, a mynediad i bwynt gwefru cerbydau trydan.

Cynnig Ychwanegol

Mae Busnes Cymru yn darparu cyngor annibynnol am ddim i bobl sy’n dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru.

Os ydych busnes yng Ngwynedd ac wedi profi effeithiau Brexit, Covid, neu’r Argyfwng Ynni a Chostau Byw, gall y rhaglen Ailwefru helpu.

Cyflymwch dwf eich busnes yn 2023 gydag arloesedd o hadau i dwf.

Cysylltwch i holi.

Lois Shaw, llun proffil

Rydych chi'n unigryw

Felly gadewch i ni gyflawni’r canlyniadau gorau gyda’n gilydd.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.