M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Syniadau gwych.
Cefnogaeth wych.
Busnesau gwych.

Lois Shaw, llun proffil

Cymorth Busnes sy'n gwneud M-SParc yn wahanol

Ni fydd M-SParc yn gadael unrhyw un o’n tenantiaid i ‘fynd ar ei ben ei hun’. Mae’r cymorth yn ymwneud â meithrin a chefnogi busnesau, helpu i wneud cysylltiadau a chreu cymuned, gan sicrhau bod cwmnïau tenantiaid yn rhan o eco-system i’w harwain ar eu taith.

Rydym wedi adeiladu cymuned o gefnogaeth a all eich cynorthwyo, gan gynnwys arbenigwyr Treth Ymchwil a Datblygu mewnol, Cyngor AD, a Chyfreithwyr Masnachol. Gan ein bod yn eiddo’n gyfan gwbl i Brifysgol Bangor, gallwn eich cysylltu’n uniongyrchol ag arbenigedd ymchwil Prifysgol Bangor. Os ydych chi’n bwriadu cyflogi, gallwn helpu i’ch cysylltu chi â graddedigion sydd â’r sgiliau cywir. Rydym hefyd yn cynnig cymorth menter i fyfyrwyr y Brifysgol, ac yn sicrhau bod ein tenantiaid yn elwa o hyn.

Bydd pob tenant yn elwa o’r gwasanaeth hwn, yn ogystal â’r rhai ar y Rhith Denant +. Mae ein swyddog cymorth busnes, Lois, yn gweithio gyda thenantiaid i greu pecyn pwrpasol wedi’i deilwra i’w hanghenion.

Mae Lois yn angerddol am y cwmnïau rydyn ni’n gweithio gyda nhw. Bydd cyfarfodydd diweddaru rheolaidd yn sicrhau bod y cymorth a gynigir yn berthnasol a bod cynnydd yn cael ei dracio.

Ein nod yw eich helpu i lwyddo a thyfu

Rydym yn gweld cymorth busnes fel rhan allweddol o hyn.

Bydd darparwyr cymorth busnes o’r rhanbarth yn ymweld â M-SParc yn rheolaidd i ddarparu eu gwasanaethau, a gellir drefnu cyfarfodydd ar y safle fel nad yw cwmnïau’n gwastraffu amser yn teithio i’r cyfarfodydd hyn.

Mae ein Pecyn Gwybodaeth Busnes yn cael ei gyflwyno i’n holl denantiaid, i ddangos iddynt pa gymorth y gallant gael mynediad ato. Mae’r pecyn yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd gyda gwybodaeth ac mae Lois bob amser wrth law i siarad â thenantiaid am bob agwedd o’r hyn sydd ar gael.

Ydych chi’n meddwl dod yn denant?

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

GADEWCH I NI EI WNEUD YN HAWDD I CHI FUDDSODDI YNG NGHYMRU

Gall M-SParc gefnogi busnesau sy’n symud i’r rhanbarth a byddwn yn hapus i helpu wneud eich siwrne a buddsoddi i’r rhanbarth mor hawdd â phosibl.

Mae’n anochel y bydd gennych gwestiynau a phryderon ynghylch buddsoddi a gweithredu mewn tiriogaeth newydd ac mae gennym y profiad a’r wybodaeth i ateb eich cwestiynau. Mae’r cwestiynau y gallech eu hwynebu a’r heriau y byddwch yn eu gweld yn cynnwys:

 • Trethi a Chofrestru Cwmni
 • Cyfraith Adnoddau Dynol a Chyflogaeth
 • System eco busnes a rhwydweithiau cymorth
 • Academia, arbenigedd ac ymchwil
 • Cyflogadwyedd, dod o hyd i sgiliau a thalent a recriwtio
 • Cysylltiadau a chefnogaeth y llywodraeth
 • Cydweithwyr yn y diwydiant

Croeso Cynnes Rhyngwladol
Enghraifft o sut mae'n cael ei wneud

Llwyddodd Micron Agritech, Cwmni Gwyddelig, i sicrhau cyllid Agri Hack. Roedd hyn yn caniatáu iddynt cael swyddfa newyddyng Nghymru, ac roedd M-SParc yn gallu eu cefnogi drwy ddarparu:

 • Cysylltiadau â Phrifysgol Bangor i gefnogi eu hymchwil, gan gynnwys arbenigwyr ymchwil A.I a Parasite.
 • Cyfleoedd cydweithio gyda thenantiaid M-SParc, gan roi cyfle iddynt ehangu eu rhwydwaith a gweithio’n agosach gyda busnesau Cymreig.
 • Cysylltiadau â ffermydd lleol, gan gynnwys Prifysgol Bangor, Glynllifon, a Llysfasi, lle gallent ddefnyddio samplau da byw.
 • Cefnogaeth gyda recriwtio, megis cyflwyno yn nigwyddiad cyflogadwyedd M-SParc, hysbysebu eu rolau ar wefan M-SParc, cyflwyniad i asiantaethau recriwtio lleol, ac allgymorth i raddedigion Prifysgol Bangor.
 • Ymunodd Micron Agritech hefyd â Chlwstwr Amaeth M-SParc, gan roi mwy o amlygrwydd iddynt yn y sector a chyfleoedd pellach i gydweithio.
 • Gofod labordy, a chymorth i gofrestru eu busnes yn y DU.
 • Cyflwynwyd Micron i bartneriaid yn y diwydiant sydd â galw am eu cynnyrch a bydd yn eu helpu i ehangu ym Marchnad y DU.

Mae'r cymorth busnes rydym yn gynnig yn cynnwys

 • Dewch yn rhan o ecosystem a chymuned M-SParc.
 • Nodi a mynediad at amrywiaeth o ffynonellau cyllid trwy grantiau cychwyn a datblygu Llywodraeth Cymru, Prifysgol Bangor, Innovate UK, UKRC, a Horizon 2020.
 • Cymorth ymarferol i wneud cynigion am gyllid.
 • $10,000 o gredydau AWS a gostyngiad gan gynnwys ffioedd wedi’u hepgor ar Brosesydd Talu Stripe.
 • Taleb £250 i’w wario gyda thenantiaid M-SParc ar wasanaethau.
 • Gostyngiad o 50% ar ystafelloedd cyfarfod.
 • Gwahoddiad i ddigwyddiadau rhwydweithio, gan gynnwys y Brecwast Tenantiaid a Barbeciw.
 • Adolygiad Carbon Isel a Digidol ar gyfer eich busnes, a gynhaliwyd gan ein tîm mewnol arbenigol.
 • Cyfarfodydd gyda darpar fuddsoddwyr, gan gynnwys Banc Datblygu Cymru, Banc Busnes Prydain, a rhwydweithiau Angylion Busnes wedi’u trefnu ar eich rhan.
 • Mynediad i gymorthfeydd un i un rheolaidd ar y safle gydag amrywiaeth o ddarparwyr cymorth busnes a buddsoddi allanol.
 • Mynediad i deithiau Masnach a Buddsoddi.
 • Gwelededd i’ch Cwmni ar wefan M-SParc i ehangu cyrhaeddiad eich cleient.
 • Cylchlythyr misol i denantiaid, gan gynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau a chymorth busnes.
 • Y cyfle i chi siarad yn un o’n digwyddiadau, a fydd yn caniatáu ichi arddangos eich cwmni i gynulleidfa ehangach.
 • Defnyddio cyfeiriad mawreddog M-SParc i’w ddefnyddio fel eich cyfeiriad Swyddfa gofrestredig.
 • Blwch post personol ar gyfer post sy’n dod i mewn – gellir ychwanegu post ymlaen am gost ychwanegol.
 • Defnydd o gaffi a desg Tanio, gyda wi-fi am ddim, parcio, a mynediad i bwynt gwefru cerbydau trydan.

Sut gallwn ni eich helpu chi

Os nad ydych yn denant, ac yn dechrau eich busnes eich hun, gallwn gynnig cymorth pa bynnag sector yr ydych ynddo, drwy’r Hwb Menter.

Cyflymwch dwf eich busnes yn 2022 gydag arloesedd o hadau i dwf.

Cysylltwch i holi.

HANESION LLWYDDIANT

Rydyn ni wedi helpu yn ddiweddar

Rhaeadr o Ddata- Stori Lwyddiant

Mae dau o’n tenantiaid, EvoMetric a Lafan Consulting, wedi bod yn cydweithio ar brosiect o’r enw Dewin.Dwr. Nod hyn yw arloesi sut mae defnyddwyr yn profi am lygryddion mewn dŵr, gan chwyldroi ffermio o bosibl!
Lois Shaw, llun proffil

Rydych chi'n unigryw

Felly gadewch i ni gyflawni’r canlyniadau gorau gyda’n gilydd.