Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

M-SParc a Haciau

Mae M-SParc yn cefnogi haciau i ddatblygu arloesedd a chreu busnesau yn y rhanbarth. Yn aml mae’r Haciau mewn partneriaeth ag eraill gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Comisiwn Bevan, Prifysgol Bangor, Yr Hwb Menter, a mwy. Isod fe welwch wybodaeth am ein holl waith hyd yma.

Hac Iechyd Cymru, Ionawr 2020 @ M-SParc

Hwn oedd yr Hac cyntaf i M-SParc fod yn rhan ohono, ac hwn oedd y 7fed Hac Iechyd yng Nghymru. Gan weithio’n agos gyda Chomisiwn Bevan a BIPBC yn benodol, yn ogystal â phartneriaid eraill ledled Cymru, cynhaliodd M-SParc y digwyddiad a gwnaeth gysylltiadau rhagorol yn y sector Gwyddor Bywyd. Sicrhaodd yr Hac hwn 6 tîm buddugol a gwelwyd cydweithio yn digwydd yn fyw dros ddau ddiwrnod! Dyfarnwyd £100,000 i’r timau buddugol.

Hac Iechyd Cymru, 20 Mai 2020 (Hac Covid)

Cynhaliwyd Hac Iechyd ar-lein cyntaf y DU ar yr 20fed o Fai, fel ymateb i bandemig COVID 19. O syniad i’r digwyddiad cyntaf mewn dim ond 6 wythnos, yn sicr dyma’r Hac mwyaf heriol i’w fynychu, ond roedd hefyd yn un o’r rhai mwyaf dylanwadol. Mewn cyfnod o ansicrwydd, gwelsom bobl yn dod at ei gilydd fel erioed o’r blaen.

Roedd chwe thîm buddugol, dros 100 o fynychwyr, a £13,000 wedi’i ddyfarnu i atebion arloesol a all helpu i frwydro yn erbyn materion yn ymwneud â COVID 19 yn y GIG. Cefnogodd M-SParc y tîm buddugol Dr Simon Burnell a’i syniad ‘Maskcomms’, sydd yn anffodus yn dal i fynd rhagddo oherwydd cyflenwad y rhannau. Roedd enillwyr eraill yn cynnwys Help to Move, gwasanaeth i ddarparu gofal corfforol ac emosiynol i’r bregus trwy blatfform ar-lein, masgiau llawfeddygol a fyddai’n caniatáu i’r rhai â nam ar eu clyw ddarllen gwefusau, datrysiad fideo ar gyfer ffisiotherapi pediatrig i barhau’n ddiogel ac o bell, adsefydlu ysgyfeiniol atebion o bell, a llwyfan e-ddysgu i ddarparu gwydnwch ac atebion iechyd meddwl i staff y GIG. Roedd y masgiau llawfeddygol yn llwyddiannus iawn gan symud ymlaen i ddefnydd masnachol mewn o leiaf dau sefydliad.

Hac Iechyd Cymru, Medi 2020

Unwaith eto wedi’i gynal ar-lein, roedd gennym y nifer uchaf erioed o dimau yn ymgeisio am gronfa o £200,000 o gyllid Llywodraeth Cymru gyda 22 o dimau wedi dod at ei gilydd i gynnig ystod ysbrydoledig o atebion i fynd i’r afael ag amrywiaeth o heriau y mae ein gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn eu hwynebu bob dydd.

 • Enillwyr:
  Sam Rice – Darparu cymorth seicolegol i weithwyr gofal iechyd proffesiynol i gynnal gwytnwch yn ystod cyfnod anodd.
 • Keir Lewis – Ap i olrhain effeithiau hirdymor Covid-19 ar gleifion.
 • Carsten Eickmann – Proses awtomataidd i olrhain allbwn wrin, gan leddfu’r pwysau ar staff meddygol i gymryd samplau rheolaidd.
 • Mouli Doddi – Defnyddio technoleg i helpu gydag ôl-groniad o gleifion a achoswyd gan bandemig Covid-19.
 • John Wells – Sut i ddatblygu llif gwaith digidol ar gyfer trin canser y croen yr wyneb.

Unwaith eto, gwelodd M-SParc fyrddau a sefydliadau iechyd ledled Cymru yn dod ynghyd i hybu arloesedd, cefnogi gwyddorau bywyd, a chreu cwmnïau.

Hac Heddlu, 16 Hydref 2020

Yr Hac Heddlu oedd yr Hac cyntaf nad oedd yn ymwneud ag Iechyd a drefnwyd gan M-SParc, a gynhaliwyd ar-lein, ac a welodd arloeswyr a datblygwyr syniadau ddod ynghyd â Heddlu Gogledd Cymru er mwyn helpu i fynd i’r afael â throseddau gwledig cyffredin a’u hatal.

Mae troseddau gwledig yn costio dros £57 miliwn y flwyddyn i’r economi yn y DU yn unig!
Nodwyd tair problem sy’n digwydd yn rheolaidd.

 • Dwyn Beic Cwad
 • Torri i mewn i Dai Allanol
 • Dwyn moduron allfwrdd

Cynhaliwyd y digwyddiad ddydd Gwener 16 Hydref, gyda 9 datrysiad wedi’u cynnig am wobr ariannol o hyd at £3,250 diolch i gyllid gan M-SParc, Heddlu Gogledd Cymru, Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a’r Gymuned, FUW a NFU. Dangosodd yr Hac hwn hefyd nad oes angen i’r gyllideb fod yn fawr i ysbrydoli pobl a dod â nhw at ei gilydd i gael darnia.

Enillwyr:

 • Baglu Rhywun – Dan Bates and Lee Hughes

Mae’r ddyfais ddiogelwch yn defnyddio cas magnetig, ac yn hysbysu perchnogion mewn amser real trwy synwyryddion dirgryniad os yw’r ddyfais yn cael ei symud.

 • Curiad – Wyn Griffiths and Rob Shepherd

Mae’r ddyfais yn defnyddio trosglwyddydd LoraWAN a’r nifer cynyddol o ‘byrth’ yn y rhanbarth, gan drosglwyddo ‘curiad calon’ sy’n hysbysu lladrad mewn amser real, yn darparu stamp amser digwyddiad, ac yn nodi cyflymder a chyfeiriad teithio.

 • Gary Smith; Olrhain tagiau RFID, gan ddechrau o ystod synhwyro 10m, sy’n gweithio’n effeithiol fel larwm drws siop – unwaith y bydd beic cwad, modur allfwrdd, neu ddyfais arall yn mynd trwy’r synwyryddion, hysbysir y ffermwr.

Camodd M-SParc a’r Hyb Menter i’r adwy i gefnogi’r tri enillydd.

Hac Amaeth 1 Mawrth 2021

Gwelodd yr Agri Hack 12 tîm yn ymgeisio am £100,000 o gyllid Llywodraeth Cymru, gydag atebion seiliedig ar AI ar gyfer problemau byd go iawn. Roedd yr enillwyr yn cynnwys:
Cwmni Gwyddelig Micron Agri, sydd bellach yn denantiaid i M-SParc, yn datblygu dulliau canfod parasitiaid mewn baw anifeiliaid.
Dewin Dŵr, datblygu datrysiad masnachol ar gyfer monitro a rheoli dŵr yn yr ecosystem naturiol.
Dewin Moo, system ar gyfer dadansoddi pryd mae buchod ar fin lloia.
Gwelodd y tri chwmni buddugol 3 swydd yn cael eu creu!

Hac Iechyd Cymru, Mawrth 2022

Thema Hac 2022 oedd cynorthwyo GIG Cymru i Ailosod ac Adfer Covid-19. Roedd £200,000 ar gael ac yn cael ei rannu gyda’r piseri buddugol. Roedd llawer o’r enillwyr unwaith eto yn rhan o system eco M-SParc, a thrwy weithio ar y cyd ledled Cymru roedd M-SParc yn gallu cynnig cymorth a chyngor i symud y syniadau buddugol yn eu blaenau.

Hac Gofal Cymdeithasol Cymru, Mai 2022

Hac Gofal Cymdeithasol cyntaf Cymru, yn digwydd ar-lein. Y bwriad oedd cefnogi’r sector Gofal yng Nghymru, gyda £100,000 ar gael. Cynigiodd 20 o dimau am y cyllid gyda 5 yn derbyn cyllid i symud y syniad yn ei flaen, a chynigiwyd cefnogaeth i bawb i helpu i fasnacheiddio eu gwaith

Hac y Gymraeg 1af Gorffennaf 2022

Nod yr Hac oedd helpu mwy o siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd. Roedd y digwyddiad hwn mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru. Yr enillwyr oedd Darllen.co – gyda llwyfan rhyngweithiol ar-lein ar gyfer cefnogi disgyblion a’u rhieni gyda darlleniadau, a Mwydro – Datblygu gifs enwau lleoedd Cymraeg gyda gweithdai difyr a rhyngweithiol gyda phobl ifanc.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.