Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Cynhelir ail-lansiad cyffrous Cymru yn Llundain yn yr M-Shard eiconig.

Cynhaliodd Cymdeithas Cymru yn Llundain ei digwyddiad cyntaf ers ei hailfrandio cyffrous, gyda Llundain gyfan yn gefndir iddi. Yn cael ei gynnal gyda'r nos ar 6 Mehefin, gosododd adeilad gwydr eiconig Y Shard y llwyfan ar gyfer siaradwyr cyffrous, cyfleoedd rhwydweithio rhagorol, a dathliad o fenywod mewn busnes.

Wrth ddathlu ailfrandio ac ail-lansio’r gymdeithas sy’n dod â’r Cymry alltud ynghyd yn Llundain, a chan ganolbwyntio ar Sylfaenwyr sy’n Ferched, roedd rhai o’r siaradwyr yn y digwyddiad yn cynnwys cyd-sylfaenydd stiwdios dylunio Tropic; Catrin Owen, a’r Prif Weithredwr. o Four Communications Agency; Nan Williams.

Catrin Owen oedd yn gyfrifol am ail-frandio Cymru yn Llundain ac meddai: “Mae wedi bod yn gyfnod cyffrous yn gweithio gyda Chymru yn Llundain ar eu hail-frandio a’r wefan newydd. Roedd gallu arddangos hyn i’r Cymry alltud yn Llundain yn wych, gan dderbyn dim byd ond adborth cadarnhaol gan y mynychwyr. Roedd hefyd yn wych bod yn siaradwr yn y digwyddiad, yn trafod yr heriau a’r llwyddiannau rydw i wedi’u hwynebu fel sylfaenydd benywaidd. Roedd cymharu profiadau ag eraill a dysgu ystadegau am sylfaenwyr benywaidd yn ddiddorol ac yn dychryn fi braidd.”

Gobeithio y gallwn helpu i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ferched mewn busnes, gan roi dyfodol mwy disglair iddynt

Catrin Owen – Tropic Studios

Gydag alltud o 300,000 o Gymry yn byw yn Llundain, ail-lansiwyd Cymru yn Llundain yn swyddogol i gynulleidfa fawr gan Peter Evans, Cadeirydd y gymdeithas. Dywedodd Peter :

Rwyf mor falch ein bod, gyda chefnogaeth cyllid Arfor, a phartneriaeth ag M-SParc, wedi gallu ail-lansio’r rhwydwaith a’n gwefan newydd. Rwy’n arbennig o falch ein bod wedi canolbwyntio ar Sylfaenwyr Benywaidd, oherwydd allan o gannoedd a ymgeisiodd am y gronfa fuddsoddi £5M gan grŵp Foresight yn 2024, dim ond tua 5 oedd yn fenywod.”

Y criw o Tropic Studios, Foresight Group, M-SParc, a Chymru yn Llundain

Ymunodd Carol Hall o Angylion Buddsoddi Cymru, a Rachel Ashley o Women Angels of Wales â Catrin a Nan am drafodaeth banel i drafod cyfleoedd buddsoddi yng Nghymru. Dywedodd Carol:

“Mae merched yn cael trafferth,gan fod pobl yn buddsoddi yn yr hyn maen nhw’n ei wybod. Felly, po fwyaf o fuddsoddwyr benywaidd sydd gennym, y mwyaf o fenywod fydd yn cael cymorth i godi arian. Yn aml, gofynnir cwestiynau gwahanol iddynt i’w cymheiriaid gwrywaidd wrth gysylltu â chyllidwyr, ac does dim cyfiawnhad dros hynny. Mae gennym ni dîm da o fenywod yng Nghymru sydd eisiau rhoi yn ôl a helpu eraill, ac mae heno’n gosod cynsail ar gyfer ymgysylltu â mwy o bobl i helpu busnesau yng Nghymru.”

Cynigiwyd cymorth ychwanegol i fusnesau ifanc yn y digwyddiad drwy fenter Syniadau Mawr Cymru; darparu cymorth i bobl 16-25 oed i ddechrau busnes. Meddai Lois Shaw, Rheolwr Rhaglen Busnes Cymru

“Mae’n wych gallu rhannu’r neges am y gwasanaeth yma mewn digwyddiad sy’n targedu’r Cymry alltud yn Llundain, yn enwedig y rhai sy’n ystyried dod yn ôl i Gymru i ddechrau menter newydd. Mae’r siaradwr Catrin Owen yn enghraifft berffaith o hyn, wrth iddi sôn am ei thaith ei hun yn gweithio yn Brighton cyn dychwelyd adref i sefydlu ei busnes.” 

Daeth cyflwyniad fideo arbennig gan y Farwnes Carmen Smith o Lanfaes â’r noson i ben. Fel y fenyw ieuengaf erioed i dderbyn arglwyddiaeth-am-oes, gan wynebu rhywiaeth yn uniongyrchol ar hyd y ffordd, mae hi wedi bod yn enghraifft anhygoel o ddyfalbarhad a gwytnwch. Yn ei fideo, bu’r Farwnes yn trafod sut mae’n tynnu sylw at faterion sy’n effeithio ar ddemograffeg iau a mwy amrywiol, gan drafod yn ddiweddar y mater o dlodi misglwyf yn y senedd.

Yn dilyn y digwyddiad, arhosodd mynychwyr ymlaen i sgwrsio, rhannu syniadau, a meithrin cydweithrediadau. Gosododd y digwyddiad naws gadarnhaol ar gyfer ymdrechion cymdeithas Cymru yn Llundain yn y dyfodol, a chynhelir y digwyddiad nesaf sy’n canolbwyntio ar gymdeithasu a dod â holl grwpiau Cymreig Llundain at ei gilydd yn ddiweddarach yr haf hwn. Cadwch lygad ar ein gwefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Roedd y digwyddiad yn bosibl gyda chefnogaeth gan M-SParc, parc gwyddoniaeth pwrpasol cyntaf Cymru sydd ag angerdd am gefnogi busnesau Cymreig, sy’n cefnogi rhedeg y rhwydwaith, a’r Foresight Group, grŵp rheoli buddsoddi blaenllaw byd-eang sydd â swyddfeydd yn y Shard. Crynhodd cadeirydd Cymru yn Llundain, Peter Evans, y noson trwy amlygu “Rydym wedi cael noson yn llawn thrafodaethau panel a personol diddorol, gan dod a sylw i’r dalent a’r potensial sy’n bodoli yng Nghymru. Roedd ein nod o ddod â’r Cymry alltud yn Llundain ynghyd yn llwyddiant, ac rydym am barhau i wneud hynny i’r dyfodol.”

Gallwch ddarganfod mwy am Gymru yn nigwyddiadau Llundain sydd ar ddod drwy fynd i walesinlondon.org, a dilyn eu cyfryngau cymdeithasol, gyda digwyddiadau cyffrous eisoes ar y gweill o nawr tan ddiwedd y flwyddyn – cymerwch ran!

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.