M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Datgelu cynlluniau ar gyfer ail adeilad uchelgeisiol ar Barc Gwyddoniaeth

Charlie Jones
Y llun uchod: Pryderi ap Rhisiart (Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc), Ieuan Wyn Jones (Cadeirydd), Yr Athro Edmund Burke (Is-Ganghellor Prifysgol Bangor) a Dr Debbie Jones (Rheolwr Arloesi Carbon Isel, M-SParc)

Mae parc gwyddoniaeth pwrpasol cyntaf Cymru yn datgelu cynlluniau ar gyfer datblygu ail adeilad ar eu safle yn Ynys Môn, wrth i’r adeilad cyntaf nesáu at fod yn llawn. Bydd y gofod ychwanegol yn galluogi Parc Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor: M-SParc i barhau â’i waith yn cefnogi busnesau i dyfu, gan greu gyrfaoedd sy’n talu’n dda i bobl leol, ac ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.

Dim ond 5 mlynedd ar ôl i M-Sparc agor drysau ei adeilad cyntaf, mae’n barod i dyfu eto! Gan ganolbwyntio ar gefnogi cwmnïau ac ymchwil yn y sector carbon isel, a datblygu cyfleoedd sgiliau a chyflogaeth, bydd M-SParc 2.0 yn helpu i gyflawni cenhadaeth M-SParc i danio uchelgais ac arloesedd i gael Cymru gynaliadwy.

Mae’r gofod ychwanegol yn galluogi M-SParc i barhau i sicrhau bod gyrfaoedd sy’n talu’n dda yn cael eu creu yn y rhanbarth. Mae’r gyrfaoedd hyn yn cynnwys swyddi technegol ac ymchwil, ond hefyd y swyddi eraill sydd eu hangen mewn cwmnïau, gan gynnwys marchnata, cyfrifyddu a chymorth gweinyddol. Mae cwmnïau yn M-SParc yn talu cyflogau sy’n fwy na £5,000 y flwyddyn yn uwch na chyfartaledd Cymru. Mae’r adeilad newydd eisoes wedi cael caniatâd cynllunio amlinellol, a bydd yn cael ei ddylunio i gyd-fynd â dyluniad tirwedd presennol safle’r parc gwyddoniaeth.

Dywedodd Pryderi ap Rhisiart, Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc, “Rydyn ni’n edrych ymlaen at wneud y cyhoeddiad hwn o’r diwedd, ac yn enwedig wrth i ni glywed am statws Porthladd Rhydd Ynys Môn, a’r brys cynyddol ynghylch datgarboneiddio’r wlad, ni all hyn ddigwydd ar amser gwell.”

Mae M-SParc 2.0 yn canolbwyntio ar y sector carbon isel, ac mae’n adeiladu ar gryfderau ymchwil y Brifysgol. Mae gan M-SParc eisoes dîm ‘Egni’ Carbon Isel sydd wedi bod yn ymchwilio ac yn cynnal digwyddiadau yn y sector, yn cynnal adolygiadau Carbon Isel ar gyfer cwmnïau ar draws y rhanbarth, ac yn gweithio tuag at sicrhau mai M-SParc ydy’r parc gwyddoniaeth cyntaf yn y DU i gyrraedd Sero Net erbyn 2030.

Sefydlwyd M-SParc gan y Brifysgol i arallgyfeirio’r economi, creu gyrfaoedd sy’n talu’n dda, a sicrhau nad oes rhaid i gwmnïau adael y rhanbarth wrth iddynt dyfu. Cyflawnwyd yr amcan hwn, ond bydd M-SParc yn parhau i weithio’n galed i sicrhau bod Gogledd Cymru yn adnabyddus am arloesi. Mae dros 200 o yrfaoedd newydd wedi cael eu creu ers 2018, a gyda mentrau fel Dewch yn Ôl i helpu’r rheini sydd wedi gadael i symud yn ôl i Ogledd Cymru, a’r Academi Sgiliau i gefnogi pobl i ymuno â diwydiant, mae’r nifer hwn yn cynyddu o fis i fis. Mae M-SParc wedi dyblu maint y tîm yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’n parhau i dyfu.

Dywedodd Is-ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro Edmund Burke “ Fel Prifysgol, rydyn ni’n falch iawn o gweld ein Parc Gwyddoniaeth yn datblygu cynlluniau i dyfu ac yn dangos uchelgais wirioneddol ar gyfer economi Gogledd Cymru.”

Bydd yr ehangu hwn yn parhau i greu gyrfaoedd sy’n talu’n dda i bobl ac yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol, gan ganolbwyntio hefyd ar gefnogi cwmnïau ac ymchwil yn y sector carbon isel drwy adeiladu ar gryfderau’r Brifysgol. Mae’r cynlluniau ar gyfer datblygu yn cyd-fynd â gwerthoedd Prifysgol Bangor a’n strategaeth ar gyfer y dyfodol, ac edrychwn ymlaen at weld yr effaith gadarnhaol a gaiff y prosiect hwn ar y gymuned.”

Ychwanegodd Pryderi “Bydd yr adeilad newydd hefyd yn hwyluso ein gwaith i bontio’r bwlch sgiliau yn y rhanbarth ac i ddarparu cyflogaeth o werth uchel. Mae’n hanfodol fod pobl ifanc yn ymwybodol o’r cyfleoedd am yrfaoedd yn y rhanbarth, a’u bod yn gwybod nad oes rhaid iddynt adael i ddod o hyd i waith. Rydyn ni hefyd wedi mynd â M-SParc ar draws y rhanbarth i sicrhau bod pawb yn gallu manteisio ar gyfleoedd yn y sectorau gwyddoniaeth a thechnoleg, ni waeth pa mor wledig yw eu lleoliad. Mae’n gyfnod cyffrous iawn i fyw yng Ngogledd Cymru!”

Mae’r prosiect hwn yng nghamau cynnar ei ddatblygiad, a byddwn yn parhau i gyhoeddi datblygiadau newydd wrth i bethau fynd rhagddynt. Ar13 Mehefin, bydd unrhyw un a hoffai ddysgu mwy am M-SParc a’r cam datblygu nesaf yn cael eu gwahodd i’n digwyddiad “tŷ agored”, lle bydd staff ar gael rhwng 15:30 a 18:00 i ateb unrhyw gwestiynau. Hefyd, mae modd mynd ar-lein ar https://m-sparc.com/events i drefnu ac archebu teithiau. Os na allwch ddod, ond eich bod eisiau gofyn unrhyw gwestiynau am yr adeilad neu drafod gwaith carbon isel, anfonwch neges e-bost at y tîm yn egni@m-sparc.com. . Mae rhagor o wybodaeth am yr holl waith rydyn ni wedi’i wneud hyd yma, a mwy, ar gael yma: https://m-sparc.com

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.