M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Dathliad Cymdeithas Cymru yn Llundain

Author picture

Mae Wythnos Cymru Llundain yn ddathliad flynyddol o weithgareddau a digwyddiadau sy’n hyrwyddo popeth sy’n wych am Gymru.

Fel Swyddog Busnes newydd Cymdeithas Cymru yn Llundain, dechreuais fy rôl gydag ymweliad gwefreiddiol â phrifddinas y DU. Gyda fy nghydweithwyr, wnaeth y pedwar ohonom; Pryderi, Gwenllian,Lois, a finnau;treulio 2 ddiwrnod yn crwydro’r ddinas yn ystod Wythnos Cymru Llundain,sy’n ddathliad blynyddol o bopeth Cymreig.Roedd yn anodd dewis pa ddigwyddiadau i’w mynychu, gyda129 i ddewis o!

Wnaethom ddechrau Dydd Iau gyda panel trafod busnesMenter a Busnes. Mae Menter a Busnes yn gwmni anninbynnolsydd yn cefnogi unigolion, busnesau a mudiadau yng Nghymru i ddechrau a datblygu eu busnes. Er ei bod hi’n bwrw glaw y tu allan, roedd yna fwrlwm tu fewn i’r adeilad Other World, lle roedd Prif Swyddog Gweithredol Menter a Busnes, Llyr Roberts, yn arwain panel diddorol. Roedd y panel yn cynnwys 4 talent ifanc Cymraeg, yn siarad yn agored ac yn hyderus am eu gyrfaoedd a’u mentrau technolegol.

Doedd genna’i ddim plan B, oni’n hyderus fysa pethau yn gweithio allan!

– Elin Mai, Style Doctors

Eglurodd Elin Mai o Style Doctors, sy’n wreiddiol o Ynys Môn, pam ei bod mor hanfodol iddi lwyddo. “Doedd genna’i ddim plan B, oni’n hyderus fysa pethau yn gweithio allan!”eglurodd Elin, er gwaethaf ei gonestrwydd am y nosweithiau digwsg a’r effaith emosiynol a ddaw yn sgil bod yn Brif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd cwmni.

Bu Dafydd Loughran o Concentric Health yn trafod y her o fod yn berson introverted mewn diwydiant llawn bobl extroverted hyderus. Yn llawfeddyg hyfforddedig a bellach yn ddyn busnes llwyddiannus, mae Dafydd yn helpu i ddarparu technoleg i filoedd o gleifion ysbyty yn flynyddol.

“Fi’n rili s*** am cael boss, ond fi’n caru gweithio!” esboniodd Gav Murphy wrth egluro ei resymeg dros ddechrau busnes ei hun. Gan gyfuno ei angerdd am gemau â’i natur hunangynhaliol, mae Gav bellach yn rhedeg busnes yn y sector gemau yn Llundain. Rhan orau ei siwrne fu’r gallu i weld effeithiau ei waith ar draws y byd.

“Fi’n rili s*** am cael boss, ond fi’n caru gweithio!”

Gav Murphy, RKG

Aelod olaf y panel oedd Kate Jefferyes, cyfarwyddwr cyfrifon Microsoft ar gyfer y GIG. Tynnodd Katie sylw at ei hangerdd dros gynyddu nifer y menywod sy’n gweithio ym maes gwyddoniaeth. Yn ei swydd gyntaf, roedd y diwydiant mor batriarchaidd, doedd dim hyd yn oed toiled merched!! Ond mae pethau’n newid, gyda pholisïau bellach yn canolbwyntio ar gefnogi menywod.

Roedd y neges a ddaeth i’r amlwg o’u trafodaeth banel yn glir; mynd allan yno a chydweithio a chysylltu â phobl, gweithio’n galed, a bydd busnes yn ffynnu.

Roedd M-SParc yn un o’r partneriaid ar gyfer y digwyddiad nesaf, sef ‘Buddsoddi yn Nyfodol Cymru,’ dan arweiniad Banc Busnes Prydain Cymru.. Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn Mansion House, yn arddangos cyfleoedd buddsoddi yn ecosystem dechnoleg Cymru, gyda chyflwyniadau gan fusnesau arloesol.

Roedd y rhai oedd yn cymryd rhan “nid yn unig busnesau, ond bannau o entrepreneuriaeth,” dywedodd Alderman Tim Levene o Augmentum Fintech. Yn gyffrous am y cyfleoedd hyn, archwiliodd buddsoddwyr wahanol gyfleoedd cydweithio trwy sesiwn rhwydweithio cyflym. Fe wnaethom gefnogi Anna Roberts o Explorage, un o’n tenantiaid arloesol; a gwrando ar amrywiaeth o syniadau gan fusnesau gwych, fel Zero Fintech, sydd am ddefnyddio technoleg i fynd i’r afael â chyfrifoldeb personol i Newid Hinsawdd; a Final Rentals, un o’r brandiau rhentu ceir sy’n tyfu gyflymaf yn y byd.

Mae ar Gymru angen ei diaspora fel erioed o’r blaen.

– Yr Arglwydd Dafydd Wigley

Yn olaf, fe wnaethom fynychu Cinio Dydd Gŵyl Dewi gyda Chymdeithas Cymru yn Llundain yn Oriel y Guildhall. Da’ ni’n falch o gyhoeddi y byddwn yn cefnogi’r mudiad am y flwyddyn nesaf – gan ganolbwyntio ar ail-frandio a thyfu’r rhwydwaith o diaspora Cymeig yn Llundain a dod ag arferion gorau o Lundain i Gymru. Dechreuodd y gala gyda diodydd yn yr Hen Lyfrgell, yna swper yn y Neuadd Fawr, a daeth i ben gyda mwy o ddiodydd a chanu Cymreig gwych yn The Trading House ar Stryd Gresham.

Roedd y noson yn cynnwys araith gyweirnod gan yr Arglwydd Dafydd Wigley o Gaernarfon ar y cysylltiadau hanesyddol rhwng Cymru a Llundain, gan bwysleisio cyfraniadau Cymry Alltud i economi Cymru. Yn arwyddocaol i’n hymdrechion gyda Chymdeithas Cymru yn Llundain, amlygodd sut “mae ar Gymru angen ei diaspora fel erioed o’r blaen.”

Roedd y sylw yn disgleirio ar Aled Rosser, a enillodd Wobr Sefydliad Cymunedol Cymru gyda’i ymdrechion yn y Theatr, a Chôr Llundain a swynodd y gynulleidfa gyda pherfformiadau o glasuron Cymraeg, megis Calon Lan ac O Gymru, a daeth y noson i ben yn wych gan arwain y neuadd cyfan i ganu Hen Wlad fy Nhadau!

Roedd yn brofiad bythgofiadwy, ac yn gyfle gwerthfawr i adeiladu a chryfhau rhwydwaith Cymru yn Llundain. Edrychaf ymlaen at fynd â’r rhwydwaith i’r lefel nesaf!

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.