M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Digwyddiad Dathlu Lefel Nesaf

Cyfarfod a chefnogi rhai o fusnesau mwyaf cyffrous gogledd Cymru

M-SParc, 6-9pm

Digwyddiad Hybrid

June 23, 2022

Am ddim

Am y digwyddiad hwn

Mae’n bleser gennym eich gwahodd i ddigwyddiad pitsio anhygoel a gynhelir y mis hwn. Bydd Digwyddiad Dathlu Lefel Nesaf yn rhoi mynediad i chi i rai o’r busnesau newydd mwyaf cyffrous yng ngogledd Cymru, sydd wedi elwa o fod yn rhan o’n rhaglen cyflymu yma yn M-SParc dros y pum mis diwethaf.

Bydd y digwyddiad hybrid hwn yn gweld nifer o fusnesau o’n Cyflymydd Lefel Nesaf yn cyflwyno eu syniadau arloesol, wrth iddynt geisio am gyllid buddsoddi neu fentora i helpu i fynd â nhw i’r lefel nesaf. Bydd cyfleoedd i ofyn cwestiynau a rhwydweithio yn ystod yr egwyliau.

Byddem yn eich annog i fynychu’r digwyddiad hwn yn gorfforol gan ei fod yn ddigwyddiad cymdeithasol pwysig i ni ac yn caniatáu ichi wneud y gorau o rwydweithio, ond os na allwch fod yma’n bersonol bydd hefyd yn cael ei ffrydio ar-lein fel digwyddiad hybrid.

Yn ogystal â llond ystafell o fuddsoddwyr a mentoriaid rydym felly’n anelu at wneud ein carfan gyflymu yn agored i fuddsoddiad o’r tu allan i’r rhanbarth ac felly byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth gyda hyn.

Mae agenda ar gyfer y digwyddiad a disgrifiad byr o’r busnesau sy’n cymryd rhan ar gael isod.

Archebwch eich lle yma!

Mae agenda lawn y digwyddiad fel a ganlyn:

6:00pm – Cyflwyniad i M-SParc, Pryderi ap Rhisiart

6:05pm – Trosolwg Cyflymydd Lefel Nesaf, Olu Peyrasse

6:10pm – Cyflwyniad – Haia.live

Mae Haia yn blatfform digwyddiadau ar-lein a hybrid na fydd yn gadael unrhyw un allan. Ar bob cam, o drefnu i fynychu digwyddiad, mae Haia wedi’i ddylunio’n reddfol, fel y gall hyd yn oed defnyddwyr newydd ganolbwyntio ar ymgysylltu â’r cynnwys heb boeni am y dechnoleg. Mae Haia yn dod â’r cysylltiad dynol yn ôl i ddigwyddiadau.

6:20pm – Cyflwyniad – Equiverse (T/A Dressage TestPro)

6:30pm – Cyflwyniad – Dewin.ai

Mae dewin.tech yn gwmni technoleg IoT sy’n darparu atebion LoRaWAN i ddarparwyr gwasanaethau a busnesau.

6:40pm – Cyflwyniad – CuraTEC

Busnes technoleg gofal newydd yw CuraTEC sy’n adeiladu llwyfan gwybodaeth i weithwyr gofal proffesiynol ac unigolion a’u gofalwyr gael mynediad at ganllawiau diduedd a dilysedig ar ystod eang o dechnolegau gofal digidol.

6:50pm – Cyflwyniad – Theresa Bodner

7:00pm – Rhwydweithio a bwyd

7:30pm – Cyflwyniad – PlantSea

Yn PlantSea Ltd, ein nod yw disodli’r plastigau petrolewm hyn sy’n niweidiol i’r amgylchedd â dewisiadau amgen cynaliadwy a bioddiraddadwy gan ddefnyddio adnoddau naturiol a geir ar ein glannau.

7:40pm – Cyflwyniad – Pelly

Mae Pelly yn gwmni ymgynghori pêl-droed byd-eang blaenllaw sy’n gweithio mewn partneriaeth â chleientiaid dethol i gyflawni llwyddiant ar y cae pêl-droed ac oddi arno.

7:50pm – Cyflwyno – Pai Language Learning

Gan gyfuno ein gweledigaeth a’n cariad at ieithoedd, mae ein cenhadaeth yn glir – creu cwrs ar bob iaith, drwy bob iaith, mewn modd sydd wedi’i optimeiddio ar gyfer pob dysgwr.

8:00pm – Cyflwyniad – Explorage

Mae’n anodd cael pobl i gyffroi am storio, ond dydyn ni byth yn rhoi’r gorau i geisio oherwydd rydyn ni’n gwybod os ydych chi’n chwilio am storfa hunan-storio, carafán, cychod neu gar, gallwn ni wneud eich bywyd yn haws. Dod o hyd i hunan-storio yn agos atoch chi neu ymhell i ffwrdd….mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd! Rydyn ni’n ei gwneud hi’n gyflym ac yn hawdd i chi ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch chi, ei gadw a’i storio lle mae angen.

8:10pm – Rhwydweithio

8:30pm – Diwedd

Olu Peyrasse, llun proffil, eistedd ar soffa

Archebwch eich tocynnau isod!

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.