Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Dychwelyd i Ysgol David Hughes

Picture of Charlie Jones

Ers mis Mawrth 2023, rwyf wedi bod yn cael mewnwelediadau gwerthfawr wrth addysgu, cynorthwyo, a chyflwyno yn fy hen ysgol uwchradd – Ysgol David Hughes. Fel cyn-ddisgybl, cefais y fraint o ddychwelyd fel rhan o fy rôl o ddydd i ddydd fel prentis gradd seiberddiogelwch yn M-SParc. Ar hyn o bryd, mae prinder athrawon technoleg ddigidol yng Nghymru, yn benodol, mae prinder mawr o athrawon Cymraeg eu hiaith yng Nghymru gyfan. Mae addysgu, technoleg ddigidol, a’r Gymraeg yn ddim ond rhai o’r pethau rwy’n frwdfrydig yn eu cylch, a pha ffordd well o’u cyfuno i gyd gyda’i gilydd, i’m helpu i benderfynu ar fy newisiadau gyrfa yn y dyfodol.

Gan ddechrau yn hanner olaf tymor y gaeaf, treuliais 2 ddiwrnod yr wythnos yn yr ysgol. Hwn oedd fy nghyfnod cynhesu yn YDH, a threuliwyd rhai gwersi ar arsylwi seicoleg mynd at ddisgyblion o wahanol gyfnodau allweddol, yn ogystal â’u dealltwriaeth o’r pwnc. Sylwais hefyd ar fy mentoriaid (yr athrawon technoleg ddigidol yn YDH) o’r cefn pan oeddwn yn ddisgybl yn yr ysgol, yn addysgu amrywiaeth o bynciau o fewn y pwnc. Roedd gan bob disgybl ei gryfderau a’i wendidau ar rai testunau. Roedd gan bob disgybl ei gryfderau a’i wendidau ar rai testunau. Roedd rhai o’r pynciau y bûm yn cynorthwyo disgyblion â nhw yn cynnwys nodi newyddion ffug, rhaglennu python a scratch, deall seiberdroseddu maleisus fel gwe-rwydo, nwyddau pridwerth, a firysau, ac yn bwysig; hygyrchedd gwaith creadigol o fewn y sector digidol, megis lliw-ddall a phwysigrwydd cyferbyniad wrth greu fideos byr a gwefannau.

Cefais hefyd rywfaint o brofiad uniongyrchol gyda’r chweched dosbarth nôl ym mis Ebrill, oherwydd gyda chymorth Cymunedau Digidol Cymru, cawsom gyfle i addasu beiciau ymarfer corff i helpu’r preswylwyr yng nghartref Hafan Cefni i ymarfer eu hiechyd corfforol, tra’n caniatáu iddynt wneud ymarfer corff. cof tymor hir. Fy nghyfrifoldeb i oedd helpu’r disgyblion i lunio bwrdd Arduino, a fyddai’n cymryd mewnbynnau botymau a’r pedalau i symud map ar-lein o olwg ochr y stryd ar hyd lleoedd y byddai’r preswylwyr wedi’u profi ar ryw adeg yn eu bywydau, megis eu genedigaeth. trefi, neu eu hoff gyrchfan gwyliau. Drwy esbonio’n ofalus rolau’r meddalwedd, yn ogystal â’r caledwedd, roedd hyn yn galluogi myfyrwyr y chweched dosbarth i ddeall mathau eraill o systemau nad ydynt efallai wedi dod ar eu traws eto, gan ganiatáu iddynt ddeall prosiectau pellach a allai eu helpu gyda’u syniadau yn y dyfodol. . Yn dilyn hyn, cefais gyfle i weld y gwaith yn Hafan Cefni, a roddodd y cyfle i mi fy hun, staff YDH, ac yn bwysig, y chweched dosbarth ddilyn y prosiect o’r cam dylunio i’r gweithredu byd go iawn. Roedd hyn yn rhoi cyfle i’r disgyblion addysgu staff Hafan Cefni sut i ddefnyddio’r offer, ac yn rhoi profiad siarad cyhoeddus i’r disgyblion; Roedd S4C a BBC yn bresennol i ddogfennu’r prosiect, a ddarlledwyd ledled Cymru.

Yn dilyn seibiant dros gyfnod Mai a Mehefin i gwblhau fy ngwaith coleg fy hun, dychwelais yn ystod wythnos gyntaf mis Gorffennaf ar gyfer fy ychydig ddyddiau olaf yn YDH eleni. Y tro hwn, cefais gyfle i gyflwyno rhai gwersi i ddisgyblion blwyddyn 9 a 10 ar IoT, rhywbeth yr oeddwn wedi bod yn gweithio ag ef fel rhan o fy ngradd Prifysgol, yn ogystal yn y gweithle. Dysgais i’r disgyblion bwysigrwydd dyfeisiau IoT, yn benodol LoRaWAN (oherwydd ei gymuned agored a’i ddibynadwyedd) a rhoi profiad iddynt ar gam cynllunio gweithredu LoRaWAN. Rhoddais y wers dros gyfnod o 100 munud, gan dreulio amser yn esbonio’r dechnoleg, enghreifftiau sydd wedi’u rhoi ar waith yn M-SParc, ac yn dangos y gwahanol lwyfannau y gellir eu defnyddio i reoli’r dyfeisiau hyn. Yna cafodd y disgyblion gyfle i greu cynllun adeiladu sy’n dangos y gwahanol synwyryddion adeiladu ar ôl ymchwilio i’r gwahanol synwyryddion sy’n bodoli i ddangos eu dealltwriaeth o’r testun.

Yn gyffredinol, mae’r profiad yn YDH wedi ehangu fy ngorwelion ar y byd addysg, yn ychwanegol at fy marn am y byd technoleg ddigidol. Rwyf am fynegi fy niolch i holl staff M-SParc am roi’r cyfle i mi gael mewnwelediad mor werthfawr, yn ogystal â staff YDH a gefnogodd fy mhrofiad yn yr ysgol. Rwyf hefyd am fynegi fy niolch mawr i’r staff yn yr adran technoleg ddigidol yn YDH a roddodd amser i mi gynorthwyo o fewn y gwersi, y cyfle i gymryd y llyw yn y dosbarth, ac am fy arwain at adnoddau sydd wedi bod o fudd i mi drwy gydol fy amser. amser yn YDH. Diolch yn fawr iawn am y profiad gwerthfawr.

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.