M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Egni 2023 – Y Gynhadledd Net Sero yng Ngogledd Cymru!

Charlie Jones

Dwi’n dal i wennu’n meddwl am ein cynhadledd Egni 2023 felRheolwr Arloesi Carbon Isel tîm EgniM-SParc, Egni eiriolwr, brwd dros gyfleoedd ynni carbon isel, roedd yn anhygoel gallu trefnu digwyddiad mor gyffrous. ‘On. i wir eisiau clywed am yr holl ddatblygiadau arloesol gwych sy’n digwydd ar draws Gogledd Cymru,a dyna beth wnaethon ni ei gyflawni! Ymunwch â mi wrth i ni ymchwilio i’r trafodaethau cyffrous a’r sesiynau pryfoclyd a gynhaliwyd yn ystod #Egni23!

Daeth Egni Egni 2023 ag arbenigwyr, gwyddonwyr, entrepreneuriaid a llunwyr polisi blaenllaw ynghyd o bob rhan o Gymru.. Mi ddaru nhw uno ynM-SParc gyda un nod: cyflymu’r newid tuag at ddyfodol sero-net! O ynni niwclear i ynni gwynt, hydrogen i’r llanw, roedd y gynhadledd yn ymdrin ag ystod eang o bynciau yn y sector Egni gancydweithio i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Roedd y sesiwn gyntaf yn cynnwys siaradwyr nodedig o Lywodraeth Cymru, Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru, Uchelgais Gogledd Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn, a’n noddwyr platinwm; Perago.. Cafwydmewnwelediad dwfn i’r dirwedd polisi sero-net ac ymyriadau allweddol o bob rhan o Gymru. I mi, roedd y sesiwn yma’n hynod bwysig ermwyngosod y cyd-destun ar gyfer y gynhadledd gyfan. Mae mor bwysig deall yr ymrwymiadau ‘da ni i gyd wedi’u gwneud i Net Zero cyn i ni blwgio hwn i mewn i’r arloesiadau a’r syniadau ynglŷn â sut ‘da ni am ei wneud o..

Rhoddodd yr ail sesiwn lawer i ni feddwl amdano mewn cyfnod byr, wrth i ni weld sgyrsiau fflach gan 10 o wahanol randdeiliaid!Mi ddaru nhw drafod eu gweithredoedd a’u gweithgareddau unigol sy’n ein helpu ar y cyd i gyrraedd y targedau sero-rwyd hollbwysig ‘na. Ymhlith y sgyrsiau. clywsom am gyfleoeddCyllid Gwyrdd gan Fanc Datblygu Cymru, ac achrediad, B-Corp ac adolygiadau systemau ynni carbon isel gan denantiaid BIC Innovation a Baileys and Partners..

Rhoddodd Dr Christian Dunn, sy’n arwain ar brosiect 25 wrth 25 Prifysgol Bangor, ynghyd â chynrychiolwyr o Undeb Myfyrwyr Bangor, sgwrs olaf y sesiwn. Eu nod yw lleihau 25% o allyriadau carbon deuocsid cyfwerth y Brifysgol erbyn 2025. Daeth Nyah Lowe, Llywydd Undeb y Myfyrwyr, â llais ifanc i’r gynhadledd a siaradodd am rai o’r syniadau arloesol y mae’r tîm yn eu harchwilio sydd wedi bod yn awgrymwyd gan staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor.

Yn ystod yr egwyliau, mwynhawyd cerddoriaeth gan Josh Weaver, cerddor lleol, a chawsom gyfle i ymweld â’r arddangosfa; cymysgedd o dechnolegau arloesol gan gwmnïau lleol. Cafodd y mynychwyr gyfle i weld drostynt eu hunain y dyfeisgarwch sy’n gyrru’r sector ynni adnewyddadwy yn ei flaen wrth i arddangoswyr arddangos paneli solar blaengar a systemau rheoli ynni uwch, i enwi ond ychydig!

Wedi’n ail-egino erbyn cinio, roedd trafodaeth banel gyda datblygwyr allweddol ar draws y rhanbarth a rannodd y newyddion diweddaraf am eu datblygiadau, a’r cyfleoedd cyffrous a ddaw yn sgil y rhain. Mae gan ogledd Cymru gyfle i ddod yn un o’r unig ranbarthau yn y DU sydd â chymaint o amrywiaeth o brosiectau cynhyrchu ynni carbon isel ac mae’n rhoi cyfle inni arwain drwy esiampl ar yr ymgais i sero net.

Tra roedd y sesiynau yma i gyd yn cael eu cynnal, roedden ni’n ysbrydoli’r genhedlaeth iau wrth i Ysgol Esceifiog ymuno â ni i ddysgu am algâu a’r cyfleoedd egni mae’n eu cyflwyno! Arweiniwyd y sesiwn gan Mollie, o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor, a chafodd y plant brofiad o gyffwrdd ac enwi gwymon, darganfod be yn y cartref sy’n defnyddio algâu, a dysgu am y daith mae algâu yn ei wneud i gynhyrchu ynni. Gadawodd yn llawn syniadau newydd a brwdfrydedd dros wyddoniaeth. Yn dilyn hynny, cynhaliwyd ein sesiwn Clwb Sparci, sef clwb STEM Cymraeg, lle daeth plant lleol ynghyd â’u teuluoedd i ddysgu mwy am algâu.

I gloi’r gynhadledd, cawsom fy hoff sesiwn: ein panel pobl ifanc. Mae mor bwysig i ni wrando ar y genhedlaeth iau, oherwydd nhw fydd y rhai sy’n teimlo effaith ein hymyriadau (neu ddiffyg rhai!) ac sydd mewn sefyllfa unigryw i’n herio a sicrhau ein bod yn cyflawni’r dyfodol gwyrdd. Fe wnaethon nhw herio ein panel a sicrhau ein bod ni i gyd yn gadael y gynhadledd wedi’n hysbrydoli ac yn benderfynol o wneud be medrwn ni i’n helpu i gyflawni sero net mor gyflym ac effeithlon â phosibl!

Un o agweddau mwyaf gwerthfawr Cynhadledd Egni 2023 oedd y cyfle i rwydweithio ag unigolion allweddol ar draws y sector. Mae’r trafodaethau, y datblygiadau arloesol a’r cysylltiadau a luniwyd yn ystod y digwyddiad hwn yn sicr o gael effaith barhaol ar y dirwedd ynni, gan ein harwain yn nes at ddyfodol sy’n cael ei bweru gan ffynonellau glân, adnewyddadwy.

Wrth imi fyfyrio ar y trafodaethau bywiog a’r datblygiadau anhygoel a ddangoswyd yn Egni 2023, rwy’n llawn ymdeimlad o optimistiaeth o’r newydd. Mae’r ymrwymiad a’r ymroddiad a ddangoswyd gan yr holl gyfranogwyr yn ein hatgoffa’n bwerus fod gennym, gyda’n gilydd, y potensial i drawsnewid ein systemau ynni a chreu byd cynaliadwy am genedlaethau i ddod.

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.