Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd
EIN PARTNERIAID

Bangor
Prifysgol

Baner Prifysgol Bangor yn chwythu yn y gwynt
Play Video

Mae Prifysgol Bangor yn falch o fod yng nghalon M-SParc

Rydym yn ymrwymedig i ddod â’n harbenigedd, cyfleusterau a phobl i mewn er budd y rhanbarth. Mae ein perfformiad academaidd cryf yn caniatáu i ni weithio nid yn unig gyda’n myfyrwyr, ond hefyd gydag unigolion, sefydliadau a busnesau lleol i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau.

A man and a woman in a Science lab using chemicals
Tri myfyriwr yn chwerthin ar fainc y tu allan i Brif Adeilad y Celfyddydau
Dau fyfyriwr yn chwerthin ar gampws Prifysgol Bangor

Ers dros gant tri deg o flynyddoedd rydym wedi bod ar flaen y gad o ran addysgu, dysgu a chreu gwybodaeth

Gan ddenu myfyrwyr a staff o bob rhan o’r byd, rydym yn cynnig cronfa helaeth o brofiad a chapasiti o’n campws amrywiol iawn ym Mangor yn ogystal â thrwy ein cydweithrediad helaeth â phrifysgolion rhyngwladol.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydliadau, busnesau a grwpiau cymunedol ac mae gennym gyfleuster gwych arall ar gyfer myfyrwyr, staff, busnesau a’r gymuned ehangach yng Nghanolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio Prifysgol Bangor yng nghanol dinas Bangor.

Trwy ein hymchwil, rydym yn cael effaith fawr ledled y byd yn ôl yr asesiad cenedlaethol annibynnol o ansawdd ymchwil. Mewn gwirionedd, mae mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor naill ai y gorau byd-eang neu’n rhagorol yn rhyngwladol. Mae ein Hastudiaethau Achos Effaith Ymchwil yn dangos rhai enghreifftiau ychwanegol o’r ymchwil ansawdd uchel hwn.

O’r cyfraniad mawr a wnawn i warchod yr amgylchedd, dwyieithrwydd, a gwella iechyd a lles mae’n amlwg bod yr ymchwil a wneir gan academyddion Bangor yn cael effaith economaidd fawr yn ogystal â dod â buddion sylweddol i fywydau pobl ledled y byd.

Mae’r rhain yn ganlyniadau hynod drawiadol i ni fel sefydliad, ac rydym yn benderfynol o weithio gyda busnesau i rannu’r wybodaeth a’r arbenigedd hwn ac i greu cyfoeth a chyfleoedd i bobl yng ngogledd Cymru a thu hwnt.

Mae Prifysgol Bangor yn cydnabod bod gweithio gyda busnes, diwydiant a menter yn hollbwysig

  • Sicrhau perthnasedd byd go iawn ac effaith ein gwaith ar yr economi a chymdeithas (gweler ein tudalen Hafan Ymchwil)
  • Darparu cyfleoedd profiad gwaith a datblygiad proffesiynol i’n staff a’n myfyrwyr sy’n gwella eu rhagolygon cyflogaeth ac yn cyfoethogi eu haddysgu.
  • Yn bwysicaf oll, helpu ein partneriaid busnes a diwydiant i ddod yn fwy arloesol, datblygu a thyfu.

Mae tudalennau gwe “Gweithio gyda Busnes” y Brifysgol yn amlygu sut y gallwn helpu trwy ddarparu:

  • Cyfleusterau a Rhwydweithiau Busnes
  • Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus
  • Cyllid ar gyfer Lleoliad, Partneriaethau ac Ymchwil Cydweithredol
  • Arbenigedd a Chyfnewid Gwybodaeth
  • Recriwtio a Datblygu Myfyrwyr a Graddedigion
  • Cymorth Arloesi a Menter

I weld rhaglenni a mentrau cyfredol, ac i gael manylion cyswllt staff allweddol a all helpu gyda phob un o’r uchod, ewch i Working With Business.

Dau fyfyriwr yn cerdded y tu allan i un o Adeiladau Prifysgol Bangor
Purple Quotation Mark 66

Mae ein partneriaeth â Phrifysgol Bangor yn rhoi mynediad rhagorol i gymuned M-SParc at ymchwil o’r radd flaenaf a all helpu i ddatblygu eu busnes, yn ogystal â chyfleoedd i fanteisio ar gronfa ddawnus Bangor o fyfyrwyr trwy brentisiaethau gradd, interniaethau a mwy!

Pryderi ap Rhisiart

Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc.

Purple Quotation Mark 99

25 erbyn 25

Yn M-SParc , rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn gweithio gyda Phrifysgol Bangor ar eu hymgyrch ‘25 wrth 25’. Nod y prosiect yw lleihau allyriadau CO2 25% erbyn y flwyddyn 2025. Bydd gosod targedau a phwyntiau llwybr ar ein taith tuag at Sero Net yn rhan hanfodol o’r her, gan y gellir cyflawni tasg sy’n ymddangos yn amhosibl trwy greu camau ar hyd y ffordd. Mae’r prosiect hwn hefyd yn cynyddu’r gwaith sydd ei angen i ni gyfrifo ‘gwaelodlin’ y byddwn yn ei leihau 25%. Drwy ymchwilio i’n hallyriadau presennol, byddwn yn cael mewnwelediad pwysig i’n gweithgareddau presennol, gan roi trosolwg cyfannol o ble y gallem wneud yn well.

Wrth galon y prosiect 25 wrth 25, mae syniadau newydd. Byddwn yn gweithio’n agos nid yn unig gyda’n cydweithwyr ym Mhrifysgol Bangor, ond yn hollbwysig byddwn yn gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr – y dyfodol! Gwahoddwyd myfyrwyr i gyflwyno syniadau a mentrau ar sut y gallai’r Brifysgol leihau ei hallyriadau CO2e. Cawsom dros 40 o gynigion gan fyfyrwyr a staff a aseswyd gan banel o gynrychiolwyr ar draws y Brifysgol.

Os oes gennych unrhyw syniadau gwych am sut i leihau allyriadau, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y prosiect, cysylltwch â Rhodri ar y tîm Carbon Isel!

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Eisiau gweithio gyda Phrifysgol Bangor?

O gwestiynau syml i ymholiadau cymhleth, rydym yn hapus i sgwrsio am yr hyn sydd ei angen arnoch.

Ffoniwch ni ar 01248 858000 neu cysylltwch â ni .

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.