M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd
EIN PARTNERIAID

Bangor
Prifysgol

Baner Prifysgol Bangor yn chwythu yn y gwynt
Play Video

Mae Prifysgol Bangor yn falch o fod yng nghalon M-SParc

Rydym yn ymrwymedig i ddod â’n harbenigedd, cyfleusterau a phobl i mewn er budd y rhanbarth. Mae ein perfformiad academaidd cryf yn caniatáu i ni weithio nid yn unig gyda’n myfyrwyr, ond hefyd gydag unigolion, sefydliadau a busnesau lleol i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau.

A man and a woman in a Science lab using chemicals
Tri myfyriwr yn chwerthin ar fainc y tu allan i Brif Adeilad y Celfyddydau
Dau fyfyriwr yn chwerthin ar gampws Prifysgol Bangor

Ers dros gant tri deg o flynyddoedd rydym wedi bod ar flaen y gad o ran addysgu, dysgu a chreu gwybodaeth

Gan ddenu myfyrwyr a staff o bob rhan o’r byd, rydym yn cynnig cronfa helaeth o brofiad a chapasiti o’n campws amrywiol iawn ym Mangor yn ogystal â thrwy ein cydweithrediad helaeth â phrifysgolion rhyngwladol.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydliadau, busnesau a grwpiau cymunedol ac mae gennym gyfleuster gwych arall ar gyfer myfyrwyr, staff, busnesau a’r gymuned ehangach yng Nghanolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio Prifysgol Bangor yng nghanol dinas Bangor.

Trwy ein hymchwil, rydym yn cael effaith fawr ledled y byd yn ôl yr asesiad cenedlaethol annibynnol o ansawdd ymchwil. Mewn gwirionedd, mae mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor naill ai y gorau byd-eang neu’n rhagorol yn rhyngwladol. Mae ein Hastudiaethau Achos Effaith Ymchwil yn dangos rhai enghreifftiau ychwanegol o’r ymchwil ansawdd uchel hwn.

O’r cyfraniad mawr a wnawn i warchod yr amgylchedd, dwyieithrwydd, a gwella iechyd a lles mae’n amlwg bod yr ymchwil a wneir gan academyddion Bangor yn cael effaith economaidd fawr yn ogystal â dod â buddion sylweddol i fywydau pobl ledled y byd.

Mae’r rhain yn ganlyniadau hynod drawiadol i ni fel sefydliad, ac rydym yn benderfynol o weithio gyda busnesau i rannu’r wybodaeth a’r arbenigedd hwn ac i greu cyfoeth a chyfleoedd i bobl yng ngogledd Cymru a thu hwnt.

Mae Prifysgol Bangor yn cydnabod bod gweithio gyda busnes, diwydiant a menter yn hollbwysig

  • Sicrhau perthnasedd byd go iawn ac effaith ein gwaith ar yr economi a chymdeithas (gweler ein tudalen Hafan Ymchwil)
  • Darparu cyfleoedd profiad gwaith a datblygiad proffesiynol i’n staff a’n myfyrwyr sy’n gwella eu rhagolygon cyflogaeth ac yn cyfoethogi eu haddysgu.
  • Yn bwysicaf oll, helpu ein partneriaid busnes a diwydiant i ddod yn fwy arloesol, datblygu a thyfu.

Mae tudalennau gwe “Gweithio gyda Busnes” y Brifysgol yn amlygu sut y gallwn helpu trwy ddarparu:

  • Cyfleusterau a Rhwydweithiau Busnes
  • Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus
  • Cyllid ar gyfer Lleoliad, Partneriaethau ac Ymchwil Cydweithredol
  • Arbenigedd a Chyfnewid Gwybodaeth
  • Recriwtio a Datblygu Myfyrwyr a Graddedigion
  • Cymorth Arloesi a Menter

I weld rhaglenni a mentrau cyfredol, ac i gael manylion cyswllt staff allweddol a all helpu gyda phob un o’r uchod, ewch i Working With Business.

Dau fyfyriwr yn cerdded y tu allan i un o Adeiladau Prifysgol Bangor
Purple Quotation Mark 66

Mae ein partneriaeth â Phrifysgol Bangor yn rhoi mynediad rhagorol i gymuned M-SParc at ymchwil o’r radd flaenaf a all helpu i ddatblygu eu busnes, yn ogystal â chyfleoedd i fanteisio ar gronfa ddawnus Bangor o fyfyrwyr trwy brentisiaethau gradd, interniaethau a mwy!

Pryderi ap Rhisiart

Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc.

Purple Quotation Mark 99
Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Eisiau gweithio gyda Phrifysgol Bangor?

O gwestiynau syml i ymholiadau cymhleth, rydym yn hapus i sgwrsio am yr hyn sydd ei angen arnoch.

Ffoniwch ni ar 01248 858000 neu cysylltwch â ni .