M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Explorage.com Serennu drwy Ennill Dwy Wobr

Enillodd Explorage.com,y farchnad ar-lein ar gyfer hunan-storio, y Rising Star Award yng Ngwobrau StartUp 2023. Cynhaliwyd y seremoni fawreddog ar 22 Mehefin yn y Depo yng Nghaerdydd, lle bu tîm Explorage.com yn dathlu ochr yn ochr â busnesau newydd arloesol eraill yn y gymuned fusnes.

Yn werth tua £48 biliwn y flwyddyn, mae’r farchnad storio fyd-eang yn fusnes mawr. Mae tua 27,000 o archebion storio newydd bob mis yn y DU ond mae canfod, cymharu â penderfyny ar bris wedi bod yn anghyson ac yn hirwyntog yn flaenorol.

Mae’r Rising Star Award, a roddir gan y Gwobrau StartUp, yn arwydd o anrhydedd aruthrol i Explorage.com a’u sylfaenydd, Anna Roberts. Mae’n cadarnhau enw da’r cwmni yn y gymuned hunan-storio a busnes, gan eu gosod fel arweinydd cenedlaethol yn y diwydiant. Meddai Anna, “Diolch i’n tîm, ein rhwydwaith gwych o fusnesau hunan-storio sy’n parhau i’n cefnogi, a diolch enfawr i’n cefnogwyr a’n cymuned o fusnesau a chyd-sefydlwyr. Mae Cymru wedi bod yn gartref i lawer o farchnadoedd adnabyddus fel Gocompare, Moneysupermarket, confused.com a chyn Prif Swyddog Gweithredol JustEat; teimlaf nad yw’n gyd-ddigwyddiad. Mae ein treftadaeth wedi’i hadeiladu ar gymuned, rhwydweithiau, perthnasoedd a dycnwch… yr union gynhwysion sydd eu hangen i adeiladu busnesau mewn marchnad hynod anodd”.

Mewn byd lle mae sylfaenwyr benywaidd yn wynebu heriau, mae cyflawniad Explorage.com hyd yn oed yn fwy arwyddocaol – yn enwedig mewn diwydiant sy’n cael ei ddominyddu gan ddynion, fel hunan-storfa. Mae ystadegau byd-eang o Crunchbase yn datgelu mai dim ond 16% o fusnesau newydd sydd â sylfaenydd benywaidd. Ar yr un pryd, mae Adolygiad Rose 2019 o Entrepreneuriaeth Benywaidd yn nodi mai dim ond un o bob tri entrepreneur yn y DU sy’n fenywod. Cododd Explorage.com fuddsoddiad yn ddiweddar lle mae’r ystadegau hyd yn oed yn waeth – Yn ôl Banc Busnes Prydain, am bob £1 o fuddsoddiad cyfalaf menter (VC) yn y DU, mae timau sylfaenwyr merched yn unig yn derbyn llai nag 1c, timau sylfaenwyr gwrywaidd yn derbyn 89c, a thimau cymysgryw yn derbyn 10c. Er bod buddsoddiad cyfalaf menter mewn busnesau newydd gyda sylfaenwyr benywaidd yn cynyddu, mae’r cynnydd yn araf iawn. Yn ôl y cyfraddau presennol, bydd yn cymryd mwy na 25 mlynedd i dimau merched yn unig gyrraedd hyd yn oed 10% o’r holl gytundebau (tan 2045). At hynny, nid oedd gan 83% o’r bargeinion a wnaed gan VCs y DU unrhyw fenywod o gwbl ar y timau sefydlu, https://www.british-business-bank.co.uk/uk-vc-female-founders-report/.

Er gwaethaf yr ods hyn, mae Explorage.com yn herio’r ystadegau gyda balchder ac yn enghrhaiff o gryfder a phenderfyniad sylfaenwyr benywaidd.

Roedd Gwobrau StartUp 2023 nid yn unig yn cydnabod Explorage.com gyda’u Gwobr Rising Star ond hefyd yn dathlu eu gwaith tîm eithriadol. Cyn y seremoni wobrwyo, bu tîm Explorage yn cymryd rhan mewn her ystafell ddianc gyffrous, gan gracio codau’n llwyddiannus a datrys problemau gydag amser i’w sbario. Roedd buddugoliaeth yr ystafell ddianc yn arddangos eu hysbryd cydweithredol ac yn nodi gwir ymdrech tîm.

Roedd yr awyrgylch yn drydanol wrth i dîm Explorage gamu ar y llwyfan i gasglu eu gwobr haeddiannol, gyda chefnogaeth sefydlwyr eraill a hyd yn oed cleientiaid gweithredwyr storfa a oedd yno i gefnogi’r tîm. Bu’r sylfaenydd, Anna Roberts, yn dathlu ochr yn ochr â’i thîm, gan gydnabod yr ymroddiad a’r ymrwymiad a arweiniodd at y gamp ryfeddol hon.

Wrth fyfyrio ar y cam arwyddocaol hwn, dywedodd Anna Roberts, “Mae’r wobr Seren Gynyddol hon yn nodi carreg filltir ryfeddol i Explorage.com, yn enwedig o ystyried bod ein taith wedi cychwyn dim ond 8 mis yn ôl. Mae’n destament i botensial anhygoel ac ymroddiad diwyro ein tîm. Rydym yn benderfynol o ailddiffinio byd hunan storio a dim ond megis dechrau yw’r wobr hon.”

Mae tîm Explorage.com ar rediad buddugol gan mai dim ond 5 diwrnod yn ddiweddarach maent hefyd wedi cipio gwobr diwydiant am “Defnydd Gorau o Gyfryngau Cymdeithasol – Hyrwyddo Busnes a Diwydiant” yng nghynhadledd Cymdeithas Cynhwyswyd Storio a Masnachwyr Hunan (CSTA) a gynhaliwyd ym Manceinion, yn destament enfawr i ymroddiad a dyfeisgarwch y tîm wrth ddefnyddio technegau marchnata amgen i hybu diddordebau diwydiant a busnes. Mae’r llwyfannau hyn wedi dod yn fwyfwy arwyddocaol yn amgylchedd busnes heddiw, gan ddarparu llwybr hanfodol i gyrraedd ac ymgysylltu â chwsmeriaid. Mae’r gydnabyddiaeth yn tanlinellu medrusrwydd y tîm o ran harneisio’r offer hwn i ddyrchafu brand Explorage.com a chodi ymwybyddiaeth y diwydiant ymhlith cwsmeriaid.

Derbyniodd Explorage.com hefyd y wobr canmoliaeth uchel yn “Arloesi Technoleg – Datblygiadau i Gynorthwyo Busnes”. Mae Explorage.com ar flaen y gad o ran datblygiadau technolegol, yn gyrru’r busnes yn ei flaen ac yn gwthio ffiniau’n gyson i wella effeithlonrwydd gweithredol a phrofiad cwsmeriaid. Cafodd Jaqui Jeffries, Cynorthwyydd Rhwydwaith Explorage.com ganmoliaeth uchel yn y categori “Aelod Staff Eithriadol”. Mae’n amlwg nad yw ei gwaith caled a’i hymrwymiad i dîm a chenhadaeth Explorage.com wedi mynd heb i neb sylwi. Mae ei pherfformiad rhagorol yn wir yn ysbrydoliaeth ac yn adlewyrchu safon uchel y proffesiynoldeb yn Explorage.com.

Mae’r dyfodol yn argoeli’n fawr i Explorage.com wrth iddynt barhau â’u llwybr ar i fyny. Gyda’r Rising Star Award a gwobrau CSTA yn gweithredu fel carreg gamu i’r dyfodol. Mae Explorage.com ar fin ailddiffinio’r diwydiant hunan-storio a pharatoi’r ffordd ar gyfer atebion arloesol. Heb os, mae’r cydnabyddiaethau hyn yn ganlyniad i ymdrech tîm, ymroddiad, a dealltwriaeth glir o’r dirwedd ddigidol sy’n esblygu’n barhaus. Da iawn i bawb a bydded i’r rhediad buddugol hwn barhau!

Olwen, llun proffil

Eisiau gwybod mwy am y gwaith mae ein tenantiaid yn ei wneud?

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.