M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Ffion yn Bett 2024: Y Sioe Dechnoleg mewn Addysg

Author picture

Denodd Bett 2024 dros 30,000 o addysgwyr, llunwyr polisi a phobl sy'n gweithio i newid diwydiant am y gora, gyda dros 500 o EdTechs, a 300 o siaradwyr, o 130 o wledydd. Mae'n ddigwyddiad sy'n torri tir newydd a sy'n adeiladu gwell cysylltiadau, cydweithio a sgyrsiau o fewn y sector technoleg addysg. Roedd Ffion, ein Swyddog STEM a Sgiliau yno, i rannu ei phrofiad o gynnal gweithdai STEM mewn ysgolion, ac i ddysgu gan ambell arloeswr anhygoel.

Cefais y cyfle yn ddiweddar i gychwyn 2024 gyda ymweliad ysbrydoledig i ganol bwrlwm Llundain. Roedd Sioe Bett, sef arddangosfa technoleg addysgol mwyaf yn y byd, yn cael ei gynnal ar lannau’r afon Tafwys yng Nhanolfan yr Excel ‘leni. Roedd y sioe yn arddangos y datblygiadau diweddaraf o fewn technoleg y byd addysg o bob cwr o’r byd (130 o wledydd!). Mynychodd dros 30,000 o addysgwyr, siaradwyr ac arbenigwyr o fewn y maes; sôn am gyfle gwych i rwydweithio, rhannu syniadau a dysgu o’n gilydd.

Roedd yr awyrgylch yno wyr yn Tanio Uchelgais, â phawb yno yn rhannu’r nod o ddysgu a datblygu. Y ffordd orau o ddisgirifio’r digwyddiad oedd ei fod yn wledd o arloesi digidol!! O’r adnoddau ymarferol diweddaraf a siaradwyr gwadd dylanwadol, i feddalwedd i wneud rheoli’ch ysgol yn fwy effeithiol, roedd Bett yn brofiad gwerthfawr iawn. Gyda dros 500 o arddangoswyr, prif siaradwyr ysbrydoledig, a sesiynau rhyngweithiol, roedd y digwyddiad yn cynnig cipolwg ar ddyfodol addysg. Fel cyn-athrawes a chydlynydd digidol ysgol Gynradd ym Môn, y prif beth â darrodd fi oedd y potensial cyfredol ar lawr dosbarth, heb edrych ymlaen ormod i’r dyfodol pell.

Mae llawer o ysgolion cynradd wedi cofrestru a derbyn set o 30 Micro:bit am ddim ‘leni, ond llawer o addysgwyr heb fynd ati i wneud y mwyaf ohonynt, neu ddim yn siwr lle i gychwyn. Mae Micro:bit yn gyfrifiadur, â all ffitio mewn poced, sydd â’r nod o wneud codio yn hwyl, yn greadigol ac yn gyffrous i blant.

Wedi dod yr holl ffordd o Ysgol Ho Tak Sum yn Hong Kong, roedd Cici ag Emma (10 oed). Gan ddefnyddio’r Micro:bit, mi ddaru nhw adeiladu dyfais AI a oedd yn adnabod anifeiliaid. Os oedd y camera yn canfod anifail e.e. cath, o flaen y car, roedd y golau yn fflachio er mwyn i’r gyrrwr frecio’r car. Eglurodd Emma eu bod nhw wedi dewis golau yn lle sŵn er mwyn peidio dychryn yr anifeiliaid. Dyma enghraifft anhygoel o ddefnydd creadigol y Micro:bit er mwyn datrys problemau byd go iawn!

Dwi’n siwr eich bod chi, fel fi, yn cwestiynnu sut ar wyneb y ddaear fysech chi’n cychwyn gweithredu rhywbeth fel ‘ma ar lawr dosbarth!? Wel, dyfal donc a dyr y garreg. Os cychwynnwch chi arbrofi ac ymarfer efo’r Micro:bit yn eich dosbarth, buan iawn daw y plant i’w defnyddio’n greadigol! Os ydych chi‘n chwilio am gyfle ymarefrol i gyflwyno‘r Micro:bit i‘ch dosbarth, mae cwmni OKDO yn gwerthu cit creu robot papur am £25. Gall y cynnwys gael ei ail-ddefnyddio drosodd a throsodd ac mae’n wych er mwyn annog plant i feddwl am ddefnyddio’u sgiliau digidol yn greadigol, ac am ddyfalbarhau.

Rhowch rywbeth i’r disgybl ei wneud, nid rhywbeth i’w ddysgu; ac y mae’r gwneud o’r fath natur ag i alw am y meddwl ; mae dysgu yn ganlyniad naturiol.

John Dewey

Wrth grwydro’r holl arddangosfeydd, un pwyslais clir oedd yn dod i’r amlwg oedd gweithgareddau a dulliau dysgu ymarferol. O arddangosfeydd mawr fel Microsoft, Meta, Adobe, Google, i rai llai fel OKDO, Kitronik, Makey Makey, E-Sports Wales, yr un neges oedd yn cael ei gyfleu. Wrth roi’r cyfle i blant arbrofi, meithrin eu creadigrwydd, a defnyddio technoleg yn ymarferol, mae’r posibiliadau yn ddi-ddiwedd. Dim ond drwy gynnig y cyfleoedd yma a gwneud y mwyaf o beth sydd gan dechnoleg i’w gynnig, y gallwn ni symud addysg yn ei flaen, a meithrin y genhedlaeth nesa’ o arloeswyr.

Wrth adael Euston a theithio ‘nôl i Fôn, teimlais yn lwcus iawn i gael bod yn ran o’r datblygiadau cyffrous sydd ar y gweill ym myd addysg. Mae dyfodol technoleg mewn addysg wir yn ddisglair a’r posibiliadau tu hwnt i’n dychymyg. Gydag addysgwyr yn ceisio datblygu sgiliau’r fframwaith Cymhwysedd Digidol yn drawsgwricwlaidd, does unman yn well ar gyfer syniadau neu ysbrydoliaeth na sioe Bett. Bachwch ar y cyfle i fynychu!

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.