M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Hogan Group yn codi'r bar

Fel swyddog cymorth busnes M-SParc, rwyf yn gyson yn hyrwyddo ein cwmnïau tenantiaid sy’n gwthio’r ffiniau o arloesedd. Un cwmni tenant o’r fath sy’n wirioneddol osod y bar yn uchel yw Grŵp Hogan, Busnes Deunyddiau Adeiladu a Chynnal a Chadw Priffyrdd.

Mae Grŵp Hogan yn gwmni sefydledig lleol sydd wedi bod o gwmpas ers bron i 60 mlynedd,darparu deunyddiau a gwasanaethau adeiladu o ansawdd uchel i Lywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, CCC a busnesau Lleol, a’r gymuned ehangach. Fodd bynnag, yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae’r cwmni wedi cael ei drawsnewid, ac wedi croesawu technoleg newydd mewn ffordd fawr. Maent wedi datblygu dau blatfform newydd a fydd yn helpu i chwyldroi’r ffordd y caiff HSQE (Iechyd, diogelwch, ansawdd a’r amgylchedd) ei reoli o fewn y diwydiant.

Mae’r platfform cyntaf yn ap sydd wedi’i gynllunio i fonitro gwaith ar safleoedd adeiladu symudol a sefydlog. Mae’r ap yn darparu diweddariadau amser real ar gynnydd, yn ogystal â lleoliad canolog ar gyfer yr holl ddogfennau Iechyd a Diogelwch, Ansawdd ac Amgylcheddol. Mae hyn yn sicrhau bod gan bobl y cwmni fynediad at y wybodaeth sydd ei hangen, pan fydd ei hangen, gan leihau risg a chynyddu effeithlonrwydd.

Mae’r ail lwyfan yn system i olrhain ôl troed carbon y cwmni. Gyda ffocws y byd ar leihau allyriadau carbon,Grŵp Hogan yn arwain y ffordd yn y diwydiant deunyddiau adeiladu trwy gymryd agwedd ragweithiol at gynaliadwyedd. Drwy olrhain eu hôl troed carbon, gall y cwmni nodi meysydd lle gallant leihau allyriadau, gwella eu hallyriadau cadwyn gyflenwi, a pharhau i gymryd camau cadarnhaol tuag at fod yn fusnes mwy ecogyfeillgar.

Mae trawsnewid Y Grŵp Hogan o fod yn fusnes Deunyddiau a Chynnal a Chadw Priffyrdd i fod yn fusnes sy’n canolbwyntio ar dechnoleg yn dyst i’w hymrwymiad parhaus i arloesi, gwelliant parhaus, a’u parodrwydd i addasu i anghenion newidiol busnes. Gan gydio mewn technoleg a chymryd agwedd ragweithiol at gynaliadwyedd, mae Grŵp Hogan yn gosod ei hun fel arweinydd yn eu diwydiant ac yn gosod esiampl i eraill ei dilyn.

Rwy’n falch o ddathlu ysbryd arloesol Grŵp Hogan a’r trawsnewid hollbwysig y maent wedi’i gael, ar ôl covid. Mae datblygiad y ddau lwyfan hyn yn wir ddathliad o arloesi sy’n dod allan o’r hyn sy’n gyffredinol yn ddiwydiant ceidwadol ac yn ein hatgoffa o bwysigrwydd croesawu newid a gwthio ffiniau’r hyn sy’n bosibl.

Da iawn Grŵp Hogan! Edrychwn ymlaen at weld pa atebion arloesol eraill y byddwch yn eu cynnig i’r diwydiant adeiladu yn y dyfodol.

Olwen, llun proffil

Eisiau gwybod mwy am y gwaith mae ein tenantiaid yn ei wneud?

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.