Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Lansio Ap Newydd M-SParc

Ap M-SParc yn rhoi datblygiad y dyfodol ar flaenau eich bysedd .

Mae Parc Gwyddoniaeth Menai, ynghyd â chwmni tenantiaid Animated Technologies, yn falch o ryddhau ap cyntaf M-SParc; i ddod ag M-SParc yn nes at denantiaid a’r cyhoedd, a pharhau ag ethos M-SParc o fod yn agored a dryloyw yn eu holl weithgareddau.

Pan agorodd M-SParc ei ddrysau 5 mlynedd yn ôl, roedd marchnata’n dibynnu’n helaeth ar gyfryngau cymdeithasol a hyd yn oed taflenni trwy flychau llythyrau’r gymuned leol. Nawr yn 2024, gydag AI yn cael ei ddysgu fel rhan o’r cwricwlwm newydd a phrofiadau Realiti Rhithwir mor hygyrch â rhoi’r teledu ymlaen, mae angen i farchnata fod yn amrywiol ac yn greadigol i ddal sylw pobl. Er mwyn gwneud hynny, lansiodd Parc Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor ap heddiw i ddod â M-SParc i flaenau eich bysedd.

Mae’r ap, a lansiwyd heddiw, yn cynnwys pwyntiau o ddiddordeb, gan gynnwys y plotiau sydd ar gael, a hanes y safle. Mae yna helfa drysor hefyd! Gall tenantiaid gael mynediad i’r porth archebu trwy’r ap hefyd, i logi ein hystafelloedd yn hawdd, gyda gostyngiad o 50%. Mae’r ap i’w fwynhau orau yma yn M-SParc, ac mae ar gael i’w lawrlwytho ar y rhan fwyaf o ddyfeisiau symudol.

Mae’r ap yn galluogi ein cymuned o denantiaid i gysylltu â’i gilydd a gyda ni mewn ffyrdd newydd, gan sicrhau eu bod yn cael y gorau f o’u profiad fel tenant ac yn gallu cydweithio â’r 53 o gwmnïau arall ar y safle yn hawdd! Mae hefyd yn dod â M-SParc yn fyw i’r gymuned ac arloeswyr nad ydynt efallai’n rhan o’n hecosystem eto. Gallwch gerdded y safle a dysgu ffeithiau am ein gwaith, a gweld pa plotiau adeiladu sydd ar gael, yn ogystal â pha ddatblygiadau sydd ar eu ffordd. Mae’n bwysig i ni nad ydym yn gweithio ‘tu ôl i ddrysau caeedig’ – mae M-SParc ar gyfer pawb ac rydym yn dryloyw am ein gwaith.

Picture of Emily Roberts

Emily Roberts

Emily Roberts, Rheolwr Allgymorth a Chymuned, M-SParc

Datblygwyd yr ap gan Animated Technologies, asiantaeth ddigidol sydd wedi’i lleoli yn M-SParc ers 2019 sy’n creu animeiddiadau deniadol a chymwysiadau rhyngweithiol.

Mae gweithio gydag M-SParc bob amser yn bleser, ac rydym yn hapus iawn i fod yn rhan o’r ecosystem wych yma. Datblygwyd yr ap gyda’r bwriad o adeiladu ap AR i arddangos yr adeilad, cynlluniau ehangu’r dyfodol, gwneud cyfathrebu yn fwy hygyrch ac wrth gwrs i ddangos ein gallu i adeiladu apiau AR! Y peth gwych am y math hwn o brosiect yw sut mae o o fudd i bawb, o denantiaid i M-SParc ei hun, i economi Cymru, gan ein helpu i uwchsgilio ein tîm, a helpu i gael y gair allan am y gwaith gwych sy’n digwydd yma!

Picture of Josef Roberts

Josef Roberts

Josef Roberts, Rheolwr Prosiect, Animated Technologies

Ers lleoli yn M-SParc, mae Animated Technologies wedi recriwtio 6 aelod newydd o staff, pob un yn lleol i ogledd Cymru, ac mae’n gweithio gyda sefydliadau mor amrywiol â Chyngor Ynys Môn, cwmnïau Tidal Sails yn Norwy, a Active Silicone yng Ngogledd America!

Mae cysylltiadau rhyngwladol yn gyffredin yn M-SParc, wrth i’r cwmni ei hun a’i denantiaid ddatblygu cynnyrch newydd ar gyfer y farchnad leol a rhyngwladol, gan fynd â Chymru’n fyd-eang.

Ychwanegodd Emily Roberts:

Mae’r ap hefyd yn darparu ffordd i unrhyw gwmni sydd am fuddsoddi yng Nghymru weld y cyfleoedd go iawn i ddatblygu yma. Mae creu gyrfaoedd i bobl leol yn un o’n blaenoriaethau allweddol, a thrwy ddenu mwy o gwmnïau, rydym yn gwybod y bydd mwy o gyfleoedd yn dilyn. Rydymwedi helpu i greu dros 80 o yrfaoedd hyd yn hyn, gyda chyflog cyfartaledd £5k fwy na chyfartaledd Cymru. Mae’n gyffrous gweld yr effaith economaidd y gallwn ei chael wrth i ni barhau i dyfu.

Fe wnaeth tenantiaid lawrlwytho’r ap am y tro cyntaf mewn digwyddiad brecwast rhwydweithio, a gweithio mewn timau i fod y cyntaf i gwblhau’r Helfa Drysor! Gallwch lawrlwytho ‘M-SParc’ am ddim o siopau Apple neu Google.

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.