M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Lefel Nesaf

Rhaglen 'cyflymydd' ar gyfer busnesau newydd arloesol, twf uchel ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg yng Ngogledd Cymru

Beth yw Lefel Nesaf?

Rhaglen bum mis ar gyfer busnesau newydd gorau Gogledd Cymru, gall sylfaenwyr gael mynediad at fentora arbenigol, cymuned o sylfaenwyr o’r un anian, eu bwrdd cynghori byd-eang eu hunain gyda rhwydweithiau pwerus a chyfleoedd unigryw ar gyfer twf.

Mentor 1:1

Cefnogaeth Cymheiriaid i Gyfoedion

Bwrdd Cynghori gyda Rhwydweithiau Byd-eang

Cyfleoedd i Gynnig Buddsoddiad

Entrepreneuriaid Siarad yn ardal Tanio
Level Up | Lefel Nesaf

Eich ffordd i lwyddiant

 • Rhaglen wedi’i hariannu’n llawn gwerth dros £25k!
 • Mentora pwrpasol i ddatblygu’r sgiliau, y ffocws a’r hyder sydd eu hangen i wneud hynny arwain busnes newydd twf uchel. Her, cefnogaeth ac atebolrwydd yn cydbwysedd perffaith.
 • Cydweithio â sylfaenwyr o’r un anian. Goresgyn yr isafbwyntiau gyda’ch gilydd, dathlu’r uchafbwyntiau gyda’ch gilydd.
 • Dysgwch gan entrepreneuriaid llwyddiannus ac arbenigwyr diwydiant o bob rhan o’r byd, wrth fanteisio ar eu rhwydweithiau pwerus. Y bwrdd na allwch ei fforddio.
 • Arian parod i’w hennill i danio’ch twf!
 • Mynediad unigryw i gyfleoedd pitsio a buddsoddi,gweithdai arbenigol a gofod desg pwrpasol.
 • Mynediad at GTG eu hunain am 2 awr dros y 5 mis

Dewch i adnabod ein trydydd grwp!

Clywch deithiau ein sylfaenwyr trwy ein podlediadau!

Llinell Amser Grwp 3

 • Syniad, cwrdd, pitsh
 • Mireinio strategaeth a gosod amcanion
 • Amlygu ar: Dod o hyd i’r cydbwysedd cywir rhwng amddiffyn IP a symud yn gyflymach. I rai busnesau mae datblygu a diogelu eu heiddo deallusol yn hanfodol, ond i’r rhai na allent yn realistig ei amddiffyn am resymau technegol neu ariannol, gall eu harafu. Mae nifer o fusnesau ar y garfan wedi bod yn archwilio’r pwnc hwn yn ystod yr wythnosau diwethaf, gyda chymorth ein mentoriaid a’r bwrdd cynghori.
 • Amlygu ar: Cydweithio. Mae bod yn rhan o grŵp yn galluogi sylfaenwyr i ddysgu o lwyddiannau eraill yn ogystal â’u camgymeriadau. Heb sôn am gael awgrymiadau da ar unrhyw beth o feddalwedd i argymhellion arbenigol. Fel rhan o’r Cyflymydd mae’r sylfaenwyr hefyd yn cael cydweithio â’n bwrdd cynghori, gan wneud y gorau o’r cyfoeth o brofiad a chysylltiadau rhwydwaith cryf sydd ar gael.
 • Hanner ffordd drwy’r rhaglen ac amser i fyfyrio. Hyd yn hyn rydym wedi gweld treialon arloesi cynnyrch, timau’n ehangu, strwythurau prisio newydd, cynigion gwerth cliriach, a chynlluniau gwerthu a marchnata yn cael eu datblygu.
 • Amlygu ar: Cael partneriaethau’n iawn. Rhan allweddol o strategaeth unrhyw fusnes yw gyda phwy rydych yn partneru, sut, a pham. Gall gwneud hyn yn iawn agor drysau, eich cyflwyno i segmentau cwsmeriaid neu ddiwydiannau newydd, darparu arbenigedd cyflenwol, a chynyddu refeniw. Rydym wedi bod yn archwilio sut i ddiffinio cytundebau partneriaeth da sy’n gweithio i bawb a phwysigrwydd cefnogi hynny gyda chyfreithiol cadarn.
 • Mis olaf – Dathliadau

Dewch i gwrdd ag un o aelodau ein carfan, Haia, wrth iddyn nhw ddweud mwy wrthym am sut mae Level Up wedi bod o fudd iddyn nhw a pha mor gyffrous ydyn nhw i gymryd rhan!

Mae Carfan 3 bellach yn lefelu i fyny dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol i ddarganfod pryd y byddwn yn chwilio am ein carfan nesaf!

Lois Shaw, llun proffil

Cymerwch ran

Ymunwch a’r Carfan nesaf, dysgwch fwy neu dewch yn ymgynghorydd.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.