M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Llywodraeth Cymru ac M-SParc yn cyhoeddi £2.5m i gefnogi arloesedd

Charlie Jones

Yr wythnos hon ymwelodd Gweinidog yr Economi â M-SParc i gyhoeddi Cymorth Llywodraeth Cymru a £2.5 miliwn o gyllid tuag at eu hail adeilad, gan barhau ar y daith i greu cyfleoedd economaidd pellach yn y rhanbarth. Clywodd y Gweinidog hefyd am ymweliad diweddar â’r MIT, fawreddog, sy’n rhan o bartneriaeth strategol a ffurfiwyd gan Lywodraeth Cymru ac sy’n canolbwyntio ar gyflymu datblygiad cysyniadau arloesol, gan helpu’r rhai sy’n cymryd rhan i ehangu eu gwaith a chyrraedd cynulleidfa fyd-eang..

Ymwelodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, ag M-SParc heddiw i ddysgu mwy am eu gwaith parhaus i gefnogi arloesedd Cymru i ffynnu. Yn ddiweddar,SParc M-SParc gynlluniauuchelgeisiol ar gynlluniau ail adeilad ar y safle,, M-SParc 2.0, 2.0, gyda’r adeilad cyntaf bron â bod yn llawn a bod galw mawr amdano ers agor y drysau yn 2018. Ymwelodd uchelgais wedi’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru, a chyhoeddodd y Gweinidog heddiw y bydd Llywodraeth Cymru yn cyfrannu £2.5 miliwn tuag at y prosiect.

Mae’r cyllid hwn yn golygu y gall y prosiect uchelgeisiol nawr gymryd ei gam cyntaf tuag at ddatblygu cyfleuster sy’n canolbwyntio ar arloesi carbon isel a di-garbon, gan sicrhau bod mwy o gwmnïau’n gallu cael mynediad at swyddfeydd a labordai yn ogystal â chyfres lawn o wasanaethau cymorth busnes pwrpasol, yma yng ngogledd Cymru. Gyda ffocws ar gefnogi cwmnïau ac ymchwil yn y sector carbon isel, clywodd y Gweinidog sut y bydd M-SParc 2.0 yn cefnogi cenhadaeth M-SParc i danio uchelgais ac arloesedd ar gyfer Cymru gynaliadwy.

Dywedodd Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi:

“Roeddwn wrth fy modd yn ymweld ag Ynys Môn a gweld arloesedd yn ffynnu yn M-SParc. Mae Llywodraeth Cymru yn falch o gefnogi datblygiadau M-SParc 2.0. Gyda’r cyllid hwn, gall M-Sparc ehangu ymhellach, creu gyrfaoedd, a darparu cymorth i’r cwmnïau sydd wedi’u lleoli yno. Mae M-SParc yn ganolbwynt ar gyfer arloesi ac entrepreneuriaeth i gyd o dan yr un to. Roedd yn bleser cyfarfod a chlywed gan fusnesau sy’n elwa ar ein partneriaeth â MIT. Edrychaf ymlaen at weld rhagor o lwyddiant ar y safle yn y blynyddoedd i ddod.”

Gan ychwanegu at y pot toddi hwn o arloesi, trafododd y Gweinidog hefyd werth y cysylltiad a sefydlwyd rhwng M-SParc ac MIT. Mae Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT) yn un o sefydliadau ymchwil ac academaidd gorau’r byd, sy’n enwog am ragoriaeth mewn meysydd fel Technoleg, Peirianneg, Gwyddorau ac Arweinyddiaeth. Yn ddiweddar,SParc yn gallu rhannu gyda’r Gweinidog sut mae ffocws ar sectorau fel hyn yn cyd-fynd yn berffaith â meysydd arbenigedd M-SParc ei hun, asut roedd diweddar a gefnogir gan Lywodraeth Cymru yn caniatáu i MSParc fynd â chwmnïautenantiaid a’r eco-sustem ehangach draw i MIT i rannu gwybodaeth a meithrin eu cysylltiadau rhyngwladol..

Mae llawer o’r cwmnïau a fynychodd yr ymweliad yn parhau i weithio gyda MIT ar brosiectau a rhaglenni amrywiol, mewn sectorau gan gynnwys Deallusrwydd Artiffisial, gan ddangos gwir werth y rhaglen i fusnesau. Yn ddiweddar, cynhaliodd M-SParc ddigwyddiad hybrid, dros Haia, platfform a grëwyd gan denant M-SParc, gyda Dr Phil Budden, uwch ddarlithydd yn MIT yn fyw o Boston. Mae cael mynediad at raglen Cyswllt Diwydiannol drwy Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd mwy o ddigwyddiadau fel hyn yn dod i’r amlwg yn ddiweddarach yn y flwyddyn, yn cynnwys MIT, M-SParc a’i holl ecosustem, ac yn ychwanegu budd ychwanegol a gwerthfawr i fusnesau sydd wedi’u lleoli yn M-SParc.

Meddai Pryderi, Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc, “Rydym mor falch o allu cael mynediad at y cydweithrediad hwn, sy’n gyfle anhygoel i’n tenantiaid. Gyda’i gilydd, mae’r cyhoeddiadau diweddaraf hyn yn cyfrannu’n fawr at ein gwaith o danio uchelgais yn y rhanbarth, ac mae gwneud hyn ar y cyd yn wych. Dyna sy’n gwneud M-SParc y lle ydyw—cartref arloesedd a chyfleoedd. Ni allwn aros i weld ein hunain a’n tenantiaid yn tyfu wrth i ni ehangu ar y safle hefyd.”

Dywedodd Paul Spencer, Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil ym Mhrifysgol Bangor, “Mae enw da byd-eang y Brifysgol am ymchwil ac arloesi yn rhoi cyfle i ddenu busnesau carbon isel i’n Parc Gwyddoniaeth – M-SParc. Yn hollbwysig, bydd datblygiad y safle yn ysgogi galw, gan gyflawni’r nod hirdymor o feithrin cymuned fusnes ac ymchwil ffyniannus a fydd o fudd i’r rhanbarth cyfan. Mae cynlluniau twf y Parc Gwyddoniaeth yn gam cadarnhaol tuag at ddarparu llwyfan i arddangos arbenigedd a doniau’r ardal ymhellach tra’n dangos ymrwymiad cryf i economi Gogledd Cymru.”

Ers cyhoeddi’r newyddion am y cynlluniau i gael ail adeilad ar y safle, mae M-SParc wedi cynnal digwyddiad cymunedol ‘Drysau Agored’, a oedd yn llawn adolygiadau cadarnhaol ynglŷn â’r datblygiadau, ac a oedd yn gyfle i M-SParc a’r tenantiaid i ysbrydoli pobl ifanc a’u teuluoedd am gyfleoedd gyrfa yn y rhanbarth.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y datblygiad, neu efallai ddim ond eisiau gwybod mwy am rai o’r prosiectau y mae M-SParc yn gweithio arnynt, gallwch gysylltu â egni@m-sparc.com .

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.