Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

M-SParc Yn Croesawu Cyngor Prifysgol Bangor i Feithrin Arloesi Cydweithredol

Picture of Charlie Jones

Mewn arddangosfa o gydweithio ac ymrwymiad ar y cyd i feithrin twf economaidd lleol, croesawodd M-SParc, Parc Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor, Gyngor Prifysgol Bangor ar y 4ydd o Fai. Roedd yr Is-Ganghellor hefyd yn bresennol ac fe agorodd y digwyddiad.

Fel corff llywodraethu’r Brifysgol, mae’r Cyngor yn chwarae rhan hanfodol wrth lunio ei gyfeiriad yn y dyfodol Bu’r ymweliad hwn yn gyfle i M-SParc gyflwyno ei waith a thrafod y ffocws a rennir ar gyflogadwyedd; agwedd bwysig i M-SParc a Phrifysgol Bangor.

Mae M-SParc wedi ymrwymo yn gyson i feithrin talent lleol a chreu gyrfaoedd lefel uchel sy’n talu’n dda i bobl Gogledd Cymru. Drwy ddod â diwydiant, y byd academaidd ac entrepreneuriaeth ynghyd, mae’r Parc Gwyddoniaeth yn darparu ecosystem unigryw lle mae arloesedd yn ffynnu. Gyda ffocws ar baratoi graddedigion ar gyfer y farchnad swyddi sy’n esblygu’n barhaus, mae M-SParc a Chyngor y Brifysgol yn alinio eu hymdrechion i sicrhau bod myfyrwyr yn meddu ar y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol ar gyfer gyrfaoedd llwyddiannus.

Mae cyfnewid syniadau ac arbenigedd rhwng y Parc Gwyddoniaeth a Phrifysgol Bangor yn creu amgylchedd deinamig sy’n gyrru twf y rhanbarth ac yn ei osod fel canolbwynt ar gyfer ymchwil a datblygiad blaengar.

Mae ymweliadau fel y rhain yn gyfleoedd gwerthfawr i M-SParc gael mewnbwn adeiladol a mireinio ymhellach eu hymagwedd at feithrin arloesedd a chyflogadwyedd.

Y tu hwnt i’r cyflwyniad gan M-SParc, rhoddodd y cyfarfod gyfle i denantiaid y Parc Gwyddoniaeth arddangos eu harloesedd eu hunain i gynulleidfa newydd. Agorodd y cyfle hwn i drafod eu gwaith gyda Chyngor y Brifysgol ddrysau ar gyfer cydweithio a phartneriaethau posibl. Roedd y tenantiaid yn gwerthfawrogi’n fawr y cyfle i ymgysylltu â’r Cyngor, gan ehangu eu rhwydwaith a chynyddu effaith eu datblygiadau arloesol.

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.