M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

M-SParc yn dathlu merched mewn Busnes.

Charlie Jones
Dim ond 37% o fusnesau’r DU sydd mewn perchnogaeth menywod, ac er bod y bwlch rhwng y dynion a merched wedi cau’n aruthrol ers 2021 rydym yn dal i weld merched yn cael eu tangynrychioli. Mae M-SParc felly yn parhau i geisio cefnogi amrywiaeth mewn busnes, ac roedd y digwyddiad Menywod mewn Busnes ar 10fed o Fawrth yn gyfle i arddangos a dathlu tenantiaid M-SParc a busnesau o’r Ynys ac yn gyfle i gyflwyno sylfaenwyr benywaidd allweddol o’r rhanbarth.

Ddydd Gwener diwethaf, roedd M-SParc yn falch o gael digwyddiad llawn-dop ar gyfer y digwyddiad “Dathlu Merched mewn Busnes”. Bu sawl tenant o M-SParc a chwmniau lleol, i gyd wedi eu rheoli gan ferched, yn rhannu eu taith entrepreneuraidd i ystafell o fyfyrwyr, perchnogion busnes, a sylfaenwyr eraill o’r rhanbarth.

Y prif siaradwr ar gyfer y digwyddiad hwn oedd Virginia Crosbie, AS lleol Ynys Môn. Dywed Virginia: “Rwy’n falch o allu cyd-gynnal digwyddiad mor arloesol yn M-SParc ac i roi sylw i rai o’r merched anhygoel sy’n rhedeg eu busnesau eu hunain ar yr Ynys.”

Mae mwyafrif y busnesau yn y DU yn cael eu sefydlu gan ddynion,ac mae llai na 4% o fuddsoddiadau Angel yn y DU yn mynd i fusnesau a sefydlwyd gan fenywod, felly roeddem yn falch o gael Anna Roberts o Explorage fel un o’n siaradwyr.. Yn ddiweddar enillodd Anna arian Angel ar gyfer ei chwmni, sy’n canolbwyntio ar hunan-storio gyda thîm sy’n ehangu’n gyflym.

Ymhlith y siaradwyr eraill roedd Dr Stef Williams o Aerial Worx, sy’n berchen ar gwmni ffilmio drônau yn M-SParc, y mae ei glod yn cynnwys ffilmio James Bond, a’r gyfres boblogaidd ddiweddar Happy Valley. Yn ogystal, cawsom Stacey Chadfield, perchennog balch Emberwood Creative a Sioned Young un o enillwyr ein Hac Iaith Gymraeg,, gyda’i busnes gif Cymraeg; Mwydro.

Trefnodda chynhaliodd Gwenllian Owen, Swyddog Masnacheiddio ac Arloesi M-SParc, ydigwyddiadgwych hwn, gyda’n RheolwrArloeseddCarbon Isel, Dr Debbie Jones, yn siarad yn y digwyddiad am lwybr ei gyrfa.. Dywedodd Dr Jones “Roedd yn wych bod mewn ystafell yn llawn entrepreneuriaid benywaidd ac roedd mor ysbrydoledig gweld yr hyn y maent wedi bod yn ei wneud a’r hyder sydd ganddynt i gyd ynddynt eu hunain. Rwy’n falch fy mod wedi bod yn rhan o ddigwyddiad mor wych..

Mae Gwenllian, sy’n entrepreneur yn ei rhinwedd ei hun yn ogystal â gweithio’n M-SParc, yn cydnabod yr angen parhaus am ddigwyddiadau o’r fath. “Roedd gwrando ar ein holl siaradwyr yn wirioneddol ysbrydoledig ac roedd yn wych teimlo’r egni yn yr ystafell yn ystod y sesiwn! Yn ôl llyfrgell Tŷ’r Cyffredin, yn 2021, dywedodd 78% o’r cyflogwyr a adroddodd fod cyflog canolrifol fesul awr yn uwch i ddynion nag i fenywod yn eu sefydliad. Hyd yn oed ddwy flynedd ar ôl yr adroddiad hwn mae hwn yn broblem, un y gwnaethom ni fel M-SParc adrodd arni yn 2019. Rydym yn gobeithio gweld hwn yn newid yn ein harolwg 2023 a byddwn yn parhau i weithio i gefnogi’r rhai sy’n nodi eu bod yn fenywod, a chau’r bwlch. Yn y pen draw, mae amrywiaeth mewn busnes yn arwain at arloesi gwell, ac rydyn ni i gyd yn elwa o hynny!”

Yn bersonol, roedd yn gyfle gwych i gwrdd â merched o’r un anian ac i ymgysylltu â nhw ar lefel un-i-un ac rwy’n edrych ymlaen at weld ein busnesau’n tyfu ac yn cydweithio yn y dyfodol.” Meddai Stef o Aerial Worx.

Mae croeso i unrhyw un fynychu digwyddiadau M-SParc i gael eu hysbrydoli a dysgu mwy am arloesi lleol. Dysgwch fwy yma!

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.