M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

MIT ar lwyfan ddigidol i rannu eu gwybodaeth am arloesedd!

Charlie Jones

Wythnos diwethaf, ddaru ni gynnal seminar busnes hybrid rhyngwladol! Gan ddefnyddio Haiaplatfform digwyddiadau ar-lein a hybrid newydd sydd wedi’i ddatblygu gan gwmni tenantiaid M-SParc, clywsom gan Dr Phil Budden, darlithydd yn Ysgol Reolaeth MIT. Pwysleisiodd y seminar pwysigrwydd ecosystem gynhaliol o ran meithrin a chynyddu syniadau arloesol.

Cychwynnodd Dr Budden drwy dynnu sylw at bwysigrwydd arloesi wrth ysgogi twf a datblygiad economaidd. Aeth ymlaen wedyn i ddisgrifio model ‘REAP’ (Perthynas, Entrepreneuriaeth, Dilysrwydd, a Phartneriaeth), a ddefnyddir yn MIT i feithrin ecosystem gynhaliol gref. Mae’r model REAP yn cynnwys nodi actorion allweddol, megis entrepreneuriaid, buddsoddwyr, ac asiantaethau’r llywodraeth, a sut maent yn rhyngweithio, er mwyn darparu cefnogaeth i syniadau arloesol.

Wrth i’r seminar fynd yn ei flaen, daeth yn amlwg nad yw REAP yn unigryw i MIT, ac y mae’n bresennol yn M-SParc hefyd. Mae gennym yn M-SParc ecosystem gryf sy’n cynnwys entrepreneuriaid, academyddion, buddsoddwyr ac asiantaethau’r llywodraeth. Yr ecosystem hon sy’n darparu’r cymorth sydd ei angen i feithrin arloesedd a gwireddu syniadau.

Un o’r prif negeseuon o’r seminar oedd pwysigrwydd cydweithio i adeiladu ecosystem cynnal gryf. Pwysleisiodd Dr Budden na all unrhyw un ysgogi arloesedd ar ei ben ei hun, a bod angen ymdrech ar y cyd. Mae hyn yn rhywbeth sy’n amlwg yn M-SParc, lle mae gwahanol mudiadau yn cydweithio i ddarparu’r gefnogaeth angenrheidiol i syniadau arloesol.

Pwysleisiodd Dr Budden pa mor bwysig ydi creu ecosystem ddilys, lle mae’r holl aelodau wir yn malio am gefnogi arloesedd. Yn M-SParc, mae’r dilysrwydd hwn yn amlwg yn angerdd ac ymroddiad y bobl sy’n gweithio yma, sydd wedi ymrwymo i ddarparu’r cymorth angenrheidiol i helpu syniadau arloesol i ffynnu.

I gloi, tynnodd y seminar sylw at bwysigrwydd ecosystem gefnogaeth gryf wrth yrru arloesedd. Mae’r model REAP a ddefnyddir yn MIT yr un mor berthnasol yn M-SParc. Roedd y seminar yn fodd gwych i’n hatgoffa bod angen inni barhau i gydweithio a darparu cymorth i feithrin syniadau arloesol a sbarduno twf economaidd.

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.