Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Miwtini Bach: Rownd Derfynol Ysgolion Conwy!

Author picture

Am y chwe wythnos diwethaf, dwi wedi bod yn gweithio gyda chwe ysgol yng Nghonwy, Gogledd Cymru, wrth i'r fyfyrwyr gystadlu yn Miwtini Bach, sef her entrepreneuraidd sy'n cyfuno elfennau o "The Apprentice" gyda "Dragon's Den." Gyda'r dasg o ddylunio cynnyrch, llunio cynllun busnes, gweithio allan cyllid, creu logo a hysbyseb, a chyflwyno cyflwyniad cymhellol i banel o arbenigwyr uchel eu parch, mae'r meddyliau ifanc yma wedi arddangos creadigrwydd a dyfeisgarwch rhyfeddol.

Nos Fawrth, 27ain o Chwefror, cynhaliwyd y rownd derfynol yn M-SParc, Gaerwen. Yr ysgolion a gymerodd ran oedd – Ysgol Porth y Felin, Ysgol Deganwy, Ysgol Pencae, Ysgol Pant y Rhedyn, Ysgol Capelulo, ac Ysgol Awel y Mynydd – pob un wedi dod â’u timau buddugol allan i gystadlu am y wobr fawr o £1000!

Roedd y panel beirniadu, sef Libby Duo (Cyngor Conwy), Emily Roberts (M-SParc), Elain Davies (M-SParc a Busnes Cymru), a Sioned Young o Mwydro; yn wynebu’r dasg frawychus o werthuso’r syniadau arloesol a gyflwynir gan yr entrepreneuriaid uchelgeisiol yma.

Un peth a oedd yn wirioneddol amlwg drwy gydol y gystadleuaeth oedd amrywiaeth syfrdanol y cynhyrchion. Er bod pawb wedi derbyn yr un briff dylunio, aeth pob tîm i’r afael â’r her gyda safbwyntiau unigryw, gan arwain at amrywiaeth o gynigion unigryw. Mae’n destament i greadigrwydd a dyfeisgarwch di-ben-draw ein hieuenctid, gan ein hatgoffa ni i gyd o bŵer meddwl y tu allan i’r bocs.

Ar ran Gwasanaethau Addysg Conwy, pleser oedd cael ein gwahodd i eistedd ar banel beirniadu prosiect cyffrous Miwtini Bach. Roedd hi mor ysbrydoledig gweld y dysgwyr yn cyflwyno ac yn siarad am eu prosiectau, a oedd yn wirioneddol anhygoel. Roedd yn amlwg bod cymaint o feddwl, creadigrwydd a gwaith caled wedi mynd i mewn i ddatblygu holl elfennau’r briff. Da iawn i’r holl ysgolion a gymerodd ran a llongyfarchiadau mawr i’r ysgolion buddugol, Ysgol Deganwy ac Ysgol Awel y Mynydd.

– Libby Duo, Rheolwr Strategol, Gwasanaeth Cyflogaeth Conwy

Braint oedd cael gweld entrepreneuriaid ifanc yn serennu yn nigwyddiad ffeinal Miwtini Bach, Conwy yn M-SParc. Oedd y prynhawn yn un llawn bwrlwm, creadigrwydd ac arloesedd. Mae dyfodol entrepreneuriaeth Gogledd Cymru mewn dwylo saff iawn dwi’n sicr ohono!

– Sioned Young, Mwydro

Mi wnes i fwynhau’r profiad o weithio gyda phobl ifanc brwdfrydig ac ysbrydoledig yn fawr gan fod ganddyn nhw syniadau gwych ac fe wnaethant arddangos eu sgiliau entrepreneuraidd trwy gydol eu hamser gyda Miwtini Bach. Rwy’n gobeithio’n fawr y byddant yn cael eu hannog yn y dyfodol i ddatblygu’r sgiliau entrepreneuraidd hyn a gobeithio y byddant yn gwybod i gysylltu â ni pan fyddant yn barod i ddechrau eu busnes eu hunain.

– Elain Davies, Hwylusydd Ymgysylltu Cychwyn Busnes, M-SParc

Ynghanol cystadleuaeth frwd a safon eithriadol o geisiadau, daeth dau dîm i’r amlwg yn fuddugol, gyda’u syniadau’n dal calonnau a meddyliau’r beirniaid.

Sicrhaodd Ysgol Deganwy y chwyddwydr gyda’u cynnyrch ‘Baggy Pack’, sef sach gefn wedi’i wneud o ddillad ysgol wedi’u hailbwrpasu. Mae eu hymagwedd arloesol nid yn unig yn mynd i’r afael â phryderon cynaliadwyedd ond hefyd yn atseinio ag ethos cymuned a dyfeisgarwch.

Yn y cyfamser, gwnaeth Ysgol Awel y Mynydd argraff ar y panel gyda’u creadigaeth ‘Breuddwyd Trychfilod’, Gwesty Pryfed wedi’i adeiladu o frigau a phlanhigion o dir eu hysgol. Mae eu menter ecogyfeillgar nid yn unig yn darparu noddfa i fywyd gwyllt lleol ond hefyd yn hyrwyddo stiwardiaeth amgylcheddol ymhlith cenedlaethau iau.

Mae Miwtini Bach nid yn unig yn meithrin sgiliau entrepreneuraidd ond hefyd yn meithrin gwersi amhrisiadwy mewn gwaith tîm, arloesedd a gwytnwch. Wrth i ni ddathlu llwyddiannau’r darpar entrepreneuriaid hyn, gadewch inni hefyd gydnabod effaith ddofn mentrau fel Miwtini Bach ar feithrin y genhedlaeth nesaf o arweinwyr gweledigaethol.

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.