Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Parc Gwyddoniaeth yn lansio rhaglen recriwtio fawr gyda 50 o swyddi ar gael

Picture of Jamie Thomas

M-SParc gan Brifysgol Bangor i ychwanegu dros 40 o rolau lleoliad diwydiannol i'w hacademi sgiliau a saith swydd hirdymor, cymorth da, mewn ymgyrch cyflogaeth sgiliau fawr.

Gan barhau â’i uchelgais i greu cyfleoedd gyrfa sy’n talu’n dda yn y rhanbarth, mae M-SParc yn falch iawn o gychwyn rhaglen recriwtio a fydd yn gweld bron i 50 o weithwyr yn cael eu hychwanegu at y cwmni, gan gynnig amrywiaeth o gyfleoedd cyffrous sy’n talu’n dda yn y sector gwyddoniaeth a thechnoleg. .

Gan ehangu ar raglen hynod lwyddiannus yr Academi Sgiliau, sydd eisoes wedi cynnig cyfleoedd i lawer o unigolion, bydd y rhaglen yn uwchsgilio ac yn pontio’r ‘bwlch sgiliau’ yn y rhanbarth. Bydd dros 40 o leoliadau Academi Sgiliau ar gael.

Yn ogystal â’r rhaglen sgiliau a chyflogaeth enfawr, bydd M-SParc yn recriwtio saith swydd tymor hwy a fydd yn hanfodol i sicrhau twf cyffrous parhaus y Parc Gwyddoniaeth.

Mae’r Academi Sgiliau yn darparu cyfleoedd i raddedigion, pobl sy’n cael eu tangyflogi neu sy’n dymuno uwchsgilio, a’r rhai sydd eisiau newid gyrfa, ac mae’r lleoliadau pum mis â thâl sy’n cael eu cynnig fel rhan o’r derbyniad diweddaraf hwn yn berthnasol i ystod eang o yrfaoedd. llwybrau.

M-SParc Skills Academi logo

Mae’r cyfleoedd sydd ar gael yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: Datblygu Meddalwedd, Realiti Rhithwir/Realiti Estynedig, Datblygu Gwefan neu Ap, gwaith yn y diwydiant teledu, Peirianwyr Sain neu Glyweled, Dylunwyr Cynnyrch, Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, Datblygwyr Cynnwys, Ffotograffiaeth a Fideograffeg, Peirianwyr, peilotiaid Drone, Cemeg, Addysgwyr STEM, AI a datblygwyr Internet of Things a llawer mwy.

Bydd pob un o’r lleoliadau hyn yn rhoi profiad hanfodol, â thâl, gydag aelodau’r Academi Sgiliau wedi’u lleoli mewn diwydiant gydag amrywiol aelodau o gymuned fusnes M-SParc. Ar ddiwedd y lleoliad, bydd pob un yn meddu ar y sgiliau a’r hyder i neidio i rôl yn y diwydiant, gan roi’r hyder i gyflogwyr eu bod yn cyflogi gweithiwr medrus sy’n ‘barod yn y gweithle’ ac yn gallu cyfrannu at eu cwmni.

Bydd M-SParc hefyd yn recriwtio saith swydd tymor hwy i’w tîm craidd, a fydd yn hanfodol i sicrhau twf cyffrous parhaus y Parc Gwyddoniaeth, gan gynnwys canolbwyntio ar ddatblygiadau carbon isel, allgymorth sgiliau, ac uwchsgilio digidol. Mae’r rolau’n cynnwys Swyddog Datblygu’r Sector Carbon Isel, Rheolwr Prosiect Cyfalaf a Refeniw, a Rheolwr Arloesedd Digidol.

Wrth i’r rhaglen recriwtio gyffrous hon gael ei lansio, dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai, Pryderi ap Rhisiart:

Dyma’n union pam y datblygwyd M-SParc, i wneud gwahaniaeth sylweddol i’r economi ranbarthol, ac mae recriwtio bron i 50 o aelodau tîm i ychwanegu at y gymuned wych sydd gennym yma yn hynod gyffrous.

Rydyn ni i gyd wedi clywed digon yn ddiweddar am swyddi’n cael eu colli a’u hadleoli o’r rhanbarth oherwydd ffactorau amrywiol, felly mae hwn yn hwb gwych i’r ardal ac rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu’r tîm a’r gronfa dalent yma yn M-SParc mewn ffordd mor gyffrous ac arwyddocaol.

Rydym am recriwtio saith unigolyn medrus iawn i ychwanegu at dîm craidd M-SParc, tra hefyd yn darparu lleoliadau diwydiant ystyrlon i dros 40 o bobl fwy uchelgeisiol o bob cefndir i weithio gyda ni a’n tenantiaid i ddatblygu eu hunain i fynd ymlaen a gobeithio y byddant yn sicrhau swyddi parhaol ar ddiwedd eu lleoliadau, ar ôl dod trwy ein Hacademi Sgiliau profedig.

Ychwanegodd Kieran Hughes, aelod cyntaf Academi Sgiliau M-SParc:

Rwyf wedi mwynhau bod yn rhan o Academi Sgiliau M-SParc. Mae wedi bod yn gyfle gwych i ddatblygu profiad byd go iawn o’r gweithle, mewn amgylchedd llawn bwrlwm gyda her wahanol bob dydd.

Rydw i yng nghanol fy lleoliad chwe mis ac wedi dysgu a thyfu cymaint yn ystod y cyfnod hwnnw, gan gymhwyso’r hyn rydw i wedi’i ddysgu yn yr ysgol a’r brifysgol i’r gweithle ac rydw i wedi mwynhau’r profiad cyfan yn fawr iawn.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn technoleg, gwyddoniaeth neu’r diwydiannau creadigol ac eisiau datblygu a dod o hyd i waith mewn amgylchedd gwych gyda rhai busnesau cyffrous iawn, byddwn yn argymell yn fawr gwneud cais i ymuno â’r Academi Sgiliau.

Dywedodd Sian Lloyd Roberts, Rheolwr Sgiliau Rhanbarthol Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru:

Mae’r Academi Sgiliau yn fenter wych gan ei bod yn rhoi profiad diwydiant hanfodol i bobl mewn sectorau gyrfa sy’n awyddus i feithrin talent newydd a chyffrous, fel y diwydiannau gwyddoniaeth, technoleg a chreadigol.

Mae’n wych gweld M-SParc yn bwrw ymlaen ag ehangu’r Academi’n gyflym, gyda dros 40 o gyfleoedd bellach ar gael i ymgeisio amdanynt, ac y bydd pob un o’r unigolion hyn yn elwa cymaint o gymryd rhan. Byddwn yn argymell yn gryf y dylai unrhyw un sy’n chwilio am gyfle gwaith yn y sectorau gwyddoniaeth, technoleg neu greadigol wneud cais i ymuno â’r Academi a manteisio ar raglen mor wych.

Gallwch ddarganfod mwy am yr Academi Sgiliau drwy fynd i www.tinyurl.com/AcademiSgiliau a gwneud cais i ymuno â’r Academi Sgiliau neu gofrestru ar gyfer rolau tymor hwy M-SParc drwy fynd i’r dudalen Gyrfaoedd ar wefan M-SParc.

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.