M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Plant4Plant: Plannu Coed yn M-SParc

Author picture
Mawrth o Fentrau Gwyrdd yn M-SParc

Ym mis Mawrth eleni, mae M-SParc yn cychwyn ar genhadaeth i droi’r tymor yn wyrdd gyda dau ddigwyddiad plannu coed arwyddocaol. Mae ein menter yn gweld plannu 250 o goed Nadolig ochr yn ochr â mwy na 100 o goed gwrychoedd, dau brosiect sy’n dod â chymuned, cynaliadwyedd a dysgu ynghyd mewn ffordd gyffrous.

Cydweithio ar gyfer Dyfodol Gwyrddach

Mewn partneriaeth arbennig gydag ysgolion lleol Canolfan Addysg Y Bont ac Ysgol Esceifiog, rydym yn cyflwyno cynllun “Plant4Plant”. Nid yw’r fenter hon yn ymwneud â phlannu coed yn unig; mae’n ymwneud â hau’r hadau ar gyfer dyfodol mwy disglair. Bydd holl elw’r prosiect o fudd uniongyrchol i Ganolfan Addysg Y Bont, gan gefnogi calon ein cymuned. Ein nod yw plannu 250 o goed sbriws Norwy yn M-SParc. Bydd y coed hyn nid yn unig yn gwneud ein safle’n wyrddach ond hefyd yn yr ystafelloedd dosbarth byw lle gall plant ac ymwelwyr ddysgu am fioamrywiaeth, ôl troed carbon, a hyd yn oed agweddau entrepreneuraidd rhedeg busnes cynaliadwy.

Mae’r cysyniad yn syml ond yn arloesol. Bydd y coed, sydd wedi’u plannu mewn potiau sy’n mynd yn y ddaear, yn cael eu rhentu allan yn ystod tymor y Nadolig, dim ond i ddychwelyd i M-SParc wedyn. Bydd y cylch hwn yn sicrhau bod y coed yn parhau i amsugno carbon deuocsid trwy gydol y flwyddyn, gan gefnogi ein hamgylchedd tra’n dod â llawenydd a chynaliadwyedd i’n cartrefi bob Nadolig.

Dwi’n gyffrous iawn am y plannu coed a gwrychoedd, bydd cael mwy o goed yn helpu i gynyddu’r fioamrywiaeth ar y safle, a gwella ansawdd y pridd a’r aer ac yn ein helpu i ddal CO2 wrth i ni weithio tuag at ein nod o fod yn NetZero erbyn 2030. Bydd y cyfle ychwanegol i weithio gydag ysgolion i annog menter busnes a chynaliadwyedd trwy raglen Plant4Plant yn wych i’r gymuned ac i’r dyfodol.

Author picture

Dr Debbie Jones
Rheolwr Arloesi Carbon Isel, M-SParc

Meithrin Gwirodydd Entrepreneuraidd a Stiwardiaid Amgylcheddol

Mae prosiect Plant4Plant yn mynd y tu hwnt i gadwraeth amgylcheddol. Mae’n anelu i feithrin sgiliau entrepreneuraidd ymhlith myfyrwyr trwy greu hwb dysgu sy’n canolbwyntio ar blannu coed, addysg amgylcheddol, a datblygu busnes. Bydd myfyrwyr yn ymwneud â chreu cynlluniau busnes, datrys problemau yn greadigol, a chymhwyso sgiliau mathemategol, i gyd o fewn cyd-destun ymwybyddiaeth amgylcheddol.

Yr Achos dros Goed Nadolig Go Iawn

Pam dewis coeden go iawn dros un artiffisial? Mae coed Nadolig go iawn yn cyfrannu’n sylweddol at gadwraeth amgylcheddol, gan amsugno carbon deuocsid tra’n cynnig noddfa i fywyd gwyllt wrth iddynt dyfu. Mae coed artiffisial,, yn groes i hyn, wedi’u gwneud o blastigau na ellir eu hailgylchu, nad ydynt yn fioddiraddadwy, yn peri pryder amgylcheddol oherwydd y nwyon tŷ gwydr a ryddheir wrth eu cynhyrchu a’r ôl troed carbon sy’n gysylltiedig â’u cludo.

Gall coeden artiffisial 2 fetr gynhyrchu hyd at 40kg o allyriadau carbon. Mewn cymhariaeth, mae coeden go iawn, o’i thyfu’n gynaliadwy a’i hailgylchu’n naddion pren, yn arwain at lawer llai o 4kg o allyriadau carbon. Er mwyn i goeden artiffisial fod ag ôl troed carbon is nag un go iawn, byddai angen ei defnyddio am dros ddegawd. Fodd bynnag, mae coed a dyfir mewn potiau ar rent yn opsiwn hyd yn oed yn fwy cynaliadwy, gan gynnig y llawenydd o gael coeden fyw yn eich cartref heb yr euogrwydd amgylcheddol.

Ehangu ein Bioamrywiaeth

Mae ein hymrwymiad i wella bioamrywiaeth yn cael ei gryfhau ymhellach drwy blannu 105 o goed brodorol gan Coed Cadw. Bydd y coed hyn yn ehangu ein gwrychoedd, gan gynnig cyfle ymarferol i bobl ifanc a gwirfoddolwyr gyfrannu at ein hecosystem. Nod y fenter hon yw cynyddu’r amrywiaeth o adar a chwilod yn M-SParc, gan gyfoethogi ein bioamrywiaeth leol.

Croesawu Cynaliadwyedd

Mae ein mentrau yn M-SParc yn fwy na phlannu coed yn unig; maen nhw’n ymwneud â phlannu syniadau, meithrin twf, a dyfodol cynaliadwy. Trwy ymgysylltu ag ysgolion lleol, y gymuned a gwirfoddolwyr, nid yn unig tyfu coed yr ydym, ond hefyd meithrin ecosystem cyfoethocach, mwy amrywiol.

Mae ehangu ein gwrychoedd yn dyst i’r ymrwymiad hwn. Mae’r waliau byw yma yn hanfodol i wella bioamrywiaeth, creu coridorau i fywyd gwyllt ffynnu, a chynnig lloches i adar, pryfed a phlanhigion.

‘Dan ni’n eich annog i ymuno â ni ar y daith werdd hon—nid yn unig yn ysbryd y Nadolig ond fel ymrwymiad trwy’r flwyddyn i gynaliadwyedd. Boed trwy gymryd rhan yn ein digwyddiadau plannu, dewis coeden Nadolig fyw, neu rannu neges bioamrywiaeth a chadwraeth, mae pob cam yn cyfrif.

Gyda’n gilydd, gadewch i ni blannu’r hadau ar gyfer ddyfodol gwyrddach, mwy bioamrywiol, gan feithrin amgylchedd lle gall natur a chymunedau ffynnu ochr yn ochr.

Cysylltwch â Molly

Gad fi wybod os hoffech fwy o wybodaeth neu os hoffech wirfoddoli gyda’n plannu coed a gwrychoedd!

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.