M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Polisi Preifatrwydd

Pwy ydym ni

Cyfeiriad ein gwefan yw: https://m-sparc.com.

post@m-sparc.com

01248 858000

M-SParc, Ynys Môn, LL60 6AG

Cwcis

Os byddwch yn llenwi unrhyw ffurflen ar ein gwefan gallwch optio i mewn i gadw eich enw, cyfeiriad e-bost a gwefan mewn cwcis. Mae’r rhain er hwylustod i chi fel nad oes yn rhaid i chi lenwi eich manylion eto pan fyddwch yn ymweld eto. Bydd y cwcis hyn yn para am flwyddyn. Gweler ein Polisi Cwcis llawn yma.

Cynnwys wedi’i fewnosod o wefannau eraill

Mae rhai tudalennau ar y wefan hon gyda cynnwys wedi’i fewnosod. Mae cynnwys sydd wedi’i fewnosod o wefannau eraill yn ymddwyn yn union yr un ffordd â phe bai’r ymwelydd wedi ymweld â’r wefan arall. Gweler isod bolisïau preifatrwydd yr holl wefannau sydd wedi’u hymgorffori a’u cysylltu.

Gall y gwefannau hyn gasglu data amdanoch chi, defnyddio cwcis, mewnosod tracio trydydd parti ychwanegol, a monitro eich rhyngweithio â’r cynnwys sydd wedi’i fewnosod, gan gynnwys olrhain eich rhyngweithio â’r cynnwys sydd wedi’i fewnosod os oes gennych gyfrif ac wedi mewngofnodi i’r wefan honno.

Pam rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch chi

Mae angen i M-Sparc gasglu a chadw gwybodaeth amdanoch chi er mwyn:

 • Cyflwyno ei wasanaeth i chi;

 • Cadarnhau pwy ydych i ddarparu gwasanaethau i chi;

 • Byddwch yn ymwybodol o’ch anghenion i ddarparu gwasanaethau yr ydych yn gofyn amdanynt;

 • Cysylltu â chi drwy’r post, e-bost neu dros y ffôn;

 • Darparu gwasanaeth, digwyddiad neu weithgaredd diogel, pleserus ac effeithiol i chi;

 • At ddibenion rheoli, darparu, hyrwyddo, gwerthuso a gwella ein hyfforddiant, digwyddiadau a gweithgareddau;

 • Er mwyn gallu darparu gofal priodol i chi mewn digwyddiad meddygol neu ddamwain sydd angen triniaeth cymorth cyntaf neu gysylltu â rhywun mewn argyfwng;

 • Rhoi gwybod i chi am weithgareddau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi;

 • I redeg ein busnes mewn ffordd effeithlon a phriodol. Mae hyn yn cynnwys rheoli ein sefyllfa ariannol, gallu busnes, cynllunio, cyfathrebu, llywodraethu corfforaethol, ac archwilio;

 • Atal neu ganfod twyll a llygredd;
 • Sicrhau ein bod yn bodloni ein rhwymedigaethau statudol gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud â chydraddoldeb ac iechyd a diogelwch.

Mae’n bosibl y byddwn yn casglu’r data canlynol oddi wrthych:

 • Enw

 • Cyfeiriad

 • Dyddiad Geni

 • Cyfeiriad ebost

 • Rhif Ffon

 • Manylion cerdyn credyd

 • Manylion cyfrif banc

 • Rhyw

 • Anabledd

Sut rydym yn casglu eich gwybodaeth bersonol

Gellir casglu gwybodaeth bersonol yn y ffyrdd canlynol:

 • Ar bapur neu ar ffurf electronig

 • Cyfrif cwsmer neu ffurflenni ar-lein

 • Ê-bost

 • Ffon

 • Gwefan

 • TCC

 • Gwyneb i wyneb

Dim ond i brosesu trafodion a data y bydd y wybodaeth bersonol hon yn cael ei defnyddio er mwyn darparu’r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt neu i gydymffurfio â’n dyletswydd gyfreithiol. Byddwn yn nodi’n glir yn ein Hysbysiadau Preifatrwydd beth fyddwn yn ei wneud â’ch data.

Cyfreithiol

Er mwyn prosesu eich gwybodaeth bersonol mae’n rhaid i ni gael sail gyfreithiol i wneud hynny. Byddwn yn dweud wrthych beth yw hyn pan fyddwn yn casglu’r wybodaeth. Yr unig sail gyfreithlon y gallwn ei defnyddio fydd un o’r canlynol:

 1. Ar sail eich caniatâd

 2. Angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract gyda chi (neu i gymryd camau i ymrwymo i gontract gyda chi)

 3. Angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol y mae M-Sparc yn ddarostyngedig iddo

 4. Angenrheidiol i amddiffyn eich buddiannau hanfodol chi neu berson arall

 5. Angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd

 6. Angenrheidiol ar gyfer buddiannau cyfreithlon M-Sparc neu drydydd parti.

Eich hawliau mewn perthynas â’ch data

Mae’r gyfraith ar ddiogelu data yn rhoi hawliau penodol i chi mewn perthynas â’ch data sydd gennym. Mae rhain yn:

 • Yr hawl i gael gwybod. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni ddweud wrthych sut rydym yn defnyddio eich data, a dyma ddiben yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

 • Yr hawl mynediad. Mae gennych hawl i gael mynediad at y data sydd gennym amdanoch. I wneud hynny, dylech wneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth.

 • Yr hawl i gywiro unrhyw wallau. Os yw unrhyw ddata sydd gennym amdanoch yn anghyflawn neu’n anghywir, gallwch ofyn i ni ei gywiro.

 • Yr hawl i ddileu gwybodaeth. Os hoffech i ni roi’r gorau i brosesu eich data, mae gennych yr hawl i ofyn i ni ei ddileu o’n systemau. Os nad oes gennym unrhyw sail gyfreithiol i barhau i gadw eich data mae’n rhaid i ni dynnu oddi ar ein systemau.

 • Yr hawl i gyfyngu ar brosesu’r data. Er enghraifft, os credwch fod y data sydd gennym yn anghywir, byddwn yn rhoi’r gorau i brosesu’r data (tra’n dal i’w gadw) hyd nes y byddwn wedi sicrhau bod y data’n gywir.

 • Yr hawl i gludadwyedd. Gallwch gael ac ailddefnyddio eich data personol a gedwir gennym drwy symud, copïo neu drosglwyddo eich data o un amgylchedd TG i un arall mewn ffordd ddiogel a heb effeithio ar ei ddefnyddioldeb.

 • Yr hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol. Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich data os caiff ei ddefnyddio ar gyfer marchnata uniongyrchol neu ei gasglu ar gyfer tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd, arfer awdurdod swyddogol, neu o dan fudd cyfreithlon.

 • Yr hawl i reoleiddio unrhyw benderfyniadau awtomataidd a phroffilio data personol. Mae’n rhaid i ni ddweud wrthych os byddwn yn gwneud penderfyniadau awtomataidd a/neu’n defnyddio’ch data personol ar gyfer proffilio ac mae gennych hawl i wrthwynebu. Mae yna ganllawiau llym y mae’n rhaid i ni eu dilyn os byddwn yn defnyddio’ch data personol yn y modd hwn.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Byddwn yn cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data a’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol ac yn defnyddio’ch gwybodaeth i:

 • Ymgymryd â phrosesau gweinyddol i ddarparu’r gwasanaeth y gofynnoch amdano

 • Prosesu trafodion ariannol gan gynnwys taliadau am wasanaethau

 • Darparu gwasanaeth i chi

 • Diogelu unigolion rhag y risg o niwed neu anaf, lle bo angen

 • Caniatáu dadansoddiad ystadegol o ddata (na ellir eich adnabod yn bersonol ohono) fel y gallwn dargedu a chynllunio darpariaeth gwasanaethau

 • I anfon gwybodaeth atoch am ein gwasanaethau a digwyddiadau os ydych wedi gofyn i ni wneud hynny. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut rydym yn defnyddio eich manylion personol, cysylltwch â

  Post@m-sparc.com

  Gallwch hefyd gyflwyno cais gwrthrych am wybodaeth os oes angen copi arnoch o unrhyw ddata sy’n ymwneud â chi.

Sut rydym yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel

Rydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel trwy:

 • Ei gadw dim ond cyhyd ag y mae angen inni

 • Gwirio bod mesurau diogelu effeithiol ar waith

 • Sicrhau bod yr holl weithwyr sy’n trin eich gwybodaeth wedi cael hyfforddiant priodol

 • Bod â phrosesau ar waith i fonitro, nodi ac ymdrin â chamddefnydd gan weithwyr

 • Prosesu’r holl ddata personol yn unol ag egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.

Sut rydym yn rhannu eich gwybodaeth

Mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom hefyd i rannu data penodol gyda chyrff cyhoeddus eraill, megis CThEM, a byddwn yn gwneud hynny pan fo’r gyfraith yn mynnu hynny. Yn gyffredinol, byddwn yn cydymffurfio â cheisiadau am wybodaeth benodol gan gyrff rheoleiddio a gorfodi’r gyfraith eraill lle mae hyn yn angenrheidiol ac yn briodol neu’n rhannu gwybodaeth â nhw os yw er ein budd cyfreithlon ein hunain i wneud hynny.

Er mwyn darparu gwasanaethau i chi, efallai y bydd angen i ni benodi sefydliadau eraill (fel proseswyr ) i gyflawni rhai gweithgareddau ar ein rhan. Gall y rhain gynnwys, er enghraifft, sefydliadau prosesu taliadau, sefydliadau dosbarthu, tai postio a chontractwyr neu ymgynghorwyr sy’n darparu gwasanaethau i ni lle mae angen i ni ddarparu gwybodaeth bersonol gyfyngedig iddynt, i’w galluogi i ddarparu’r gwasanaethau hyn ar ein rhan. Rydym yn dewis y sefydliadau hyn yn ofalus ac yn rhoi mesurau ar waith i wneud yn siŵr nad ydynt yn cael gwneud unrhyw beth gyda’ch gwybodaeth bersonol na fyddai M-SParc yn ei wneud eu hunain.

Ni fyddwn yn gwerthu eich data personol i unrhyw drydydd parti.

Cwynion

Nod ein swyddog diogelu data yw datrys pob cwyn yn uniongyrchol am y ffordd rydym yn trin gwybodaeth bersonol (gweler Cysylltu â Ni uchod).
Fodd bynnag, mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn am fater diogelu data i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, y gellir cysylltu â hi drwy:

Post: Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF.
Ffôn: 0303 123 1113 (cyfradd leol) neu 01625 545 745.

Gallwch ymweld â’u gwefan am ragor o wybodaeth yn https://ico.org.uk/concerns

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.