Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

SparcX

Picture of Charlie Jones

Ddoe fe ddaru M-SParc gynnal ffair yrfaoedd gyda gwahaniaeth! SparcX oedd ei enw, ac roedd yn llwyddiant ysgubol!

Daeth y digwyddiad â cheiswyr gwaith angerddol ynghyd â busnesau blaengar o’r sector gwyddoniaeth a thechnoleg – busnesau a oedd yn recriwtio! Darparodd SparcX gyfle unigryw i’r ddau grŵp gysylltu, rhwydweithio ac ysbrydoli ei gilydd.

I’r rhai ohonoch sydd ddim yn gwybod erbyn hyn; Mae M-SParc yn darparu gofod labordy a swyddfa i gwmnïau yn y sectorau gwyddoniaeth a thechnoleg, gyda ffocws ar feithrin arloesedd, cydweithio a thwf. ‘Da ni’n darparu cymorth busnes pwrpasol i helpu’r cwmnïau hynny i ffynnu, ac mae’r cyflog cyfartalog yn M-SParc bron i £5k yn fwy na chyfartaledd Cymru. Fodd bynnag, ‘da ni’n ymwybodol iawn o’r bwlch sgiliau sy’n bodoli yn y diwydiant ac yn gweithio’n ddiflino i bontio’r bwlch hwn drwy gynnal digwyddiadau fel SparcX, a thrwy ein rhaglen Sgil-SParc.

Oeddech chi’n gwybod bod 7,000 o bobl yng Ngogledd Cymru yn cael eu cyflogi mewn swyddi sgiliau digidol lefel uwch, ond mae cymaint â 27,000 o bobl yn cael eu tangyflogi? Mae angen cynnydd o 23% yn nifer y meddianwyr proffesiynol yn y sector ynni a’r amgylchedd erbyn 2024, a chynnydd o 20% mewn galwedigaethau cyswllt a thechnegol. Dyma’r bwlch sgiliau rydyn ni’n ceisio’i bontio.

Yn ystod SparcX, roedd yr awyrgylch yn drydanol, gyda’r mynychwyr brwdfrydig yn cyflwyno eu hunain ac yn rhannu eu profiadau a’u dyheadau. Gall sefyll o flaen cynulleidfa a siarad amdanoch chi’ch hun fod yn heriol, ond roedd pobl yn gwneud eu gorau glas ac yn gweld y manteision! Darparodd y sesiwn rwydweithio’r llwyfan perffaith i geiswyr gwaith siarad â busnesau, gofyn cwestiynau, a dysgu mwy am y diwydiant. Ac, wrth gwrs, roedd barbeciw i gloi; pa awyrgylch gwell i drafod gyrfaoedd?

I geiswyr gwaith – gan gynnwys graddedigion, myfyrwyr Prifysgol Bangor, a’r rhai oedd yn meddwl newid gyrfa – roedd mynychu SparcX yn brofiad gwerthfawr iawn. Roedd yn gyfle i gwrdd â phobl ysbrydoledig, dysgu am gyfleoedd newydd a chyffrous yn y sector gwyddoniaeth a thechnoleg, a gwneud cysylltiadau gwerthfawr a allai helpu i lunio eu llwybr gyrfa.

I fusnesau, roedd mynychu SparcX yr un mor werthfawr. Roedd yn gyfle i arddangos eu hangerdd dros arloesi, cyfarfod a recriwtio ceiswyr gwaith dawnus, a rhwydweithio gyda busnesau eraill yn y diwydiant.

Roedd SparcX yn enghraifft wych o sut y gall pŵer cymuned ysbrydoli arloesedd, ysgogi twf, a chreu dyfodol mwy disglair i bawb. Oeddech chi yno?

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.