M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Statws Borthladd Rhydd wedi'i sicrhau i Ynys Môn

Emily Roberts
Mae llywodraethau’r DU a Chymru yn cadarnhau heddiw fod dau Borthladd Rhyddd newydd, un yn Ynys Môn ac un ym Mhort Talbot ac Aberdaugleddau, wedi bod yn llwyddiannus yn eu ceisiadau.

Mae Porthladdoedd Rhydd yn caniatáu i nwyddau gael eu cludo i mewn gyda llai o fiwrocratiaeth, ac yna mae cynhyrchion newydd a wneir gyda’r nwyddau hynny yn cael eu hallforio heb gostau allforio trwm. Ochr yn ochr â phecyn cynhwysfawr o fuddion, bydd y safleoedd Freeport yn mwynhau cymhellion treth a thollau i hybu buddsoddiad, gan greu miloedd o swyddi o ansawdd uchel yn rhai o’n cymunedau mwyaf difreintiedig.

Mae ymchwil yn dangos y gallai Porthladd Rhydd Môn:

    • creu hyd at 13,000 o swyddi sgiliau uchel, gyda cyflog uchel i bobl leol dros 15 mlynedd;
    • cynyddu CMC y DU o £1bn erbyn 2030, wedi’i ysgogi gan fuddsoddiad busnes mewn ymchwil a datblygu, gan wasanaethu cadwyn gyflenwi technolegau gwyrdd newydd;
    • cynyddu allbwn gweithgynhyrchu ar draws Gogledd Cymru wrth weithio mewn partneriaeth â sefydliadau addysgol o safon fyd-eang a chefnogi uwchsgilio cymunedau ar draws Gogledd Cymru.

Bydd y Porthladd Rhydd yn cyflymu’r defnydd o gynhyrchu ynni cynaliadwy drwy adeiladu ar fentrau sero-net sy’n arwain y diwydiant ar hyn o bryd ar arfordir yr Ynys. Bydd hyn yn atgyfnerthu ‘Rhaglen Ynys Ynni’ bresennol y Cyngor Sir ac yn cynhyrchu cyflenwadau ynni y mae mawr eu hangen ar gyfer gweddill y DU. Bydd nodau sero net yn cael eu cyflawni drwy’r prosiect ynni llanw mwyaf â chaniatâd yn y byd.

Bydd Porthladd Rhydd Ynys Môn yn ymestyn 45km o borthladd Caergybi, gan gwmpasu Ynys Môn gyfan, gyda phedwar parth wedi’u dynodi’n safleoedd treth neu dollau. Y safleoedd arfaethedig yw Porthladd Caergybi (gan gynnwys cyn safle 213 erw Alwminiwm Môn), Parc Cybi, Rhosgoch ac M-SParc.

Mae M-SParc yn croesawu’r cyhoeddiad, sy’n cefnogi ein huchelgais ar gyfer Ymchwil, Effaith ac Arloesi yn y rhanbarth.
Rydym yn croesawu’r cyfle i weithio ar y manylion dros y misoedd nesaf er mwyn cefnogi sgiliau a chreu swyddi yn y rhanbarth. Byddwn hefyd yn manteisio ar y cyfle i gefnogi ein nodau o gyrraedd Sero Net erbyn 2030.

Dywedodd Pryderi ap Rhisiart, RhG M-SParc Dyma gyhoeddiad positif i’r rhanbarth a bydd y porthladd rhydd yn cefnogi ein gwaith i greu swyddi o safon a gwarchod ein cymunedau. Mae ymchwil a datblygu ac arloesedd yng nghalon y cais a dyma’n union y mae M-SParc a’n tenantiaid arloesol yn ei wneud. Rydym hefyd yn falch bod y gwaith o ddatblygu sgiliau yn rhan allweddol o’r cynllun.“ychwanegodd “ Edrychwn ymlaen rwan i ddatblygu’r manylion gyda’n partneriaid”

Dywedodd Dylan J. Williams, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ynys Môn, “Rwyf wrth fy modd gyda’r penderfyniad heddiw, sy’n foment hanesyddol i Ynys Môn. Gall sicrhau statws Borthladd Rhydd gyflwyno newid gwirioneddol, trawsnewidiol i gymunedau yma ac ar draws Gogledd Cymru.”

“Bydd yn ysgogi creu swyddi hirdymor sylweddol i bobl leol yn ogystal â buddion economaidd-gymdeithasol ehangach a datblygiadau cadwyn gyflenwi. Bydd hyn yn helpu i gadw ein pobl ifanc yn eu cymunedau lleol, gan gadw cymeriad unigryw ein Ynys, ei diwylliant a’r iaith Gymraeg.”

I gael rhagor o wybodaeth am Borth Rhydd Ynys Môn, ewch ihttps://angleseyfreeport.co.uk/home-e/

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.