M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Telerau ac Amodau

Pan rydych yn archebu ystafell gyda M-SParc, rydych chi’n cytuno â’r Telerau ac Amodau isod.

Taliadau - Cleient Allanol

Bydd yr ystafelloedd cyfarfod yn cael eu bilio trwy anfoneb, gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a’r PO sy’n cael ei ddarparu. Os na ddarperir e-bost “cyfrifon” ar wahân, bydd yr anfoneb yn cael ei hanfon at y person sy’n gwneud yr archeb. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau ei fod yn cael ei hanfon ymlaen at y person perthnasol. Cyhoeddir anfonebau yn dilyn y digwyddiad

Rhaid talu anfonebau o fewn 30 diwrnod. Mae M-SParc yn cadw’r hawl i wrthod archebion gan bobl neu sefydliadau sydd ag anfonebau eithriadol. Nid yw’r prisiau a ddangosir ar ein deunyddiau marchnata yn cynnwys TAW oni nodir fel arall.

Bydd yr ystafelloedd cyfarfod yn cael eu bilio a’u hychwanegu at eich cyfrif a byddant yn ymddangos ar eich anfoneb fisol fel tenant. Bydd unrhyw ostyngiadau neu ddefnydd am ddim o ystafelloedd cyfarfod yn cael eu hychwanegu at eich cyfrif ymlaen llaw ac ni fyddant yn ymddangos ar eich bil.

Taliadau – Cleiant Mewnol

Cansliadau

Rhaid cadarnhau canslo mewn e-bost gydag o leiaf 48 awr o rybudd, neu os ydych chi’n denant / cleient mewnol, yna fe allwch chi ganslo drwy’r porth ar-lein.

Caiff archebion sy’n cael eu canslo gyda mwy na 48 awr o rybudd eu had-dalu trwy nodyn credyd.

Ni fydd ad-daliadau os ydych yn canslo o fewn 48 awr

Darperir arlwyo trwy Gaffi Tanio, sy’n cael ei redeg gan Becws Môn. Nid yw M-SParc yn gyfrifol am arlwyo, ac mae unrhyw ddiwygiadau neu ganslo i’w trefnu’n uniongyrchol gyda’r caffi. Gellir cysylltu â nhw trwy hello@monbakery.co.uk.

Arlwyo

Defnyddio’r ystafelloedd

Sicrhewch fod gennych yr holl offer angenrheidiol ar gyfer eich cyfarfod. Nid ydym yn cyflenwi gliniaduron.

Os ydych chi’n archebu’r ystafell Cydweithrediad neu’r Ystafell Fwrdd, mae cyfrifiadur wedi’i gynnwys gyda’r ystafell, yn y sgriniau mawr.

Mae gan bob ystafell gebl HDMI sy’n eich galluogi i gysylltu’ch gliniadur. Os ydych chi’n defnyddio ‘WePresent’ i rannu’r sgrin, mae cyfarwyddiadau ar y sgrin ym mhob ystafell gyfarfod. Mae cyfarwyddiadau hefyd wedi’u hargraffu ym mhob ystafell. Gwnewch yn siŵr eich bod yn newid eich gosodiadau Wi-Fi fel y cyfarwyddir, a dilynwch bob pwynt yn union fel y dangosir ar y sgrin. Gall gymryd hyd at 10 munud i sefydlu’r tro cyntaf, felly efallai y byddwch am gyrraedd yn gynnar ar gyfer hyn.

Os oes angen ystafell benodol arnoch chi, rhowch o leiaf 48 awr o rybudd.

Gellir darparu siartiau troi ar eich cais. Rhowch 48 awr o rybudd.

Byddwch yn ymwybodol nad yw cefnogaeth dechnoleg ar gael ar fyr rybudd gan fod ein staff yn aml yn brysur, ac felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n barod iawn i’ch cyfarfod.

Mae Wi-Fi am ddim ar gael trwy’r adeilad; Gelwir y Wi-Fi yn “Wi-Fi Guest”.

Mae’r adeilad yn cau am 5, a ni fydd modd i chi aros yn hwyrach na 5yh os nad ydi hyn wedi ei gytuno oflaen llaw.

Os ydych chi’n defnyddio’r ffôn yn yr ystafell, byddwn yn eich anfonebu am gost yr alwad.

Os, am unrhyw rheswm, eich bod yn gadael yr ystafell mewn cyflwr sy’n ei wneud hi’n angenrheidiol i ni cael glanhawyr allanol, neu eich bod yn creu difrod, byddwn yn pasio’r gost ymlaen i chi.

Mae’r adeilad yn gwbl hygyrch i’r rhai sydd â gofynion ychwanegol.

Os byddwch yn dod ag unrhyw offer trydanol ychwanegol, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau ei fod yn cael prawf PAT; Nid yw M-SParc yn gyfrifol am eich offer a’i ddiogelwch tra ei fod ar y safle.

Bydd lleoliad yr allanfa tân, toiledau ac yn y blaen yn cael eu dangos i’r gwesteiwr ar ôl cyrraedd. Fe’u hysbysir os bydd unrhyw ymarferion tân yn cael eu cynllunio. Eu cyfrifoldeb hwy yw trosglwyddo’r wybodaeth hon i’r mynychwyr.

Os ydych chi’n archebu lle ar ran un arall, gwnewch yn siŵr eu bod yn ymwybodol o’r telerau y maent yn cytuno iddynt.

Dylid cyfeirio pob ymholiad a chwyn ynglŷn â thelerau ac amodau cael eu cyfeirio at post@m-sparc.com

Iechyd a Diogelwch

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.