M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Tenantiaid newydd M-SParc yn edrych i “droi'r llanw” ar lygredd plastig

Jamie Thomas

Wedi'i eni mewn cyfnod clo, mae cwmni biotechnoleg PlantSea wedi sefydlu yn M-SParc, gan weithio i ddarparu dewis arall cynaliadwy i blastigau yn seiliedig ar wymon.

Mae’r gogledd-orllewin yn un o brif ganolfannau Cymru ar gyfer ailgylchu ac arloesiadau amgylcheddol, felly bydd PlantSea, yn ffitio’n braf yn lleoliad newydd nhw wrth iddynt weithio’n ddiflino i ddarparu dewis arall cynaliadwy i blastigau un defnydd – sy’n deillio o wymon.

Amlygir llygredd plastig a’r effaith y mae’n ei gael ar ein hamgylchedd yn rheolaidd yn y cyfryngau, gan effeithio’n sylweddol ar ein cymunedau a chael effaith ddinistriol ar ein bywyd gwyllt.

Mae cymunedau yn y gogledd-orllewin, yn arbennig, wedi cael llwyddiant sylweddol wrth leihau gwastraff plastig, gydag Ynys Môn wedi arwain cyfraddau ailgylchu’r genedl o’r blaen, a chymunedau fel Beaumaris yn sefydlu gweithgorau di-blastig i helpu busnesau yn yr ardal i gael gwared ar blastigau un defnydd o eu gweithrediadau.

tîm plantMôr

Sefydlwyd PlantSea gan dri myfyriwr PhD Prifysgol Aberystwyth ar ôl iddynt ennill cystadleuaeth InvEnterPrize a drefnwyd gan Ysgol Fusnes y Brifysgol a Champws Arloesi Aber, gan sicrhau cyllid cychwynnol, ac mae ganddynt uchelgeisiau mawr ar gyfer y dyfodol.

Trafododd Mr Gianmarco Sanfratello, Cyd-sylfaenydd PlantSea, nôd y cwmni:

Troi’r llanw ar lygredd plastig yw ein gweledigaeth. Rydym am ddisodli plastigau un defnydd am ddeunyddiau arloesol, cynaliadwy sy’n deillio o wymon. Rydym yn prosesu gwymon ac yn ei droi’n ddeunydd cynaliadwy a all fod yn addas ar gyfer ystod o wahanol ddefnyddiau.

Dechreuodd ein taith yn ystod y cyfnod clo fel tri ffrind yn byw yn Aberystwyth ac yn astudio ar gyfer ein doethuriaethau yn y Brifysgol yno, pob un â diddordeb cyffredin yn yr amgylchedd a’i amddiffyn ac eisiau gwneud rhywbeth am y peth – heb wybod beth fyddai hynny ar y pryd.

Rydym yn trosi gwymon yn ddeunyddiau amgen, ac yn y pen draw byddwn yn cyrraedd y pwynt lle mae gennym ddeunydd a all ddisodli plastigau â deunydd sy’n llawer mwy cynaliadwy na dewisiadau amgen cyffredin eraill.

Ochr yn ochr â’i gyd-sylfaenwyr eraill, Alex Newnes a Rhiannon Rees, cafodd y tri eu hysbrydoli gan eu hamgylchedd yn Aberystwyth lle gwelsant wymon bob dydd ar y traethau gogoneddus, cyn i’r triawd gweithio ar lansio eu busnes.

Mae cydweithrediad pwysig sydd wedi datblygu i helpu PlantSea i symud ymlaen wedi bod gyda Chanolfan BioComposites Prifysgol Bangor. Dr Viacheslav Tverezovskiy. Esboniodd Pennaeth Ymchwil Cemeg y ganolfan:

Yr Hydref diwethaf, pan gysylltodd Gianmarco a disgrifio’r dull newydd a ddefnyddir gan PlantSea, roeddwn yn hapus i gynghori ar gamau pellach i’r cwmni newydd cyflawni ei nodau technegol.

Gan weithio ar y cyd â busnes arall yng Nghymru, Olew Ltd, gwnaethom lawer o waith i ysgrifennu cynnig Innovate UK, sydd wedi’i ariannu ac rydym bellach ar ddechrau taith ddichonoldeb“ PlantSea-Pack ”18 mis.

Ynghyd ag astudiaeth ddichonoldeb, mae PlantSea yn chwilio am fasnacheiddio ei dechnoleg newydd ar gyfer ystod eang o gymwysiadau posibl ac mae’r Ganolfan BioComposites yn defnyddio ein profiad i helpu i wneud i hyn ddigwydd.

PlantSea team outside of Aber Innovation building

Yn yr amgylchiadau presennol, bydd llawer mwy o entrepreneuriaid yn sicr o geisio sefydlu busnesau neu ddatblygu arloesiadau yn y sector biotechnoleg, ond nid yw tenantiaid newydd M-SParc am gael eu brawychu gan y gystadleuaeth.

Ychwanegodd Mr Sanfratello:

Mae’n amserol iawn edrych ar y math hwn o dechnoleg, oherwydd mae’r byd yn deffro i’r broblem ac mae yna lawer o arian a chefnogaeth ar gyfer dod o hyd i ddewisiadau amgen i blastigau, felly gwelsom hyn fel cyfle gwych i ddechrau.

Mae’n bwysig iawn bod mwy o gwmnïau’n gweld y cyfle a’r cyfrifoldeb yma i geisio cyflawni’r atebion mwy cynaliadwy hyn. Nid ydym yn ei ystyried yn gystadleuaeth, oherwydd mae cymaint o blastig ar gael i’w ddisodli ac mae angen dod o hyd i ateb ar unwaith.

Mae defnyddwyr yn dechrau bod yn fwy eco-ymwybodol ac eisiau’r atebion hyn, felly rydyn ni’n un o lawer sy’n gweithio tuag at hynny ac rydyn ni’n hyderus iawn ein bod ni’n gallu cyflawni ein datrysiad yn y dyfodol.

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.