Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

STEM a Sgiliau

Mae ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf yn bwysig i ni, ac rydym wedi partneru gyda rhai o addysgwyr gorau gogledd Cymru i lansio Clwb Sparci.

Arloeswr ifanc, mae hwn i chdi!

Croeso i STEM-SParc, rhaglen hwyliog a chyffrous sydd wedi’i chynllunio ar eich cyfer chi! Ystyr STEM yw Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, a Mathemateg, ac mae’n ymwneud ag archwilio a dysgu sut mae pethau’n gweithio.

Credwn y gall pawb fod yn wyddonydd neu’n beiriannydd, yn dechnegydd neu’n ddyfeisiwr, ac rydym am eich helpu i ddod yn seren STEM. Mae gennym amrywiaeth o weithgareddau, digwyddiadau, a rhaglenni a fydd yn eich helpu.

P’un a ydych chi’n caru robotiaid, eisiau dysgu sut i godio, neu’n chwilfrydig am ynni adnewyddadwy, mae gennym ni rywbeth at ddant pawb. Mae ein rhaglenni’n cael eu cyflwyno gan addysgwyr cyfeillgar a gwybodus sy’n frwd dros rannu eu cariad at STEM gyda phobl ifanc fel chdi. ‘Da ni hefyd yn cysylltu â gweithwyr proffesiynol mewn diwydiant, fel y gallwch ddysgu am STEM bywyd go iawn.

Rydym am annog mwy o ferched i gymryd rhan mewn STEM hefyd, gan ein bod yn credu bod amrywiaeth yn hanfodol i wneud y byd yn lle gwell. Felly, os ydych chi’n barod i droi’n seren STEM, dewch i ymuno â ni!

M-SParc Clwb Sparci mascot

Oedolion, darllenwch ymlaen…

Ein cenhadaeth yn M-SParc yw cefnogi datblygiad economi gynaliadwy yn y rhanbarth trwy feithrin arloesedd, ymchwil ac entrepreneuriaeth. Un o feysydd allweddol ein gwaith yw Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).

Mae STEM yn faes hollbwysig ar gyfer twf economaidd, a chredwn fod buddsoddi mewn sgiliau STEM yn hanfodol ar gyfer llwyddiant ein heconomi yn y dyfodol, gan helpu i bontio’r ‘bwlch sgiliau’ a chreu pobl leol sydd â’r sgiliau a’r hyder i fanteisio ar y cyfleoedd gyrfa. rydym yn gweld yn dod i’r amlwg yn y rhanbarth.

Pam M-SParc?

Mae M-SParc mewn sefyllfa dda i gyflwyno rhaglenni STEM am sawl rheswm. Rydym yn barc gwyddoniaeth sydd wedi’i sefydlu gyda ffocws ar wyddoniaeth a thechnoleg, ac sy’n gartref i ystod o gwmnïau sy’n seiliedig ar wyddoniaeth a thechnoleg, sy’n darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu gan weithwyr proffesiynol, sy’n medru rhannu eu profiad o STEM yn y byd go iawn. Rydym ni yn M-SParc wedi datblygu perthynas agos ag ysgolion lleol a sefydliadau addysgol, sy’n ein galluogi i deilwra ein rhaglenni STEM i anghenion penodol y gymuned leol.

Rydym yn gweithio’n agos gyda phartneriaid gan gynnwys y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, STEM Gogledd, a Phrifysgol Bangor, i sicrhau ein bod yn ffitio i mewn i strategaethau lleol a chenedlaethol, gan ychwanegu gwerth yn hytrach na dyblygu gwaith presennol.

Mae gennym ystod o fentrau wedi’u dylunio i gefnogi Sgiliau yn y rhanbarth:

Clwb Sparci

Mae Clwb Sparci yn glwb STEM Cymraeg unigryw sy’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau cyffrous bob mis, i ysbrydoli plant o bob oed. O weithdai codio a dosbarthiadau roboteg i arbrofion gwyddoniaeth a sesiynau gwneuthurwr, rydym am i bob plentyn allu cael mynediad i STEM a’i fwynhau. Mae Clwb Sparci yn gymuned gynhwysol ac ysbrydoledig – byddwch yn rhan ohoni, ac ymunwch â’n sesiwn nesaf:

Miwtini Bach

Rhaglen i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 ymgysylltu ag ac dysgu am Entrepreneuriaeth! Treialwyd Miwtini Bach yn 2022 gyda 10 ysgol cynradd, gyda phlant yn dysgu am ddylunio a datblygu cynnyrch, prisio, marchnata, creu brand, a chyflwyno eu syniad terfynol am gyllid. Ar hyd y ffordd maen nhw’n siarad â phobl sy’n gweithio mewn diwydiant, ac yn profi eu syniadau. Yn 2023 ymunodd 5 o ysgolion oedd yn cystadlu â ni yn yr Eisteddfod i gyflwyno eu syniadau buddugol. Mae plant sy’n ymgysylltu ag Entrepreneuriaeth yn mynd ymlaen i ennill tua 10.2% yn fwy na’u cyfoedion nad ydynt yn cael y cyfle hwn. Mae Miwtini Bach bellach yn cael ei gyflwyno am ei ail flwyddyn. Am ragor o wybodaeth, ac i gael eich ysgol gynradd, clwb neu grŵp cymunedol ar y rhestr, cysylltwch â Sioned.(Noder, dim ond yn siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn y mae Miwtini Bach yn rhedeg ar hyn o bryd.)

Academi Sgiliau

Mae Academi Sgiliau M-SParc yn rhoi pobl mewn cyflogaeth i ennill profiad mewn diwydiant, gyda ffocws ar sectorau digidol a sero-net. Rydym yn gofalu am y cyflogau ac AD, ac mae cwmnïau yn gwneud eu rhan drwy ddarparu cyflogaeth werthfawr gydag ychydig o gymorth ychwanegol. Mae’r rhai yn yr Academi yn adeiladu eu sgiliau gweithle, sgiliau pobl, a phrofiad sector – yn aml iawn, mae hyn yn arwain at eu recriwtio ar ddiwedd y 6 mis. Dysgwch fwy yma!

Sgil-SParc

Rydym yn gyffroes iawn i gyhoeddi Sgil-SParc , pecyn gwaith Cymraeg. Mae Skill-SParc wedi’i gynllunio’n benodol i fynd i’r afael â’r cwricwlwm newydd i Gymru a chysylltu â diwydiant yn y sectorau digidol, ynni, creadigol-ddigidol ac entrepreneuraidd. Yn ogystal â bod yn drawsgwricwlaidd, mae Sgil-SParc yn canolbwyntio ar gadw merched mewn STEM, annog entrepreneuriaeth, a chefnogi rhieni i ddeall ac ysbrydoli plant i fynd am yrfaoedd STEM yn y rhanbarth.

Gyda gweithgareddau sy’n digwydd mewn ysgolion ac yn M-SParc, gyda siaradwyr o fusnesau lleol a phynciau sy’n cyd-fynd â themâu pob ysgol unigol, rydym yn edrych ymlaen at ddod â Sgil-SParc allan i’n cymunedau.

Y bwriad yw creu piblinell; o ryngweithio â STEM yn yr ysgol gynradd, i weithdai uwch yn yr ysgol uwchradd, ac yna ymlaen i’n Hacademi Sgiliau a thu hwnt. Mae Sgil-SParc wedi’i gynllunio i fod yn rhaglen gynhwysfawr a hirdymor i drawsnewid sut mae ein rhanbarth yn canfod ac yn paratoi ar gyfer gyrfaoedd mewn STEM.

Cysylltwch i gael eich ysgol ar y rhestr!

Cylchlythyr Sgiliau a STEM and Skills Newsletter

* indicates required

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed ganddynt:

Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan.

Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Trwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgwch fwy am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Emily Roberts, llun proffil mewn ysfafell cyfarfod

Teimlo'n ysbrydoledig?

Dewch i gymryd rhan! Cysylltwch heddiw!

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.