Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Clwstwr Agritech

Mae’r clwstwr Amaeth-Tech yn gweithio i ddatblygu datrysiadau technoleg newydd arloesol ac arloesol, er budd y sector amaeth. Dysgwch fwy am y prosiect, ein partneriaid a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Technoleg newydd arloesol ar gyfer y sector amaeth.

Ceir cydweithrediadau rhwng y cwmnïau, a chymorth penodol i’w helpu i ffynnu a hysbysebion.

Rydym yn awyddus i ddatblygu’r clwstwr hwn ymhellach, gan ddod o hyd i ragor o gyfleoedd i gwmnïau gydweithio ar grantiau, datblygu cynnyrch newydd, neu hyd yn oed dim ond i rannu syniadau a thrafod beth sy’n bosibl.

Cefnogaeth 1:1

Cyfoedion i gyfoedion

Mynediad i
Mentoriaid

Ariannu

The Green Eagle

Sicrhaodd M-SParc gyllid gan SBRI Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Ffermio Sero Net i greu datrysiad carbon isel ar gyfer mynd i’r afael â chwyn mewn amaethyddiaeth, gan weithio ar y cyd â dau o’u cwmnïau tenantiaid.

Ynghyd â’n tenantiaid Arialworx a 42able, fe wnaethom ddatblygu’r Eryr Werdd. Gwyliwch y fideo i ddarganfod mwy!

Ein Cwmnïau AgriTech

M-SParc Tenants, Naturiol
Naturiol

Cenhadaeth Naturiol yw cynyddu’r defnydd o blanhigion cynhenid di-fwyd sy’n tyfu ar dir ymylol (tir heb unrhyw ddefnydd amaethyddol), trwy ynysu cemegau perfformiad swmp i gymryd lle petrocemegion. Mae gan Naturiol ddiddordeb arbennig yng nghymwysiadau saponins (cemegau sy’n deillio o blanhigion); mae gan y rhain briodweddau gwrth-ffwngaidd a gwrth-barasitig sydd wedi’u hen sefydlu.

Mae’r cwmni’n canolbwyntio ar saponinau pur sengl y gellir eu haddasu i wella bioactifedd, er enghraifft rheoli parasitiaid mewn anifeiliaid a phobl. Mae meysydd eraill yn cynnwys datblygu strategaeth gynyddol ar gyfer planhigion sy’n cynhyrchu symiau mawr o asid brasterog newydd i’w ddefnyddio mewn diet ac mewn colur. Mae’r cwmni wedi datblygu sebon pryfleiddiad newydd sydd bellach yn cael ei gludo i’r farchnad gan bartner rhyngwladol. Mae gan Naturiol hefyd brofiad sylweddol o gymhwyso fferomonau wrth reoli plâu pryfed.

M-SParc Tenants, Diagnostig
Diagnostig

Mae gan Diagnostig arbenigedd penodol mewn synthesis cydrannau unigol o waliau celloedd mycobacteria, gan gynnwys nifer o foleciwlau sy’n bresennol mewn brechlyn BCG. Mae’r moleciwlau hyn yn gyfryngau signalau imiwnedd cryf ac yn cael eu gwerthuso fel cymhorthion posibl (cynyddu’r nerth) mewn brechlynnau, gan gynnwys y rhai ar gyfer clefydau anifeiliaid.

Gellir eu defnyddio hefyd i ganfod gwrthgyrff mewn serwm o anifeiliaid sydd wedi’u heintio â chlefydau a achosir gan mycobacteria, megis clefyd Johne neu TB buchol. Mae clefyd Johne yn afiechyd sy’n cael ei achosi gan Mycobacterium avium paratuberculosis, ac mae’n bresennol mewn llawer o fuchesi; mae’n anodd iawn ei ganfod yn ei gamau cynnar ac mae pwysau cynyddol i ddilysu buchesi rhydd Johne ar gyfer y gadwyn fwyd. Mae Diagnostig yn datblygu profion cyflym a all roi canlyniad ar y fferm.

M-SParc Tenants, Menter Mon
Tech Tyfu - Prosiect Menter Môn

Mae Tech Tyfu yn beilot ffermio fertigol, wedi’i leoli yn M-SParc ac yn cael ei ddarparu gan Menter Môn. Mae ffermio fertigol yn cynnwys hydroponeg, sef techneg ar gyfer tyfu cnydau gan ddefnyddio hydoddiant llawn maetholion, a dim pridd!

Mae Tech Tyfu yn defnyddio hydroponeg i archwilio’r potensial ar gyfer amaethyddiaeth amgylchedd rheoledig yn y gadwyn cyflenwi bwydydd ffres ar draws gogledd Cymru. Bydd y prosiect yn galluogi ffermwyr i wneud defnydd o’u hadeiladau amaethyddol a allai gartrefu’r unedau hyn, a chyflenwi bwytai o safon uchel yng ngogledd Cymru. Mae hydroponeg yn defnyddio 10% o’r dŵr a ddefnyddir mewn amaethyddiaeth gonfensiynol.

M-SParc Tenants, Bimedia
Bimedia

Mae Bimeda yn wneuthurwr byd-eang blaenllaw, yn farchnatwr ac yn ddosbarthwr cynhyrchion iechyd anifeiliaid a fferyllol milfeddygol. Trwy ehangu parhaus a chaffael strategol, mae Bimeda wedi sefydlu marchnadoedd mewn mwy na saith deg o wledydd ledled y byd ac mae ganddo alluoedd ymchwil a datblygu, gweithgynhyrchu a dosbarthu ledled Ewrop, Gogledd America, De America, Affrica, Asia ac Awstralasia. Mae Bimeda yn cyflogi bron i 800 o weithwyr ledled y byd ac mae ganddo ei bencadlys byd-eang yn Nulyn, Iwerddon. Mae Bimeda yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr sy’n cael ei yrru gan gwsmeriaid, a gwerthu cynhyrchion o ansawdd uchel yn gyson, ar lefel prisiau sy’n ymwybodol o’r farchnad.

Yn y DU, mae Bimeda yn canolbwyntio’n bennaf ar y categorïau rheoli parasitiaid, maeth, cynhyrchu gwartheg ac iechyd ceffylau; darparu cynhyrchion cost-effeithiol o ansawdd uchel i filfeddygon, gweithwyr iechyd anifeiliaid proffesiynol a ffermwyr ledled y wlad.

M-SParc, Aerial Worx and fourtywoable logos in a group
Eryr Gwyrdd

Ganwyd Eryr Gwyrdd, sy’n gydweithrediad rhwng M-SParc a dau denant, Aerialworx a Fourtytwable, o gyllid SBRI gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Ffermio Net Sero. Mae’n ymateb i’r alwad am ddatgarboneiddio’r sector amaeth, drwy ddod â dyfeisiadau technolegol i’r maes (yn llythrennol!) i fynd i’r afael â’r hen broblem o chwistrellu plaladdwyr.

Mae’r Eryr Gwyrdd yn drôn a fydd yn adnabod chwyn ac yn mynd i’r afael â nhw fesul un; mynd at wraidd y broblem. Bydd yr Eryr Werdd yn arddangos sut y gall deallusrwydd artiffisial, gweledigaeth gyfrifiadurol a thechnoleg dronau gyflymu’r diwydiant ffermio a thwf yn economi Cymru. Bydd y prosiect yn arbed costau, amser, effaith amgylcheddol, allyriadau carbon a gwella diogelwch fferm. Fel arfer gwneir y gwaith gan dractorau diesel neu â llaw gan orchuddio erwau o dir, yn aml heb unrhyw angen gan mai dim ond rhan fechan o’r cae yw chwyn.

Mae’r Eryr Gwyrdd yn brosiect cysyniad, er hynny, os gellir profi’r dechnoleg, yna bydd cyllid pellach yn cael ei sicrhau i fasnacheiddio’r prosiect, gan alluogi’r tîm i fynd ag ef i’r farchnad er budd amaethyddiaeth genedlaethol. Gellir addasu’r AI hefyd i adnabod chwyn brodorol ar gyfandiroedd eraill, gan arwain at yr Eryr Werdd yn lledaenu adenydd ar draws y byd.

M-SParc Tenants, Dewin.tech
Dewin Dŵr a Dewin Mŵ

Mae Dewin – y gair Cymraeg am wizard – yn arbenigo mewn amrywiaeth o gynhyrchion i gefnogi Agri, gan gynnwys dewin agored:cau sy’n defnyddio IoT i hysbysu ffermwyr pan fydd gatiau’n cael eu gadael ar agor. Yn dilyn Agri-Hack M-SParc, dyfarnwyd cyllid i Dewin i ddatblygu cynhyrchion pellach. Nod Dewin Dŵr yw helpu ffermwyr i ragweld pryd y gallant wasgaru slyri, a gall herio’r ddeddfwriaeth bresennol sydd ond yn caniatáu taenu yn ystod rhai misoedd. Gan ddefnyddio synwyryddion pridd a gorsafoedd tywydd, bydd Dewin Dŵr yn defnyddio 7 fferm i brofi’r dechnoleg er mwyn creu’r model adborth ffermwyr.

Datblygodd Dewin Mw hefyd o’r Agri-Hack, gan gyflwyno cydweithrediad rhwng dau gwmni er mwyn datblygu cynnyrch AI y gellid ei hyfforddi i adnabod buchod a lloi, a rhagweld lloia er mwyn addasu’r ffermwr.

M-SParc Tenants, Micron Agritech
Micron Agritech

Wedi’i leoli yn Iwerddon, roedd Micron Agritech hefyd yn enillwyr yr Agri Hack a byddant yn creu cyfleoedd gyrfa wrth iddynt ddatblygu eu cynnyrch yn eu swyddfa Gymreig yn M-SParc. Mae’r cwmni’n datblygu pecyn ochr-ysgrifbin ar gyfer adnabod parasitiaid mewn anifeiliaid cynhyrchu. Hyd yn hyn, mae’r cwmni wedi dilysu’r dechnoleg sy’n seiliedig ar ddysgu peiriannau i weithio ar gyfer samplau gwartheg ac wedi ffeilio patentau lluosog ar y pecyn sy’n caniatáu i samplau gael eu casglu a’u paratoi ar y safle.

Mae cysylltiadau ymchwil yn cael eu gwneud â Phrifysgol Bangor, er mwyn gweithio gyda myfyrwyr i symud y prosiect yn ei flaen, ac yn y pen draw i ddechrau masnacheiddio yma yng Nghymru.

M-SParc Tenants, Bic Innovation
BIC Innovation

Mae cynnig BIC yn canolbwyntio ar ddatblygu cysyniadau, cynllunio busnes, manyleb cwmpas, caffael a rheoli prosiectau fel asiantau cleient.

Gyda phrofiad uniongyrchol o gyflawni prosiectau gallu arloesi, mae gan BIC bersbectif unigryw i ychwanegu gwerth o ystyried eu hymgysylltiad uniongyrchol â diwydiant a buddiolwyr y dyfodol. Mae aelodau tîm BIC wedi gweithio yn y sector gofal iechyd a gwyddorau bywyd i lefel bwrdd uwch. Mae rolau wedi cynnwys gwerthu a datblygu busnes, ymchwil a datblygu, gweithrediadau, a chyfrifoldebau clinigol a rhyngwladol.

Mae BIC Innovation felly mewn sefyllfa dda i gynnig cymorth busnes i gwmnïau sydd wedi’u lleoli yn M-SParc ac sy’n tyfu yn y sector technoleg-amaeth, i yswirio eu busnes sydd â’r siawns orau bosibl o gyrraedd masnacheiddio.

Prifysgol Bangor logo
Henfaes ym Mhrifysgol Bangor

Canolfan Ymchwil Henfaes yw cyfleuster maes rhagorol Ysgol Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor, sydd wedi’i lleoli tua 7 milltir o Fangor a 252 hectar o faint. Mae’n cynnig cyfleoedd heb eu hail i astudio amgylcheddau amrywiol o lefel y môr i fod ymhlith y tir uchaf yn Eryri, i gyd ar un fferm. Mae’n darparu cyfleusterau ar gyfer ymchwil ac addysgu mewn gwyddor amgylcheddol, amaethyddiaeth (gan gynnwys cnydau âr a phori da byw), coedwigaeth, hydroleg a chadwraeth. Mae ganddi hefyd draethlin helaeth ar gyfer astudio prosesau morfa heli arfordirol.

Mae cyfleusterau Henfaes yn cynnwys:

  • Dau labordy modern gydag offer cysylltiedig ar gyfer paratoi samplau a rhai dadansoddiadau ar y safle
  • Cyfleusterau tŷ gwydr a reolir gan gyfrifiadur (gan gynnwys lysimeter 24-tanc)
  • Ystafelloedd twf
  • Gorsaf dywydd awtomatig gyda throsglwyddiad data telemetreg
  • Rhwydwaith COSMOS-UK ar gyfer monitro lleithder pridd
  • Gwaith arbrofol hirdymor ar dir pori, cnydau, amaeth-goedwigaeth, coedwigaeth a gwyddor pridd yn cwmpasu 40 ha
  • 16 o ddomau solar (a reolir gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg), sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd ar gyfer gwaith sy’n ymwneud ag osôn
  • Lleiniau cnydau arddangos, yn aml gyda diwydiant ar gyfer ymchwil masnachol a digwyddiadau arddangos
Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Ydych chi eisiau bod yn rhan o'r Clwstwr Agritech?

Dywedwch wrthym beth hoffech chi o’r Clwstwr.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.