M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Digidol

Mae digidol yn cyffwrdd â bron pob agwedd o arloesi a'n bywydau.

Mae M-SParc yn ganolog i arloesedd yng Ngogledd Cymru ac mae digidol wrth wraidd yr arloesedd hwnnw. Mae digidol yn galluogi pob diwydiant, o ynni i drafnidiaeth, amaethyddiaeth i dwristiaeth; nid oes sector sydd heb gael ei ddylanwadu gan ddigideiddio.

Yn gynyddol mae ein gwasanaethau cyhoeddus, gofal iechyd ac addysg yn cael eu hategu gan wasanaethau digidol, sy’n cyffwrdd â’n bywydau personol a phroffesiynol bob dydd. Mae sgiliau digidol yn hanfodol y dyddiau hyn.

Sefydlwyd y tîm Digidol yn 2022 i ddarparu cymorth digidol arbenigol i’n hecosystem a thu hwnt. Rhyngweithio â sefydliadau lleol, cefnogi busnesau newydd a chwmnïau tenantiaid, gan alluogi prosiectau digidol cydweithredol ar draws pob sector ac yn ein cymunedau.

Gwasanaethau a Chymorth

Clwsterau ac Grwpiau

Ein Meysydd Ffocws

Digwyddiadau

Tom Burke - Rheolwr Arloesi Ddigidol

Tom yw Prif Swyddog Gweithredol platfform digwyddiadau ar-lein hybrid Haia, a Rheolwr Arloesi Digidol M-SParc ers mis Hydref 2023.

Rhodri Williams - Prentis Gradd Seiberddiogelwch

Wedi geni a’i fagu yng Ngaerwen, mae Rhodri yn un o’r aelodau cyntaf o’r Academi Sgiliau. Mae Rhodri yn gweithio gyda thenantiaid yn cynnwys anodi data ar gyfer deallusrwydd artiffisial, dylunio gyda chymorth cyfrifiadur a gweithgynhyrchu gyda chymorth cyfrifiadur, ac yn ymwneud a M-SParc ar y Lon. n rhan o’r swydd, mae Rhodri yn astudio BSc Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol ym Mhrifysgol Bangor, sydd yn cynnwys dealltwriaeth rhwydweithiau, moeseg data ac ysgrifennu mewn ieithoedd rhaglennu Java, Python a HTML.

Rhodri, llun proffil

Gwasanaethau a Chymorth

Clwsterau ac Grwpiau

Mae M-SParc yn cefnogi ac yn meithrin ein hecosystem ddigidol leol trwy chwarae rhan flaenllaw mewn amrywiol o glystyrau a grwpiau diwydiant. Darllenwch fwy amdanynt isod. Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn cefnogi grwpiau diwydiant digidol eraill, cysylltwch os ydych yn meddwl eich bod yn rhan o sector a fyddai’n elwa o grŵp arweinyddiaeth diwydiant.

Clwstwr Agritech logo

Clwstwr Agritech.Cymru

Sefydlodd M-SParc y clwstwr Agritech.Cymru i ddatblygu partneriaethau a chysylltiadau rhwng busnesau o’r un anian ac ymchwilwyr yn y maes. I osod Cymru ar flaen y gad yn y chwyldroadau diweddaraf ym myd amaeth. Dysgwch fwy am brosiectau a chyfleoedd cyffrous yn y maes, ein partneriaid a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Mae clwstwr Agritech.Cymru yn cynnig y canlynol i aelodau:

 • Cymorth 1-i-1 i’ch helpu i dyfu.
 • Cysylltiadau Cymheiriaid i Gyfoedion, i’ch helpu i gydweithio a chydweithio.
 • Mynediad at fentoriaid i’ch helpu i dyfu.
 • Mynediad at gyllid.
 • Dewch i gwrdd â busnesau ac ymchwilwyr eraill yn y sector.
 • Byddwch y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau a chyfleoedd yn y sector

Ewch i https://agritech.cymru/ i ddarganfod mwy.

Grŵp Seneddol Trawsbleidiol ar Ddigidol yng Nghymru

Mae grŵp Seneddol Trawsbleidiol ar Ddigidol yng Nghymru yn cyfrannu at sicrhau bod Cymru mewn sefyllfa dda i elwa’n gymdeithasol ac yn economaidd o’r sector digidol. Mae’r grŵp yn edrych yn eang ar ddigidol a’i rôl wrth gyfrannu at ddyfodol cadarnhaol i Gymru mewn meysydd fel yr economi, gwasanaethau, sgiliau a chynhwysiant.

Mae M-SParc yn gweithredu fel ysgrifenyddiaeth i’r grŵp Trawsbleidiol ar Ddigidol yng Nghymru, gan helpu i gynghori ar bynciau i’w trafod a dod o hyd i arbenigwyr yn eu meysydd i arddangos a chynghori aelodau’r Senedd a’u cynrychiolwyr ar agweddau pwysig ar ddigidol.

Mae cyfarfodydd blaenorol y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddigidol yng Nghymru wedi ymdrin â phynciau fel:

 • Strategaeth Ddigidol
 • Sgiliau Digidol
 • Agritech
 • Digidol mewn Iechyd a Gofal
 • Digidol a Sero Net
 • Technoleg Iaith
 • Technoleg Twristiaeth

YoGallwch ddarganfod mwy am y grŵp gan gynnwys cofnodion y cyfarfodydd blaenorol ar dudalen y grŵp: Grŵp Trawsbleidiol ar Ddigidol yng Nghymru.

Is-grŵp Clwstwr Cyflogwyr Sgiliau Digidol

Fel rhan o’n hymrwymiad i ddatblygu’r sgiliau digidol sydd eu hangen ar Ogledd Cymru i ffynnu, mae M-SParc yn aelodau o Is-grŵp Clwstwr Cyflogwyr Sgiliau Digidol y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol ac yn cadeirio ar hyn o bryd. Nod y grŵp yw datblygu dull cydweithredol, cydgysylltiedig ac wedi’i dargedu o ymdrin â heriau sgiliau digidol fel bod gan y rhanbarth weledigaeth glir a set o flaenoriaethau.

Mae M-SParc wedi cydlynu digwyddiadau sgiliau digidol ar y cyd â’r Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol fel ein Expo Sgiliau Digidol a Gyrfaoedd 2022 a oedd yn llwyddiant sylweddol.

“Cafodd y digwyddiad ganlyniadau anhygoel gyda graddedigion a phobl ifanc yn cael cynnig cyfweliadau gyda chyflogwyr lleol!” — Karen Smith, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.

Mae mentrau fel yr Expo sgiliau yn dod â’r rhai sydd â’r sgiliau a’r uchelgeisiau ynghyd wyneb yn wyneb â’r union gyflogwyr yn y sector digidol ar draws gogledd Cymru sy’n edrych i’w llogi. Canolbwyntio ar yr holl gyfleoedd gwych yn y rhanbarth i bobl weithio ym myd digidol neu ddylunio.

I ddysgu mwy am y Grŵp Clwstwr Cyflogwyr Sgiliau Digidol gweler yr adrannau perthnasol ar wefan y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol.

Ein Meysydd Ffocws

Ydych chi eisiau dysgu mwy am digidol?

Cysylltwch â’n Tîm Digidol!

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.