M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Egni

Meithrin gallu, prosiectau a phartneriaethau mewn Carbon Isel

Mae Carbon Isel wrth wraidd popeth y mae M-SParc yn ei wneud.

Mae M-SParc yn rhan allweddol o ffocws carbon isel Gogledd Cymru, gan gysylltu â datblygiadau cyffrous sy’n digwydd ar ‘Ynys Ynni’ Ynys Môn, ac ar draws Gogledd Cymru. Ni yw’r bwrlwm yng nghanol y gweithgaredd hwn, gan roi ein hunain a’n cwmnïau tenantiaid wrth galon datblygiadau newydd a chyffrous.

Sefydlwyd tîm Egni yn 2021 i ddarparu cymorth arbenigol yn y sector carbon isel ac i fanteisio ar yr ystod eang o gyfleoedd yn y sector hwn ar draws Gogledd Cymru. Mae’r tîm yn gweithio ar draws ystod o brosiectau o gefnogi’r sector ynni gwynt ar y môr i niwclear newydd, o gynghori cwmnïau ar sut i leihau eu hôl troed carbon i gynllunio sut i gyrraedd sero net erbyn 2030! Mae tîm Egni yn frwd dros greu Cymru fwy cynaliadwy drwy helpu’r amgylchedd a sicrhau ein bod ni i gyd yn cyrraedd ein hymrwymiadau sero net a thrwy greu cyfleoedd cyffrous newydd ar draws y sector carbon isel yng ngogledd Cymru.

Arloesi ar gyfer yr Amgylchedd

Cefnogi uchelgeisiau datgarboneiddio’r rhanbarth

Anelu at fod yn gwmni Net-Zero erbyn 2030

Yn gysylltiedig â datblygiadau mewn ynni Niwclear, Llanw, Gwynt, Solar a Hydrogen

Debbie, profile photo

Dr Debbie Jones - Rheolwr Arloesi Carbon Isel

Enillodd Debbie ei PhD mewn Cemeg Niwclear o Brifysgol Manceinion yn 2016 ac ar ôl hynny treuliodd 3 mis yn gweithio i Hitachi Research Labs yn Japan. Ers dychwelyd i Ogledd Cymru, mae Debbie wedi gweithio fel rheolwr prosiect i Brifysgol Bangor gan weithio ar ystod o brosiectau ar draws y Sector Carbon Isel.

Mae Debbie yn angerddol am Ynni Carbon Isel a sut y gall datblygiadau a chyfleoedd lleol yn y sector hwn helpu’r amgylchedd, y busnesau lleol a’r gymuned.

Rhodri Daniel - Swyddog Carbon Isel

Mae Rhodri Daniel yn aelod o dîm Carbon Isel M-SParc, sy’n cefnogi datblygiadau newydd yn y rhanbarth, gan ysgogi’r economi werdd a’i chadwyn gyflenwi ehangach. Mae ganddo MSc mewn Cemeg o Brifysgol Bristol, ac mae wedi treulio 10 mlynedd yn y byd academaidd a diwydiant (heblaw am gyfnod o dair blynedd yn teithio’r byd mewn band roc!). Mae gan Rhodri brofiad helaeth o arwain prosiectau, gyda ffocws arbennig ar y sector carbon isel, ac mae’n dod â sgiliau rheoli prosiect ac ysgrifennu cynigion rhagorol i’r tîm.

Rhodri, llun proffil
Dyfed, llun proffil

Dr Dyfed Morgan - Hyrwyddwr Asesu Cylch Bywyd a Chynaliadwyedd

Mae Dyfed yn aelod o dîm Carbon Isel M-SParc sy’n cynnal Asesiad Cylch Oes ac Ôl Troed Carbon. Mae ganddo MBA mewn Rheolaeth Amgylcheddol ac yn ddiweddar gorffennodd ei PhD mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor gan ganolbwyntio ar gynaliadwyedd bragdai ar raddfa fach yng Nghymru. Mae ganddo gefndir mewn peirianneg drydanol ac offeryniaeth yn arbenigo mewn rheoli prosesau ac awtomeiddio.

Ein Meysydd Ffocws

Image of Wylfa site from above
Niwclear
 • Mae M-SParc yn aelodau blaenllaw o Arc Niwclear Gogledd Cymru, ac yn gweithio ar brosiectau yn Wylfa a Thrawsfynydd.
 • Rydym yn cefnogi Cwmni Egino a Fforwm Niwclear Cymru.
 • Mae ein Tîm Carbon Isel wedi datblygu perthynas gref â’r NAMRC, yr NNL a Rolls-Royce.
 • Fel Cwmni Prifysgol Bangor, mae gennym ni gysylltiadau cryf â’r Sefydliad Dyfodol Niwclear yn y Brifysgol.
 • M-SParc yw cartref THOR – y Cyfleuster Ymchwil Mynediad Agored Hydrolig Thermol.
 • Rydym yn cynnal BULLET – the Bangor University Lead Loop for Erosion Testing.
Waves forming in the ocean
Morol
 • Rydym yn gefnogol i nifer o brosiectau lleol a rhanbarthol ac yn gweithio’n frwd i’w helpu i symud ymlaen lle bo modd.
 • Mae rhai datblygwyr prosiect ffrwd lanw Morlais yn elwa o ofod swyddfa yma yn M-SParc.
 • Rydym wedi gweithio i ddatblygu nifer o gyfleoedd i gefnogi prosiect Minesto.
 • Mae gan M-SParc gysylltiadau cryf â rhagoriaeth academaidd mewn ymchwil ac arloesi ynni adnewyddadwy morol ym Mhrifysgol Bangor.
Multiple Wind turbines in a field in front of a mountain

Gwynt

 • M-SParc yw’r corff atebol ac ysgrifenyddiaeth ar gyfer y Gynghrair Ynni ar y Môr ac mae’n gweithio’n agos gyda datblygwyr lleol.
 • Rydym yn cefnogi EnBW BP gyda gofod swyddfa yn M-SParc ac yn eu cysylltu â chysylltiadau cadwyn gyflenwi leol.
 • Mae ein tîm yn gweithio’n galed i ddatblygu Cyfleoedd RWE trwy Awel Y Mor.
Water Drops

Hydrogen

 • Rydym yn rhanddeiliad cefnogol i Hyb Hydrogen Caergybi ac rydym yn archwilio’r potensial ar gyfer defnydd Hydrogen yn ein safle yn Gaerwen.
 • Mae llawer o botensial ar gyfer Prosiectau Peilot Hydrogen ar ein gwefan.
 • Mae gennym ni gysylltiadau academaidd ag arbenigedd storio hydrogen trwy’r ‘Labordy Ymchwil Deunyddiau Ynni mewn Niwclear’ yn Sefydliad Dyfodol Niwclear Prifysgol Bangor.

Solar panels on the M-SParc roof

Solar

 • Mae M-SParc yn gweithio’n galed i gefnogi cyfleoedd cadwyn gyflenwi a sgiliau ar gyfer prosiectau lleol, ac yn ddiweddar mae wedi gosod 30kW ar do’r adeilad yn ychwanegol at ein capasiti solar blaenorol ar y safle.
 • Rydym yn aelodau o Grŵp Cyswllt Cymunedol ar gyfer Prosiect Fferm Solar Porth Wen.
 • Mae gan M-SParc gysylltiadau â nifer o gyfleoedd Ymchwil ac Arloesi sy’n ymwneud ag effeithlonrwydd pŵer solar.

Academi Skills member Enlli Presenting about CO2 in a meeting room

Datgarboneiddio

 • Mae gennym bartneriaethau cryf gyda grwpiau lleol, gan gynnwys awdurdodau tai, i gefnogi uchelgeisiau datgarboneiddio ehangach ar draws y rhanbarth.
 • Mae M-SParc yn gweithio gyda Grŵp Cynefin i ddatgarboneiddio tai cymdeithasol.
 • Rydym yn archwilio’r posibilrwydd o ddatblygu tŷ Ymchwil, Datblygu ac Arloesi Carbon Isel ger ein safle.
 • Rydym yn gweithio tuag at ein huchelgeisiau o fod yn Sero Net erbyn 2030, gan ddod yn Barc Gwyddoniaeth Sero Net cyntaf Cymru!
A drop of water on a leaf that has a reflection of the earth

Cynaladwyedd

 • Rydym wedi ymrwymo llawer o adnoddau i gynnig adolygiadau carbon isel i gwmnïau ar draws y rhanbarth i’w helpu i ddeall eu hôl troed carbon.
 • Mae gan M-SParc arbenigedd sylweddol yn ein tîm Carbon Isel i gynnal Asesiadau Cylch Oes.
 • Mae gennym gysylltiadau cynaliadwyedd ehangach trwy ein gwerthoedd Cefnogi Busnes, gwaith Sgiliau a’r Iaith Gymraeg.
Carbon team members photo in meeting room

Ydych chi eisiau dysgu mwy am egni?

Cysylltwch y Tim Carbon Isel!