M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Egni

Meithrin gallu, prosiectau a phartneriaethau mewn Carbon Isel

Mae Carbon Isel wrth wraidd popeth y mae M-SParc yn ei wneud.

Mae M-SParc yn rhan allweddol o ffocws carbon isel Gogledd Cymru, gan gysylltu â datblygiadau cyffrous sy’n digwydd ar ‘Ynys Ynni’ Ynys Môn, ac ar draws Gogledd Cymru. Ni yw’r bwrlwm yng nghanol y gweithgaredd hwn, gan roi ein hunain a’n cwmnïau tenantiaid wrth galon datblygiadau newydd a chyffrous.

Sefydlwyd tîm Egni yn 2021 i ddarparu cymorth arbenigol yn y sector carbon isel ac i fanteisio ar yr ystod eang o gyfleoedd yn y sector hwn ar draws Gogledd Cymru. Mae’r tîm yn gweithio ar draws ystod o brosiectau o gefnogi’r sector ynni gwynt ar y môr i niwclear newydd, o gynghori cwmnïau ar sut i leihau eu hôl troed carbon i gynllunio sut i gyrraedd sero net erbyn 2030! Mae tîm Egni yn frwd dros greu Cymru fwy cynaliadwy drwy helpu’r amgylchedd a sicrhau ein bod ni i gyd yn cyrraedd ein hymrwymiadau sero net a thrwy greu cyfleoedd cyffrous newydd ar draws y sector carbon isel yng ngogledd Cymru.

Arloesi ar gyfer yr Amgylchedd

Cefnogi uchelgeisiau datgarboneiddio’r rhanbarth

Anelu at fod yn gwmni Net-Zero erbyn 2030

Yn gysylltiedig â datblygiadau mewn ynni Niwclear, Llanw, Gwynt, Solar a Hydrogen

Debbie, profile photo

Dr Debbie Jones - Rheolwr Arloesi Carbon Isel

Enillodd Debbie ei PhD mewn Cemeg Niwclear o Brifysgol Manceinion yn 2016 ac ar ôl hynny treuliodd 3 mis yn gweithio i Hitachi Research Labs yn Japan. Ers dychwelyd i Ogledd Cymru, mae Debbie wedi gweithio fel rheolwr prosiect i Brifysgol Bangor gan weithio ar ystod o brosiectau ar draws y Sector Carbon Isel.

Mae Debbie yn angerddol am Ynni Carbon Isel a sut y gall datblygiadau a chyfleoedd lleol yn y sector hwn helpu’r amgylchedd, y busnesau lleol a’r gymuned.

Rhodri Daniel - Swyddog Carbon Isel

Mae Rhodri Daniel yn aelod o dîm Carbon Isel M-SParc, sy’n cefnogi datblygiadau newydd yn y rhanbarth, gan ysgogi’r economi werdd a’i chadwyn gyflenwi ehangach. Mae ganddo MSc mewn Cemeg o Brifysgol Bristol, ac mae wedi treulio 10 mlynedd yn y byd academaidd a diwydiant (heblaw am gyfnod o dair blynedd yn teithio’r byd mewn band roc!). Mae gan Rhodri brofiad helaeth o arwain prosiectau, gyda ffocws arbennig ar y sector carbon isel, ac mae’n dod â sgiliau rheoli prosiect ac ysgrifennu cynigion rhagorol i’r tîm.

Rhodri, llun proffil

Ein Meysydd Ffocws

Image of Wylfa site from above
Niwclear
 • Mae M-SParc yn aelodau blaenllaw o Arc Niwclear Gogledd Cymru, ac yn gweithio ar brosiectau yn Wylfa a Thrawsfynydd.
 • Rydym yn cefnogi Cwmni Egino a Fforwm Niwclear Cymru.
 • Mae ein Tîm Carbon Isel wedi datblygu perthynas gref â’r NAMRC, yr NNL a Rolls-Royce.
 • Fel Cwmni Prifysgol Bangor, mae gennym ni gysylltiadau cryf â’r Sefydliad Dyfodol Niwclear yn y Brifysgol.
 • M-SParc yw cartref THOR – y Cyfleuster Ymchwil Mynediad Agored Hydrolig Thermol.
 • Rydym yn cynnal BULLET – the Bangor University Lead Loop for Erosion Testing.
Waves forming in the ocean
Morol
 • Rydym yn gefnogol i nifer o brosiectau lleol a rhanbarthol ac yn gweithio’n frwd i’w helpu i symud ymlaen lle bo modd.
 • Mae rhai datblygwyr prosiect ffrwd lanw Morlais yn elwa o ofod swyddfa yma yn M-SParc.
 • Rydym wedi gweithio i ddatblygu nifer o gyfleoedd i gefnogi prosiect Minesto.
 • Mae gan M-SParc gysylltiadau cryf â rhagoriaeth academaidd mewn ymchwil ac arloesi ynni adnewyddadwy morol ym Mhrifysgol Bangor.
Multiple Wind turbines in a field in front of a mountain

Gwynt

 • M-SParc yw’r corff atebol ac ysgrifenyddiaeth ar gyfer y Gynghrair Ynni ar y Môr ac mae’n gweithio’n agos gyda datblygwyr lleol.
 • Rydym yn cefnogi EnBW BP gyda gofod swyddfa yn M-SParc ac yn eu cysylltu â chysylltiadau cadwyn gyflenwi leol.
 • Mae ein tîm yn gweithio’n galed i ddatblygu Cyfleoedd RWE trwy Awel Y Mor.
Water Drops

Hydrogen

 • Rydym yn rhanddeiliad cefnogol i Hyb Hydrogen Caergybi ac rydym yn archwilio’r potensial ar gyfer defnydd Hydrogen yn ein safle yn Gaerwen.
 • Mae llawer o botensial ar gyfer Prosiectau Peilot Hydrogen ar ein gwefan.
 • Mae gennym ni gysylltiadau academaidd ag arbenigedd storio hydrogen trwy’r ‘Labordy Ymchwil Deunyddiau Ynni mewn Niwclear’ yn Sefydliad Dyfodol Niwclear Prifysgol Bangor.

Solar panels on the M-SParc roof

Solar

 • Mae M-SParc yn gweithio’n galed i gefnogi cyfleoedd cadwyn gyflenwi a sgiliau ar gyfer prosiectau lleol, ac yn ddiweddar mae wedi gosod 30kW ar do’r adeilad yn ychwanegol at ein capasiti solar blaenorol ar y safle.
 • Rydym yn aelodau o Grŵp Cyswllt Cymunedol ar gyfer Prosiect Fferm Solar Porth Wen.
 • Mae gan M-SParc gysylltiadau â nifer o gyfleoedd Ymchwil ac Arloesi sy’n ymwneud ag effeithlonrwydd pŵer solar.

Academi Skills member Enlli Presenting about CO2 in a meeting room

Datgarboneiddio

 • Mae gennym bartneriaethau cryf gyda grwpiau lleol, gan gynnwys awdurdodau tai, i gefnogi uchelgeisiau datgarboneiddio ehangach ar draws y rhanbarth.
 • Mae M-SParc yn gweithio gyda Grŵp Cynefin i ddatgarboneiddio tai cymdeithasol.
 • Rydym yn archwilio’r posibilrwydd o ddatblygu tŷ Ymchwil, Datblygu ac Arloesi Carbon Isel ger ein safle.
 • Rydym yn gweithio tuag at ein huchelgeisiau o fod yn Sero Net erbyn 2030, gan ddod yn Barc Gwyddoniaeth Sero Net cyntaf Cymru!
A drop of water on a leaf that has a reflection of the earth

Cynaladwyedd

 • Rydym wedi ymrwymo llawer o adnoddau i gynnig adolygiadau carbon isel i gwmnïau ar draws y rhanbarth i’w helpu i ddeall eu hôl troed carbon.
 • Mae gan M-SParc arbenigedd sylweddol yn ein tîm Carbon Isel i gynnal Asesiadau Cylch Oes.
 • Mae gennym gysylltiadau cynaliadwyedd ehangach trwy ein gwerthoedd Cefnogi Busnes, gwaith Sgiliau a’r Iaith Gymraeg.
Carbon team members photo in meeting room

Ydych chi eisiau dysgu mwy am egni?

Cysylltwch y Tim Carbon Isel!

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.