Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Cymru: Gwlad Gwyddoniaeth

Ffocws Carbon Isel

Mae M-SParc yn rhan allweddol o ffocws carbon isel Gogledd Cymru, gan gysylltu â datblygiadau cyffrous sy’n digwydd ar ‘Ynys Ynni’ Ynys Môn. Ni yw’r wefr yng nghanol y bwrlwm hwn o weithgarwch, gan roi ein hunain a’n cwmnïau tenantiaid wrth galon datblygiadau newydd a chyffrous.

Mae cyfle i greu clwstwr o gwmnïau ynni carbon isel sy’n arwain y byd, a darparu cysylltiadau â chwmnïau o fewn y gadwyn gyflenwi. Mae’r Sefydliad Ymchwil Niwclear a gyhoeddwyd yn ddiweddar ym Mhrifysgol Bangor yn dod â chapasiti o’r radd flaenaf mewn peirianneg niwclear i’r rhanbarth am y tro cyntaf erioed.

Yr Ardal Fenter

Mae Ynys Môn wedi’i lleoli mewn Ardal Haen 1 a ddynodwyd gan yr UE ac felly mae’n gymwys ar gyfer y lefel uchaf o gymorth grant sydd ar gael. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu cyfres o raglenni SMART i gefnogi mentrau arloesol sydd â photensial i dyfu. Gall cwmnïau eraill ddenu cymorth drwy Busnes Cymru. Mae rhagor o wybodaeth am gyfraddau cymhwysedd ac ymyrraeth fesul prosiect ar gael yma.

Bydd staff M-SParc yn cynorthwyo cwmnïau a phrosiectau cymwys i nodi cymorth posibl sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru a hefyd gan Innovate UK, Cynghorau Ymchwil, Sefydliadau Ymchwil a Chronfeydd Ymchwil Ewropeaidd ar hyn o bryd gan gynnwys Horizon 2020.

Mae M-SParc yn safle dynodedig ar Ardal Fenter Ynys Môn, a fydd yn denu cefnogaeth ychwanegol i gwmnïau a phrosiectau sy’n lleoli yno.

Y Manteision

  • Triniaeth flaenoriaethol o geisiadau am gyllid gan Lywodraeth Cymru
  • Cyfraddau llog is ar fenthyciadau Cyllid Cymru ar gyfer busnesau bach a chanolig cymwys
  • Gwnewch gais am fenthyciadau busnes yn ogystal â buddsoddiadau ecwiti a mesanîn
  • Cynllun rhyddhad ardrethi busnes dewisol sy’n gweithredu ar sail galwad achlysurol (mae 3 galwad wedi bod hyd yma) wedi’i anelu at ddechreuadau newydd gyda photensial i dyfu a’r rhai sy’n cynyddu maint eu gweithlu
  • Mae Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu darpariaeth Band Eang y Genhedlaeth Nesaf mewn lleoliadau blaenoriaeth sy’n cynnwys Ardaloedd Menter

Buddsoddiad: Bydd staff M-SParc yn helpu gyda chyflwyniadau gyda buddsoddwyr preifat, rhwydweithiau Angylion Busnes, Cyllid Cymru a Banciau Masnachol i ddarparu cyllid buddsoddi i gwmnïau sy’n bodloni meini prawf cymhwysedd.

Mae gennym ni i gyd syniadau gwych, ond faint sy'n dod yn realiti?

I droi’r syniad hwnnw yn fenter lwyddiannus mae angen rhywbeth ychwanegol. Rhywbeth sy’n helpu’r sbardun cychwynnol hwnnw i oleuo’r ffordd i ddyfodol gwell.

Mae gan Gymru lawer i weiddi amdano ac mae gan M-SParc yr amodau perffaith i ysbrydoli a gwella cenhedlaeth newydd o wyddonwyr i ychwanegu at draddodiad gwyddonol gwych ein cenedl.

Byw, Gweithio a Byddsoddi

BYW

BYW Mae Gogledd Cymru yn cynnig y cydbwysedd perffaith rhwng bywyd a gwaith. . Mae’r ffordd o fyw yma yn heintus ac yn braf. Mae digonedd o bethau i’ch denu o’r swyddfa, o gopaon mynyddoedd Eryri a milltiroedd o arfordir digyffwrdd Ynys Môn, i dreftadaeth o safon fyd-eang a bwyd môr y mae pobl yn ei fwynhau ym mhedwar ban byd.

GWEITHIO

GWEITHIO Fodd bynnag, mae M-SParc yn benderfynol o greu amgylchedd gwaith a fydd yn lle pleserus i dyfu’ch busnes yn ogystal â dod â’r awyr agored i mewn drwy adeiladau wedi’u dylunio’n wych a gofodau agored sy’n ysbrydoli. Anghofiwch am y cymudo hir a’r straen o fyw mewn dinas fawr, beth am gyfnewid hynny am ansawdd bywyd gwell heb orfod cyfaddawdu.

BUDDSODDI

BUDDSODDI Ar hyn o bryd, mae Cymru ar flaen y gad ym maes ymchwil a datblygu ynni yn y DU. Gyda chysylltiadau â gweithgareddau ymchwil a datblygu ym Mhrifysgol Bangor, ac ystod o Busnesau Bach a Chanolig yn y sector ynni a’r amgylchedd yn dod â syniadau arloesol i’r amlwg, mae Gogledd Cymru yn lle doeth i fuddsoddi ynddo. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalen Prifysgol Bangor neu darllenwch ymlaen am rhagor o wybodaeth am Ynys Ynni. Hefyd, gallwch gysylltu â ni.

YNYS YNNI

Mae nifer o randdeiliaid wedi dod at ei gilydd o’r sector preifat a’r sector cyhoeddus ar gyfer Rhaglen Ynys Ynni Môn™. Maent yn gweithio mewn partneriaeth i roi Ynys Môn ar flaen y gad o safbwynt ymchwilio i ynni a’i ddatblygu, ei gynhyrchu a’r gwasanaethau cysylltiedig, a gall hynny yn ei dro arwain at fanteision economaidd anferthol. Bydd y rhaglen yn fodd o fanteisio ar gyfleoedd mewn perthynas â thwf a datblygiad cyflogaeth Mae harneisio cyfoeth o ffrydiau ynni gan gynnwys niwclear, gwynt, llanw, biomas a haul ynghyd â’r prosiectau gwasanaethu cysylltiedig yn gyfle gwych i sicrhau manteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ar gyfer Ynys Môn a rhanbarth ehangach Gogledd Cymru.

Y BRIFYSGOL

A ninnau yn Brifysgol flaenllaw sydd ag enw da yn rhyngwladol am ein dysgu a’n hymchwil yn ogystal ag ymrwymiad cryf i les economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru, mae Prifysgol Bangor yn falch o fod wrth galon Parc Gwyddoniaeth Menai. 

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Teimlo'n ysbrydoledig?

O gwestiynau syml i ymholiadau cymhleth, rydym yn hapus i sgwrsio am yr hyn sydd ei angen arnoch chi.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.