M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Beth sy'n ein gwneud ni'n arbennig yw ein pobl

Ein tîm, yma i chi a'ch busnes.

Yn angerddol, ymroddedig a brwdfrydig am M-SParc a’r cyfan sydd ganddo i’w gynnig, mae ein tîm gwych yma i’ch cefnogi chi a’ch busnes i gyflawni’ch cyrchnodau.

O gymorth busnes a chynllunio, i farchnata, digwyddiadau a charbon isel, mae gan dîm M-SParc amrywiaeth eang o arbenigeddau ac rydym yn barod i’ch helpu i fynd â’ch busnes i’r lefel nesaf.

Y Tîm

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Pryderi ap Rhisiart

Rheolwr Gyfarwyddwr
Kathryn, llun proffil

Kathryn Owen

Derbynnydd a Gweinyddwr
Lois Shaw, llun proffil

Lois Bevan Shaw

Rheolwr Cefnogi Busnes a Datblygu Prosiectau
Olwen, llun proffil

Olwen Davies

Rheolwr Gweithrediadau a Chontractau

Emily Jane Roberts

Rheolwr Allgymorth a Chymuned

Iwan Pitts

Swyddog Marchnata, Digwyddiadau ac Ymgysylltu
Debbie, profile photo

Debbie Jones

Rheolwr Arloesi Carbon Isel
Rhodri, llun proffil

Rhodri Daniel

Swyddog Carbon Isel

Osian Roberts

Swyddog Cefnogi #ArYLon a Gofod Gwenud

Gwenllian Owen

Swyddog Masnacheiddio ac Arloesi

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol
Rhodri, llun proffil

Rhodri Williams

Prentis Gradd

Cymrodyr

Dyfed, llun proffil

Dyfed Morgan

Tanya Jones

Pryderi ap Rhisiart, profile photo in meeting room

Pryderi ap Rhisiart

Managing Director

P.a.rhisiart@bangor.ac.uk

Appointed as M-SParc’s Project Manager in 2014, Pryderi was responsible for overseeing the delivery of the award-winning £20m capital project on time and under budget. He was subsequently appointed as Director in 2018 and now provides the Strategic Direction for the company. Born and bred on the Llyn Peninsula, Pryderi graduated in Economics at the University of Wales Aberystwyth, completing his Masters degree at Liverpool John Moores University. He previously worked within Local Government and has been involved in a number of businesses since he was 16. Pryderi wants to ensure the region’s communities flourish in the future and he’s focused on delivering high quality employment opportunities.

Kathryn, profile photo in front of welcome screen

Kathryn Owen

Receptionist and Administrator

kathryn@m-sparc.com

Kathryn is passionate about ensuring M-SParc has a positive impact on young people, and believes that M-SParc is the driving force for the island to not just keep up with advances but excel in technological and scientific research and developments. 

Lois Shaw, profile photo

Lois Bevan Shaw

Business Support & Project Development Officer

lois@m-sparc.com

Having worked in the Business Support sector for the past 15 years, Lois can use this wealth of experience to provide dedicated business support to each of our tenants. Lois is passionate about ensuring companies grow and prosper in North Wales, and through her role at M-SParc can now ensure companies get the support they need to achieve this goal.

Olwen, profile photo on the first floor of M-SParc

Olwen Davies

Contracts and Commercial Officer

olwen@m-sparc.com

Olwen is from Bethel near Caernarfon, she joined the M-SParc team in 2022 as the Contracts and Commercial Officer and is now our Operations and Contracts Manager. Olwen is responsible for managing the contracts and leases for M-SParc and all things Operational. She has extensive experience in the Retail Banking and Wealth Management sector, having worked at HSBC Bank Plc for over 13 years. Qualifications include the Chartered Insurance Institute’s R01 (Financial Services, Regulation & Ethics), CF6 (Mortgage Advice) and a Diploma in Retail Banking and Conduct of Business from The London Institute of Banking and Finance. She is passionate about helping people and businesses thrive in our local economy and takes immense pride in providing an excellent customer experience for our community here at M-SParc.

Emily Jane Roberts

Operations & Customer Experience Manager

emily@m-sparc.com

Emily has worked for the science park since 2013. Originally from Caernarfon, Emily graduated from Bangor University’s school of Psychology in 2009. She worked across Wales as a research project support officer, developing Welsh language measuring tools for young children. Emily believes strongly in ensuring there is a space for women in Science and Technology, and in providing services for young people in Wales to start their own businesses.

Iwan Pitts

Swyddog Marchnata, Digwyddiadau ac Ymgysylltu

iwan@m-sparc.com

Mae Iwan wedi bod yn gweithio yn y byd darlledu ers dros ddegawd. Iwan wnaeth greu’r podlediadau Cymraeg cyntaf,  ac mae Iwan wedi cynhyrchu a chyfarwyddo cynnwys ar gyfer S4C, y BBC a llwyfannau ar-lein.

Mae cefndir Iwan yn cynnwys dylunio graffeg, gwaith camera, golygu fideo a phypedu.

Os oes angen cynnwys wedi’i greu neu fenter wedi’i hyrwyddo, Iwan yw eich dewin.

Debbie, profile photo

Debbie Jones

Low Carbon Innovation Manager

debbie@m-sparc.com

Debbie gained her PhD in Nuclear Chemistry from the University of Manchester in 2016 after which she spent 3 months working for Hitachi Research Labs in Japan. Since returning to North Wales, Debbie has worked as a project manger for Bangor University across the Low Carbon Sector. Debbie is passionate about Low Carbon Energy and how local developments and opportunities in this sector can help both the environment, the local businesses and community.

Rhodri, profile photo

Rhodri Daniel

Low Carbon Officer

rhodrid@m-sparc.com

Rhodri Daniel is a member of the Low Carbon team at M-SParc, supporting new developments within the region, stimulating the green economy and its wider supply chain. He has an MSc in Chemistry from the University of Bristol, and has spent 10 years in academia and industry (apart from a three-year stint touring the world in a rock band!). Rhodri has extensive experience in leading projects, with a particular focus on the low carbon sector, and brings excellent project management and bid-writing skills to the team. 

Gwenllian Owen

Commercialisation & Innovation Officer

gwenllian.owen@bangor.ac.uk

Throughout her role Gwenllian will be supporting the development and commercialisation of IP by working with the M-SParc eco-system, including Bangor University researchers, graduate enterprise, our Level Up Accelerator, the Health and Social Care sector and within M-SParc’s network of growing businesses.

Tom Burke

Digital Innovation Manager

tom@m-sparc.com

Tom used to work at the KFC in his hometown of Colwyn Bay before it mysteriously burned down. He then spent several years “on the lam” in East Germany, where he worked as an animator in Berlin. When the wall fell, Tom came home.

He enjoys climbing and hates ice-skating.

Rhodri, profile photo

Rhodri Williams

Degree Apprentice - M-SParc Skills Academy

rhodri@m-sparc.com

Born and raised in Gaerwen, Rhodri is one of the first members of the Skills Academy. Rhodri works with tenants on data annotation for artificial intelligence, computer-aided design and computer-aided manufacturing, as well as M-SParc on the Road. As part of his role, Rhodri is studying BSc Applied Software Engineering at Bangor University, which includes network understanding, data ethics and writing in Java, Python and HTML programming languages.

Dyfed, profile photo

Dyfed Morgan

Life Cycle Assessment and Sustainability Champion

dyfed@m-sparc.com

Dyfed Morgan is a member of the low carbon team at M-SParc conducting life cycle assessment and carbon footprints. He has an MBA in environmental management and recently finished his PhD in Geography at Bangor University focusing on the sustainability of small scale breweries in Wales. He has a background in electrical and instrumentation engineering specialising in industrial automation. 

Tanya Jones

STEM, Projects and Outreach Officer

tanya@m-sparc.com

Tanya graduated in Design before completing a PGCE in Secondary Education and going on to work in education and careers for over 20 years. With extensive experience in planning and organizing events and a passion for promoting young people into STEM, Tanya wants to use this experience to feed the supply chain into the digital, creative and STEM industry across North Wales, ensuring that skills and talent stay in the region and create a long-term competitive economy.

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Pryderi ap Rhisiart

Rheolwr Gyfarwyddwr

parhisiart@bangor.ac.uk

Penodwyd Pryderi yn Rheolwr Prosiect M-SParc yn 2014 ac roedd yn gyfrifol am oruchwylio’r prosiect cyfalaf gwerth £20m, a chyflawnwyd ar amser ac o dan y gyllideb. Yn dilyn hynny, penodwyd Pryderi yn Gyfarwyddwr yn 2018 ac mae bellach yn darparu’r Cyfarwyddyd Strategol ar gyfer y cwmni. Wedi’i eni a’i fagu ar Benrhyn Llyn, graddiodd Pryderi mewn Economeg ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth cyn cwblhau ei radd Meistr ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl. Cyn hynny, bu’n gweithio o fewn Llywodraeth Leol ac mae wedi bod yn ymwneud â nifer o fusnesau ers pan oedd yn 16 oed. Mae Pryderi eisiau sicrhau bod cymunedau’r rhanbarth yn ffynnu i’r dyfodol ac i wneud hyn mae wedi canolbwyntio ar ddarparu cyfleoedd cyflogaeth o ansawdd uchel.

Kathryn, llun proffil

Kathryn Owen

Derbynnydd a Gweinyddwr

kathryn@m-sparc.com

Mae Kathryn yn angerddol am sicrhau bod M-SParc yn cael effaith gadarnhaol ar bobl ifanc, ac mae’n credu mai M-SParc yw’r grym i’r ynys nid yn unig gadw i fyny â datblygiadau ond rhagori mewn ymchwil a datblygiadau technolegol a gwyddonol.

Lois Shaw, llun proffil

Lois Bevan Shaw

Swyddog Cefnogi Busnes a Datblygu Prosiectau

lois@m-sparc.com

Ar ôl gweithio yn y sector Cymorth Busnes am y 15 mlynedd diwethaf, gall Lois ddefnyddio’r cyfoeth hwn o brofiad i ddarparu cefnogaeth fusnes pwrpasol i bob un o’n tenantiaid. Mae Lois yn angerddol am sicrhau bod cwmnïau’n tyfu ac yn ffynnu yng Ngogledd Cymru, a thrwy ei rôl yn M-SParc nawr gall sicrhau bod cwmnïau’n cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i gyflawni’r nod hwn.

Olwen, llun proffil

Olwen Davies

Swyddog Contractau a Masnachol

olwen@m-sparc.com

Mae Olwen o Fethel ger Caernarfon, ymunodd â thîm M-SParc yn 2022 fel Swyddog Contractau a Masnachol a mae hi bellach yn Rheolwr Gweithrediadau a Chontractau. Olwen sy’n gyfrifol am reoli’r cytundebau a’r prydlesi ar gyfer M-SParc yn ogystal a phopeth Gweithredol. Mae ganddi brofiad helaeth yn y sector Bancio Manwerthu a Rheoli Cyfoeth, ar ôl gweithio yn HSBC Bank Plc am dros 13 mlynedd. Ymhlith y cymwysterau mae R01 (Gwasanaethau Ariannol, Rheoleiddio a Moeseg), CF6 (Cyngor Morgeisi) y Sefydliad Yswiriant Siartredig a Diploma mewn Bancio Manwerthu a Chynnal Busnes gan Sefydliad Bancio a Chyllid Llundain. Mae hi’n angerddol am helpu pobl a busnesau i ffynnu yn ein heconomi leol ac mae’n ymfalchïo’n fawr mewn darparu profiad cwsmer rhagorol i’n cymuned yma yn M-SParc.

Emily Jane Roberts

Rheolwr Gweithrediadu a Phrofiad Cwsmer

emily@m-sparc.com

Mae Emily wedi gweithio i’r Parc Gwyddoniaeth ers 2013. Yn wreiddiol o Gaernarfon, graddiodd Emily o ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor yn 2009. Gweithiodd ledled Cymru fel swyddog cymorth prosiect ymchwil, gan ddatblygu offer mesur iaith Cymraeg ar gyfer plant ifanc. Mae Emily yn credu’n gryf mewn sicrhau bod lle i fenywod mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg, ac mewn ddarparu gwasanaethau i bobl ifanc yng Nghymru gychwyn eu busnesau eu hunain.

Debbie, profile photo

Debbie Jones

Rheolwr Arloesedd Carbon Isel

debbie@m-sparc.com

Enillodd Debbie ei PhD mewn Cemeg Niwclear o Brifysgol Manceinion yn 2016 ac ar ôl hynny treuliodd 3 mis yn gweithio i Hitachi Research Labs yn Japan. Ers dychwelyd i Ogledd Cymru, mae Debbie wedi gweithio fel rheolwr prosiect i Brifysgol Bangor gan weithio ar ystod o brosiectau ar draws y Sector Carbon Isel. Mae Debbie yn angerddol am Ynni Carbon Isel a sut y gall datblygiadau a chyfleoedd lleol yn y sector hwn helpu’r amgylchedd, y busnesau lleol a’r gymuned.

Rhodri, llun proffil

Rhodri Daniel

Swyddog Carbon Isel

rhodrid@m-sparc.com

Rhodri yw aelod diweddaraf tîm Carbon Isel M-SParc, gan weithio ar draws nifer o brosiectau cyffrous ac arloesol gydag aelodau ei dîm, Debbie a Dyfed.

Gwenllian Owen

Swyddog Masnacheiddio ac Arloesi

gwenllian.owen@bangor.ac.uk

Drwy gydol ei rôl bydd Gwenllian yn cefnogi datblygiad a masnacheiddio eiddo deallusol trwy weithio gydag eco-system M-SParc, gan gynnwys ymchwilwyr Prifysgol Bangor, mentora graddedigion, ein Cyflymydd Lefel Nesaf, y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac o fewn rhwydwaith o fusnesau M-SParc.

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.

Rhodri, llun proffil

Rhodri Williams

Prentis Gradd - Academi Sgiliau M-SParc

rhodri@m-sparc.com

Wedi geni a’i fagu yng Ngaerwen, mae Rhodri yn un o’r aelodau cyntaf o’r Academi Sgiliau. Mae Rhodri yn gweithio gyda thenantiaid yn cynnwys anodi data ar gyfer deallusrwydd artiffisial, dylunio gyda chymorth cyfrifiadur a gweithgynhyrchu gyda chymorth cyfrifiadur, ac yn ymwneud a M-SParc ar y Lon. n rhan o’r swydd, mae Rhodri yn astudio BSc Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol ym Mhrifysgol Bangor, sydd yn cynnwys dealltwriaeth rhwydweithiau, moeseg data ac ysgrifennu mewn ieithoedd rhaglennu Java, Python a HTML.

Dyfed, llun proffil

Dyfed Morgan

Hyrwyddwr Asesu Cylch Bywyd a Chynaliadwyedd

dyfed@m-sparc.com

Mae Dyfed yn aelod o dîm Carbon Isel M-SParc sy’n cynnal Asesiad Cylch Oes ac Ôl Troed Carbon. Mae ganddo MBA mewn Rheolaeth Amgylcheddol ac yn ddiweddar gorffennodd ei PhD mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor gan ganolbwyntio ar gynaliadwyedd bragdai ar raddfa fach yng Nghymru. Mae ganddo gefndir mewn peirianneg drydanol ac offeryniaeth yn arbenigo mewn rheoli prosesau ac awtomeiddio.

Tanya Jones

Swyddog STEM, Prosiectau ag Allgymorth

tanya@m-sparc.com

Graddiodd Tanya mewn Dylunio cyn cwblhau TAR mewn Addysg Uwchradd a mynd ymlaen i weithio ym myd addysg a gyrfaoedd am dros 20 mlynedd. Gyda phrofiad helaeth o gynllunio a threfnu digwyddiadau ac angerdd dros hyrwyddo pobl ifanc i STEM, mae Tanya eisiau defnyddio’r profiad hwn i fwydo’r gadwyn gyflenwi i’r diwydiant digidol, creadigol a STEM ar draws Gogledd Cymru, gan sicrhau bod sgiliau a thalent yn aros yn y rhanbarth. a chreu economi gystadleuol hirdymor.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw