Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Ymweliad Masnachol

Lois Shaw, llun proffil

GADEWCH I NI EI WNEUD YN HAWDD I CHI FUDDSODDI YNG NGHYMRU

Gall M-SParc gefnogi busnesau sy’n symud i’r rhanbarth a byddwn yn hapus i helpu wneud eich siwrne a buddsoddi i’r rhanbarth mor hawdd â phosibl.

Mae’n anochel y bydd gennych gwestiynau a phryderon ynghylch buddsoddi a gweithredu mewn tiriogaeth newydd ac mae gennym y profiad a’r wybodaeth i ateb eich cwestiynau. Mae’r cwestiynau y gallech eu hwynebu a’r heriau y byddwch yn eu gweld yn cynnwys:

 • Trethi a Chofrestru Cwmni
 • Cyfraith Adnoddau Dynol a Chyflogaeth
 • System eco busnes a rhwydweithiau cymorth
 • Academia, arbenigedd ac ymchwil
 • Cyflogadwyedd, dod o hyd i sgiliau a thalent a recriwtio
 • Cysylltiadau a chefnogaeth y llywodraeth
 • Cydweithwyr yn y diwydiant

Croeso Cynnes Rhyngwladol
Enghraifft o sut mae'n cael ei wneud

Llwyddodd Micron Agritech, Cwmni Gwyddelig, i sicrhau cyllid Agri Hack. Roedd hyn yn caniatáu iddynt cael swyddfa newyddyng Nghymru, ac roedd M-SParc yn gallu eu cefnogi drwy ddarparu:

 • Cysylltiadau â Phrifysgol Bangor i gefnogi eu hymchwil, gan gynnwys arbenigwyr ymchwil A.I a Parasite.
 • Cyfleoedd cydweithio gyda thenantiaid M-SParc, gan roi cyfle iddynt ehangu eu rhwydwaith a gweithio’n agosach gyda busnesau Cymreig.
 • Cysylltiadau â ffermydd lleol, gan gynnwys Prifysgol Bangor, Glynllifon, a Llysfasi, lle gallent ddefnyddio samplau da byw.
 • Cefnogaeth gyda recriwtio, megis cyflwyno yn nigwyddiad cyflogadwyedd M-SParc, hysbysebu eu rolau ar wefan M-SParc, cyflwyniad i asiantaethau recriwtio lleol, ac allgymorth i raddedigion Prifysgol Bangor.
 • Ymunodd Micron Agritech hefyd â Chlwstwr Amaeth M-SParc, gan roi mwy o amlygrwydd iddynt yn y sector a chyfleoedd pellach i gydweithio.
 • Gofod labordy, a chymorth i gofrestru eu busnes yn y DU.
 • Cyflwynwyd Micron i bartneriaid yn y diwydiant sydd â galw am eu cynnyrch a bydd yn eu helpu i ehangu ym Marchnad y DU.

Ymweliad Masnachol:

Rydym yn frwd dros hyrwyddo ein tenantiaid yn rhyngwladol yn ogystal ag yma yng Nghymru ac felly yn trefnu ac yn cefnogi ein tenantiaid i fynychu nifer o ymweliadau masnach ryngwladol.

Ymweliad Masnach: Dublin

Cafwyd ymweliad masnach â Dulyn ym mis Mawrth 2022, gyda rhai o’n tenantiaid a chynrychiolwyr o’n system eco.

Cafwyd cyfleoedd i gyfarfod ac ymweld â thimau a thenantiaid o Ganolfan Fenter Guinness, Tangent Trinity College Dulyn a TU Dulyn ynghyd â thîm Llywodraeth Cymru dros Iwerddon.

Ymweliad Masnach Yr Almaen

Cafwyd amser gwych yn yr Almaen ym mis Medi. Ymunodd ein tenantiaid Haia, Fortytwoable, PlantSea a Bleeper Services â ni ar yr ymweliad 3 diwrnod lle cawsom gyfle i ymweld â Pharciau Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn ardal Baden-Württemberg a chwrdd â busnesau newydd rhyngwladol eraill. Cawsom hefyd mynychu’r Uwchgynhadledd Cychwyn Busnes yn Stuttgart, lle cyflwynodd Lois am M-SParc a phwysigrwydd ein hecosystem.

Ymweliad MIT

Bu ein hymweliad â MIT ym mis Hydref yn ysbrydoliaeth i’r garfan o 16 a gymerodd ran yn yr ymweliad wythnos o hyd. Gyda chefnogaeth Rhaglen Cyswllt Diwydiannol Llywodraeth Cymru gyda MIT, cawsom gyfle i gwrdd ag amrywiaeth o randdeiliaid yn eco-system MIT. Roedd yr ymweliadau’n ysbrydoledig, ac fe wnaeth y sesiwn dadfriffio a gynhaliwyd yn M-SParc amlygu cyfleoedd a syniadau cydweithredol newydd a ddatblygwyd fel rhan o’r ymweliad.

Lois Shaw, llun proffil

Rydych chi'n unigryw

Felly gadewch i ni gyflawni’r canlyniadau gorau gyda’n gilydd.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.