Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Yr OEA yn mynychu RenewableUK Global Offshore Wind: Coming of Age

Author picture

Yn ddiweddar, ymwelodd yr Offshore Energy Alliance, clwstwr cadwyn gyflenwi Gogledd Cymru, dan arweiniad Dr Debbie Jones a Ffion Davies o M-SParc, â digwyddiad Global Offshore Wind: Coming of Age yn Manchester Central ar yr 18fed a'r 19eg o Fehefin, 2024. .

Taith o gwmpas Cyfleuster Gweithgynhyrchu Hutchinson

Dydd Llun (17/06), cynhaliodd Hutchinson daith o amgylch eu cyfleuster gweithgynhyrchu sy’n arwain y diwydiant i nifer o gwmnïau. Cyflwynwyd y mynychwyr i olwg fanwl ar weithrediadau a thechnolegau blaengar Hutchinson ac roedd yn brofiad rhyngweithiol.

Roedd yn wych gweld cymaint o gynrychiolwyr cwmnïau yn gofyn cwestiynau, yn ymgysylltu ag arbenigwyr Hutchinson ac yn dysgu am eu prosesau gweithgynhyrchu a pheirianneg. Roeddem yn gobeithio bod pawb wedi gadael gyda dealltwriaeth a gwerthfawrogiad dyfnach o’r gwaith arloesol sy’n cael ei wneud ar eu safle!

Diwrnod 1: Tynnu sylw at Gryfderau a Chyfleoedd y Rhanbarth

Roedd o’n ddwrnod cyntaf prysur iawn – ond dyna nath neud hi’n un dda! Fe wnaethom gynnal sesiwn banel yn cynnwys ein pum Hyrwyddwr Pwnc, a holwyd am yr heriau a’r cyfleoedd a gyflwynir gan y sector ynni gwynt ar y môr. Roedd y sesiwn yn son am rhai meysydd allweddol y sector fel y gadwyn gyflenwi, datblygu sgiliau, llongau, porthladdoedd, gweithgynhyrchu uwch ac arloesi.

Roedd y trafodaethau’n graff ac yn ysbrydoledig, gan fynd i’r afael â’r heriau sy’n ein hwynebu tra hefyd yn nodi’r cyfleoedd ar gyfer twf a chydweithio. Roedd y sesiwn banel yn ffordd wych o gael mewnwelediad i’r cynnydd yr ydym eisoes wedi’i wneud yn y sector ynni gwynt ar y môr yng Ngogledd Cymru a’r Gogledd Orllewin, ond roedd hefyd yn dangos bod cymaint mwy i’w wneud – ac mae ein Hyrwyddwyr Pwnc yn helpu ni i arwain y ffordd!

  • Hutchinson – datblygu cadwyn gyflenwi
  • Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru – sgiliau yng Ngogledd Cymru
  • AMRC Cymru – gweithgynhyrchu uwch ac arloesi
  • Bibby Marine – morwrol a llongau
  • ABP – porthladdoedd

Diwrnod 2: Sgyrsiau a Rhwydweithio

Roedd ail ddiwrnod GOW yr un mor ddeniadol a’r cynta. Cafodd y mynychwyr gyfle i gyfarfod a sgwrsio gyda chynrychiolwyr o Uchelgais Gogledd Cymru ac AMRC Cymru ar ein stondin. Roedd Dan a Matthew yn brysur yn sgwrsio efo unigolion oedd â diddordeb gwirioneddol yn eu rolau a sut maent yn cefnogi’r sector ynni gwynt ar y môr, yn ogystal â The Offshore Energy Alliance.

Fe wnaethom hefyd gynnal sesiwn “Smwddis a Rhwydweithio”! Braf oedd gweld cymaint o bobl yn dangos diddordeb gwirioneddol ym mentrau’r clwstwr yn ogystal ag adborth cadarnhaol ar dwf y clwstwr dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Myfyrio ac Edrych Ymlaen

Roedd mynychu Global Offshore Wind efo’r Offshore Energy Alliance yn atgyfnerthu pwysigrwydd rôl y clwstwr ar gyfer cymunedau lleol ar draws Gogledd Cymru a’r Gogledd Orllewin.

Mae’r sector ynni gwynt ar y môr yn allweddol i gyrraedd ein huchelgeisiau sero net a chreu buddion economaidd cadarnhaol a chyfraniadau i gymunedau. Mae gwaith i’w wneud i wneud y mwyaf o’r buddion hyn a datgloi’r rhwystrau ond rydym yn edrych ymlaen at chwarae ein rhan i gyflawni hyn!

Welwn ni chi yn GOW y flwyddyn nesa!

Ymuno â'r Clwstwr!

Trafodwch gyda Ffion sut y gallwch chi gymryd rhan mewn digwyddiadau a chyfleoedd yn y dyfodol.

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.